Vi är skapade ”i” Guds avbild

Skrivet av Lennart - 23 april, 2011 - 22:56

I svensk kristenhet har det nästan blivit en standardfras att säga att vi människor är skapade ”till Guds avbild”. Många menar att detta betyder att vi är lika Gud i många avseenden. Det kanske kan vara sant i något mått eftersom det i vers 26 i Första Mosebokens första kapitel står att Gud sa om människan: ”till att vara oss lika”. Men är vi verkligen Guds avbild??

Jag tror vi måste vara försiktiga här! Det gäller att förstå vad Bibeln avser och att inte överdriva betydelsen av ”gudslikhet”. En felaktig uppfattning om vår likhet med Gud har säkerligen varit och är en av orsakerna till varför många kristna t.ex. gått på Trosrörelsens förödande ”vi-är-gudar-lära”. Det samma gäller den del av kristenheten som lockas av österländskt tänkande, New age och mystik. Vi skall därför kortfattat kika på vad detta med Guds avbild egentligen betyder. Jag menar mig inte ha full insikt i detta, men något hoppas jag kunna bidra med.

Låt oss först läsa Folkbibelns översättning av 1 Mos 1:26-27:

”Gud sade: ’Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.’ Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

Det här med att vi är skapade "till Guds avbild" är inte helt korrekt översatt från den hebreiska grundtexten, om jag förstått det hela rätt. I grundtexten står det i vers 26: ”Låt oss göra människor ’i’ vår avbild” och i vers 27: ”Och Gud skapade människan ’i’ sin avbild, ’i’ Guds avbild skapade han henne”. I King James Bibel står det: ”And God said, Let us make man in our image” och ”So God created man in his own image, in the image of God created he him”. Vem är egentligen Guds avbild? Och vad betyder det att skapas där “i”?

Jo, Guds avbild är Jesus Kristus, inte vi människor. Det avslöjar Paulus för oss.

Kol 1:15: ”Han [Jesus] är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.”

Jesus är Gud i kroppslig gestalt, och han avbildar Gud för oss med sin kropp, med sina gärningar, med sitt sätt att vara – i fullt synlig gestalt. Jag tror därför det är bättre att säga att vi människor är skapade lika Jesus i vissa yttre avseenden, och kanske också i viss mån lika Jesus/Gud om vi ser till vissa förmågor, men vi människor är inte Guds avbild. Inte ens vi som är kristna. Vi är inte heller ”som Gud”, så som ormen i Eden vill få Adam och Eva att tro. Vi är inte på Guds nivå! Vi är bara människor som fått äran att vara lika Jesus/Gud i vissa avseenden. Är vi pånyttfödda kristna är vi möjligen något mer lika Jesu karaktär, men det har absolut inget att göra med gudomlighet i övrigt! Så Jesus är alltså Guds avbild.

Paulus avslöjar också att det var just ”i Jesus” som allting skapades (precis det samma som vi funnit i Första Moseboken):

Kol 1:16: ”Ty i honom [Jesus] skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.”

Vi kan då säga att Adam och Eva blev skapade i Guds avbild Jesus Kristus. Paulus återkommer väldigt ofta till begreppet ”i Kristus” i sina texter. Med det avser han det nya livet för en troende, efter det att man överlåtit sig till Jesus och blivit född på nytt. Då får vi leva ”i Jesus”. Han är vår borg. Han är vårt beskydd och värn. Han är vår rättfärdighet. Han är vår Herre, vår Kung och vår Gud. I honom är vi förklarade rättfärdiga! Han är vårt liv! Endast ”i Kristus” finns det eviga livet! När Gud drev ut Adam och Eva från Paradiset (1 Mos 3:23-24) så drevs de också bort från livet ”i Kristus”, bort från livet i sin borg och sitt beskydd.

Kol 1:14: "I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder."

Ps 62:3: ”Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.”

När man då kopplar ihop Mosebokens ord om att vi är skapade ”i Guds avbild” med att vi som pånyttfödda får leva "i Kristus" så kan man börja tänka i en annan riktning än att vi skulle vara "som Gud". Jesus är alltså vår borg, och just i honom har vi allt vad vi behöver: vår rättfärdighet, vårt beskydd, evigt liv, osv. Och allt detta behöver vi just för att vi INTE är "som Gud" och aldrig heller kommer att bli. Det var ju satans lögn att vi skulle bli som Gud, och när Adam och Eva lyssnade till den villfarelsen så ramlade de ut ur ”borgen Kristus" och fick börja kämpa för egen maskin. I och med detta fall blev de dessutom dödliga.

Därför är alla villoläror så farliga, eftersom satans avsikt med dessa är att putta ut pånyttfödda kristna utanför borgen Kristus, ut ur Eden, ut till ett lagiskt liv efter Kunskapens träd, bort från Livets träd, utelämnade till en evig död. De flesta villoläror är därför på djupet ganska lika, även om ytan kan se annorlunda ut. I grunden handlar villoläror och även falska religioner om självförgudning, alltså ett liv där den egna förmågan och oberoendet är i centrum. Motsatsen till villoläror är evangelium, som innebär att vi kan få bli Guds fria barn som får leva ”i Kristus” och förlita oss på JESU rättfärdighet istället för att vi försöker vinna egen rättfärdighet.

Så det sanna kristna livet handlar då om att lämna egenlivet och Kunskapens träd bakom sig, och gå in i ett beroende av Gud. Allt detta vill Han ge gratis till människorna. Om vi tar emot (=underordnar oss) Guds erbjudande är vi delvistillbaka till livet där Adam och Eva skapades: livet i Guds avbild, Jesus Kristus. Livet ”i Kristus” är alltså livet i Paradiset! På denna sidan evigheten ser vi inte det livet fullt ut, men vi får del av den Helige Ande som en handpenning på att vi skall få ärva det livet då Jesus kommer tillbaka! skall vi också förvandlas och bli ännu mer lika honom!

Ef 1:7-14: ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.”

Joh 5:24: ”Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

1 Kor 15:51: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.”

1Joh 3:2: ”Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.”

Halleluja!!!

Lennarts blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg