Vem är Jesus Kristus?

Nedan kan du lyssna till en inspelning som har samma budskap som denna text. Inspelningen härstammar från ett radioprogram som jag sände i Alingsås närradio 2007

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Alla bibelcitat är tagna från Svenska Folkbibeln om inget annat anges.


Bibelns unika vittnesbörd om Jesus

Eftersom det är Bibeln vi har vittnesbördet om Jesus så är det där vi måste söka sanningen om honom. Att det sedan finns mycket annat historiskt material som bekräftar att Jesus levde och blev korsfäst vid den tid som Bibeln anger, det är gott, men det är i Bibeln vi har vittnesbördet om att han skulle komma, att han kom, vem han är, varför han kom och vad han vill. Gamla testamentet i Bibeln, vars texter bevisligen är nertecknade långt före Jesu framträdande, är med sin symbolik och sina texter en enda stor profetia om att Jesus skulle framträda och korsfästas på exakt det sätt som sedan hände.

Det finns idag också en mängd andra texter och böcker som omnämner eller behandlar Jesus och som har nertecknats långt efter Nya testamentets texter (som t.ex. Koranen, Da Vinci-koden och New Age-litteratur). Dessa är dock mest försök att degradera Jesus till bara en mästare, profet eller en vanlig människa, precis som Nya testamentets texter alltid varnat för att så kunde komma att ske. Dessa texter är inte grundade på ögonvittnesskildringar eller egna erfarenheter av Jesus, och jag är därför övertygad om att det inte är där man skall inhämta information om vem Jesus är.

Läs gärna min text "Jesus - sann Gud och sann människa" där jag mycket ingående går igenom Jesu gudomlighet. 

 

Sju grundläggande och avgörande trossatser om Jesus

Nedan presenterar jag sju trossatser om Jesus så som den sanna Kyrkan och Jesus sanna lärjungar alltid trott. Dessa trossatser är grunden till en frälsande tro, en sådan tro som befriar från syndens slaveri, från ett liv i förnedring till ett liv i gemenskap med Gud, och till löftet om evigt liv hos Gud. Det sanna evangeliet – det glada budskapet om Jesus – måste innehålla alla dessa trossatser. Till detta evangelium tro får inget läggas till eller dras ifrån.

I Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 18-19 läser vi:

”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.”


Första trossatsen: Jesus är Gud

Jesus är enligt klassisk kristen tro "både sann Gud och sann människa". Jesus är inte bara en god och moraliskt högtstående människa. Han är inte heller enbart en ande eller ett gudaväsen. Jesus ÄR Gud som kommit i mänsklig gestalt, i en vanlig mänsklig kropp. Jesus är en del i den treenige Guden som är både Fader, Son och Ande i ett och samma väsen. Detta har alltid varit den äkta kristna läran, från fornkyrkan, via reformatorerna och fram till dagens evangeliskt kristna. Den nästan 1700 år gamla Nicaenska (nicenska) trosbekännelsen säger om Jesus att han är: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”. Detta är också Bibelns vittnesbörd om Jesus.

När Gud i GT svarar på Mose fråga om vad som är hans namn, så svarar Gud ”Jag Är” (2 Mos 3:14). I NT kan vi se att Jesus flera gånger använder detta namn ”Jag ÄR” om sig själv (inte tydligt i alla översättningar). När fariséerna frågar om han är messias, så svarar Jesus ”Jag Är”. Vi kan då kanske förstå oss på fariséernas chock när Jesus alltså gör anspråk på att vara den samme som Gud.

Guds namn i Bibeln är också "Herren". I Romarbrevet 10:9 ser vi också att Jesus är den samme som Herren:

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

Detta var Svenska Folkbibelns översättning. Om det i din översättning av Bibeln inte står "Herren" utan "herre" med litet h och utan n på slutet, så beror det på att översättarna till din Bibel valt en mycket svagare och en missvisande översättning.

Om Jesus inte skulle vara Gud så ligger vi illa till. Om det bara var en vanlig människa som korsfästes för dina och mina synder så var det inget märkvärdigt. Men om det var Gud själv som klev ner i mänsklig gestalt och bar våra synder, så var det något oerhört. Det är då ett yttersta bevis för Guds kärlek och vilja att rädda oss till evigt liv! Och om Jesus är Gud så stämmer det han har sagt att han har all makt i himlen och på jorden. Då har vi inget att frukta!


Andra trossatsen: Jesus är alltings Skapare

Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom. Vi skall läsa om detta i Kolosserbrevet 1:15-16:

"Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom."

Jesu lärjungar har i alla tider trott och bekänt att Gud har skapat världen, precis som det står i Bibeln. Vi vet alla idag att evolutionsläran utgör ett kraftigt försök till att slå sönder skapelsetron. Men vetenskapsmännen har inte kunnat hitta övertygande bevis för att välden har blivit till genom evolution och naturligt urval. Allt man har är bara en enda stor röra av observationer, hypoteser och spekulationer. Moderna forskningsrön pekar mycket tydligare på en Skapare. Jag hörde att vår Svenske Kung hade blivit tillfrågad om han tror att Gud har skapat världen. Snabbt som ögat svarade han ”Vem annars?”. All heder åt vår Kung för det rakryggade och trosstarka svaret.


Tredje trossatsen: Jesus är Messias, judarnas Konung

När kvinnan vid Sykars brunn talade med Jesus om Messias, svarade han henne: "Det Är Jag, den som talar med dig" (Joh 4:25-26). Jesus säger alltså själv att han är den Messias som Bibelns profetior förutsade skulle komma. Vi läser vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev 2:22:

"Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?”

Ordet kristus kommer från grekiskans "kristos" vilket betyder "messias" som i sin tur är hebreiska och betyder "den smorde”. Detta syftar på den smorde Konung som judarna väntat på och fortfarande väntar på. Så Jesus är alltså judarnas smorde Konung – Messias. Profeten Sakarja skriver i 9:9 i GT:

"Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna...."

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Precis så kom ju Jesus. Så han är judarnas Konung och deras Gud även om dom inte insett detta ännu. Men den dag som Jesus kommer tillbaka till Olivberget så skall judarna ta emot Jesus. Sakarja 12:10 i GT:

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat"

Om Jesus inte skulle vara Messias, judarnas Konung så faller hela Bibeln. Judarnas väntan på sin Messias och Kung och hans ankomst går som en röd tråd genom hela Bibeln, och den sträcker sig ända fram till ändens tid.


Fjärde trossatsen: Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud

Jesus kom för ge människan en möjlighet att återvända till Gud och få evigt liv. Den som vill tro på att Jesus är den han är, att han sagt det han sagt och gjort det han gjort har löfte om evigt liv. Den människan behöver inte frukta den kommande domen och ett liv utanför gemenskapen med Gud. Den människan är redan här och nu ett Guds barn och medborgare i det himmelska riket. Detta är att tro på Jesus i sann mening. Det innebär en fullständig överlåtelse till allt vad Jesus är och allt vad han står för. Och det här är något mer än att bara tro på att Jesus finns – motsvarande att tro på Tomten. Johannesevangeliet 3:16 i NT:

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."

Johannesevangeliet 14:6:

"Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig'."

Jesus hängde alltså inte på korset för skojs skull. Han gjorde det för att det var nödvändigt. Och eftersom det var han som gjorde detta offer, så finns frälsningen endast hos honom. Detta är en av den sanna kristna trons verkliga huvudfundament. Och det här gör att enhet med andra religioner är fullständigt omöjligt!


Femte trossatsen: Jesus föddes av en jungfru

Det har alltid varit den kristna kyrkans bekännelse att Jesus föddes av en jungfru, d.v.s. Maria. Josef var alltså inte Jesu biologiske far. Maria blev havande genom att den Helige Ande lade gudslivet i henne. Matteusevangeliet 1:18 i NT:

"Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande."

I Lukasevangeliet kapitel 1 kan vi läsa om hur ängeln Gabriel kom till Maria och berättade om att hon skulle föda en son som skulle komma att kallas den Högstes Son. Men Maria undrade då hur det skulle kunna ske eftersom hon inte hade varit med någon man. I verserna 34 och 35 så har vi verkligen hela poängen med jungfrufödseln. Det står så här:

”Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”

Det är just pga detta ”därför” som Jesus är Guds Son. Gud kom ner från ovan (Joh 3:31) och tog sin boning i Marias sköte. Han blev inte till på vanligt sätt. Jesus var från allra första början Gud men i mänsklig gestalt. Därför kallas han Guds Son.

Varför är det då viktigt att tro på jungfrufödseln? Jo, det öppnar annars upp för alla möjliga villoläror. Om Josef nu skulle ha varit Jesu biologiske far, så var Jesus i så fall bara en vanlig människa. Då var det inte Gud som kom ner från himlen och trädde fram som en människa och då var inte Jesus Gud från början. Och då kanske Jesus inte är Gud nu heller? Och om det var så att hans gudomlighet infann sig först i och med att den Helige Ande kom över honom efter hans dop, eller efter att hade uppstått från de döda, ja, då öppnar det upp för villfarelsen att även du och jag – som ju är vanliga människor – kan bli gudomliga genom pånyttfödelsen och andedopet. Exakt så lär vissa avfallna amerikanska förkunnar ut. Nej, sanningen är den att Jesus är Gud och du och jag är bara vanliga människor. Något mindre än Gud har Jesus aldrig varit, och något mer än människor kan vi aldrig bli.


Sjätte trossatsen: Jesus uppstod från de döda i sin kropp

Jesus korsfästes, dog och blev begraven, men han uppstod också från döden och lever idag. ”Jesus lever” har ju alltid varit ett glatt budskap från alla tiders kristna. Det är också viktigt att proklamera att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp. Han är därför inte bara ett andeväsen, så som Jehovas vittnen tror. Nya testamentet vittnar på många ställen om att Jesus uppstod i sin kropp från de döda. Tvivlaren Thomas fick känna på Jesu sårmärkta kropp står det i Johannesevangeliet 20:27:

"Sedan sade han till Thomas: 'Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!' Thomas svarade honom: 'Min Herre och min Gud!' ”

I Apostlagärningarna 1:3 i NT läser vi:

"Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike."

Om Jesus inte hade uppstått från de döda så hade den kristna tron varit utan hopp och kraft. Jesus gav oss så många löften som är beroende av att han lever idag och verkar i oss och genom oss. Men allt vad vi genom snart 2000 år fått se av Jesu gärningar i världen vittnar om att han verkligen lever!

Att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp säger oss också att vi är en helhet. Vi hör ihop med vår kropp. Det är inte som trosförkunnelsen säger: att vi är en ande, som har en själ, som bor i en kropp. Det är gnosticism att tro så. Nej, vi är både en ande, en själ och en kropp i en helhet. Allt detta är jag! Det är i den döda kroppen vi en gång skall uppstå, men visserligen en förhärligad kropp. Denna tro går också på tvärs med tron på reinkarnation, som säger att vi kan återfödas i en mängd olika skepnader. Så tron på att Jesus uppstod i sin kropp är viktig för att stå emot olika villoläror.


Sjunde trossatsen: Jesus skall komma tillbaka

Jesus har sagt att han skall komma tillbaka precis på samma sätt som när han lämnade jorden. Han kommer då för att samla sina lärjungar till sig, han kommer för att rädda det judiska folket undan världens sista stora försök att förinta dom, och han kommer för att döma världen. Sakarja 14:1-4 i GT:

"Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut."


Alla tiders trosbekännelse

Kort efter att den första kristna församlingen bildats, började villolärorna dyka upp – precis som Jesus förutsagt. Fornkyrkan såg det då som nödvändigt att nerteckna sina trossatser i trosbekännelser. Visst kan det kännas stelt och formellt att i varje gudstjänst rabbla en trosbekännelse, men med rätt perspektiv så förstår vi vilket viktigt verktyg dessa har varit genom 2000 år för att försöka hålla den sanna kristna tron fri från flera villfarelser. DOCK skall man vara medveten om en stor brist i de olika trosbekännelserna: de gör i sitt innehåll ett hopp från Första Moseboken direkt till evangelierna. Med andra ord tar dessa bekännelser ett kliv förbi löftesfolket judarna och löfteslandet Israel. Och då kliver man ju förbi majoriteten av Bibelns texter. Denna brist är allvarlig och kanske också gjordes medvetet. Men vi kan också förstå att trosbekännelserna framförallt kämpade mot olika villoläror som förringade Jesu gudomlighet, så låt oss nu ha detta i fokus.

Våra olika bibelöversättningar har många gånger översatts av icketroende personer. Även sammanställningen av de grekiska grundtexterna har i vissa fall gjorts av icketroende personer. Det är därför inte självklart att den bibelöversättning som du läser är tydlig med vem Jesus verkligen är. Det är många gånger uppenbart att översättare har viljat dölja Jesu gudomlighet i dimridåer. Mer om detta kan du läsa i min sida "Om Bibeln". Våra gamla trosbekännelser vittnar med sin blotta närvaro om denna kamp mellan de som vill värna om den ursprungliga, sanna kristna tron på den ena sidan, och människors försök att degradera Jesus efter eget tycke på den andra sidan.

Det finns tre fornkyrkliga trosbekännelser som kämpar denna kamp för en korrekt grundläggande tro: den Apostoliska, den Athanasianska och den Nicaenska. Utav dessa tre är kanske den Nicaenska den tydligaste. I de östliga kyrkorna används enbart den Nicaenska trosbekännelsen. Den lyder så här:

"Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände; och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen."

Den Apostoliska trosbekännelsen lyder så här:

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv."

Vill du läsa den Athanasianska trosbekännelsen så finns den via http://sv.wikipedia.org/wiki/Athanasianska_trosbekännelsen

Med tanke på hur urvattnade en del av våra bibelöversättningar (och ibland direkt vilseledande) har blivit, så är det kanske inte helt fel att åter plocka upp trosbekännelserna i ett försök att reformera vår tro. Jag tycker mig se att insikten bland de kristna om vem Jesus verkligen är, många gånger är väldigt förvirrad idag. Men när/om vi läser med i trosbekännelsen idag, skall vi varje gång även minnas Guds folk judarna och deras land Israel eftersom dessa inte finns med i trosbekännelsen – vilket är en stor brist.


Se upp för villoläror!

När det gäller sanningen om Jesus, så kan vi nu utifrån Bibelns undervisning och fornkyrkans trosbekännelser definiera vad som är allvarliga avvikelser från det sanna evangeliet. Det är:

  • när Jesus inte upphöjs och äras som Gud, den samme som Gud Fadern.
  • när Jesus inte bekänns som alltings Skapare.
  • när Jesus inte bekänns vara Messias, judarnas Konung.
  • när Jesus inte presenteras som den enda vägen till Gud.
  • när Jesus inte sägs vara född av en jungfru.
  • när Jesus inte sägs ha uppstått från de döda i sin mänskliga kropp.
  • och till sist när Jesus sägs komma tillbaka på något annat sätt än vad Bibeln säger, eller att man säger han redan har kommit.

Nu skall vi minnas vad aposteln Paulus sa i Rom 16:17-18:

”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.

Strunta alltså i dialog och kompromisser. Vänd dig bort från sammanhang och läror där budskapet ligger i strid med dom trossatser som vi precis har tittat på. Håll dig istället tätt intill den sanna kristna tron för att inte riskera att falla! Ta ställning! Det kan vara avgörande för din framtid och din evighet!

/Lennart


Titta gärna på vår lilla film "Jesus det skönaste namn".