Evangeliska kristna vänder ryggen åt reformationen och dess martyrer

Skrivet av Lennart - 30 september, 2017 - 18:52

Om ett par veckor är det exakt 500 år sedan Martin Luther presenterade sina 95 teser mot främst den katolska avlatshandeln (att man kunde köpa sig fri från synd och därmed plågor i skärselden). Med det startade den stora kyrko- och samhällsomvandling som fick namnet Reformationen. Därför kan det vara läge att ägna några tankar åt denna oerhört viktiga händelse. För med reformationen återkom ett antal enormt viktiga och grundläggande kristna lärosatser (dogmer) som inte bara var viktiga vid den tiden, utan är lika viktiga att ta till sig och leva efter idag. Det handlar om bibliska sanningar som den hierarkiska ämbetskyrkan hade gömt undan i många hundra år.

Man kan nog säga att reformationen tog fart tack vare att många sanningssökande ärliga människor på den tiden plötsligt fick en möjlighet att läsa Bibeln och höra utläggningar av Guds Ord på sitt eget språk. Detta bl.a. beroende på att boktryckarkonstens upptäckter föregick reformationen och att gudfruktiga män vid den tiden började översätta Bibeln till andra språk än latin.

På så vis upptäckte människor att det inte var mycket i den Katolska kyrkan och dess tro som var i överensstämmelse med Bibelns undervisning. Man samlades då till bön och bibelstudier i hemmen, kristna grupper bildades, man började predika och evangelisera osv. Men dessa aktiviteter var förenade med stor fara, inte sällan med livet som insats, ty den Katolska kyrkan tillät ingen annan tro än den som Kyrkan dikterade. Och den tron försvarades med förföljelse, tortyr och dödsstraff, ofta genom att bränna dessa s.k. ”kättare” på bål. Dessa sanningssökande troende människor som brändes på bål kallar vi för reformationens martyrer.

Det finns en mycket aktad och enormt omfattande bok som tar upp de kristna martyrernas öde mellan den första kristna tiden och fram till år 1583 då sista upplagan av denna bok gavs ut av författaren. Den heter The Book of Martyrs och skrevs av den engelska kyrkohistorikern John Foxe (1516-1587). Boken var då på omkring 2000 sidor. The Book of Martyrs finns som pdf-dokument via bl.a. denna länk. Boken ger bl.a. en omfattande insyn i det lidande som bibliskt troende utsattes för av den katolska hierarkin under reformations- och motreformationsperioden. Man kan t.ex. läsa om hur den franska fria kristna gruppen hugenotter förföljdes och mördades. Jag skall återge en berättelse om hugenotternas öde från en annan källa:

Hugenotterna var franska protestanter. Reformationens tidvatten nådde Frankrike på tidigt 1500-tal och blev en del av den tidens religiösa och politiska strömningar. Den omfamnades snabbt av adeln, av den intellektuella eliten och av yrkesverksamma inom handel, medicin och hantverk. Det var en respektabel rörelse som involverade de mest ansvarsfulla och bildade bland folket i Frankrike. Den gav uttryck för deras önskan om större frihet, religiöst och politiskt.

Men nittio procent av Frankrike var romersk-katolskt, och den Katolska kyrkan var fast besluten att förbli den styrande makten. Hugenotternas liv växlade därför mellan höga favörer och våldsam förföljelse. Oundvikligen uppstod sammandrabbningar mellan katolikerna och hugenotterna, varav många slutade med blodsutgjutelse.

Tusentals hugenotter befann sig i Paris. . . den 24 augusti 1572. Den dagen anföll soldater och organiserade pöbelhopar hugenotterna och tusentals av dem slaktades därmed…

Den 13 april 1598. . . utfärdade den nykrönte franske kungen Henrik IV [som favoriserade hugenotterna]. . . Ediktet i Nantes vilket försäkrade hugenotterna tolerans och frihet att fira gudstjänst på sitt eget sätt. För en begränsad tid innebar det mer frihet för hugenotterna. Omkring hundra år senare, den 18 oktober 1685, upphävde emellertid den franske kungen Ludvig XIV Ediktet i Nantes. Utövandet av "kättersk" religion blev därmed förbjuden. Hugenotterna beordrades att avstå från sin tro och gå med i den Katolska kyrkan. De förbjöds att lämna Frankrike under dödshot. Och Ludvig XIV hyrde in 300.000 soldater för att döda kättarna och beslagta deras egendom.
Läs originaltexten i Internet Archive

Detta är bara ett exempel bland många på hur människor fått sätta livet till för att försvara reformationens tankegångar och tro. Hade sådana människor inte valt förföljelse och martyrskap för evangeliets skull, hade förmodligen inte den evangeliska tron nått vårt land – som sedan blev så välsignat på grund av just en varm evangelisk tro.

Dessa trons försvarare (kallade ”kättare” av den Katolska kyrkan) fick tack vare att de började läsa och förstå Bibeln upp ögonen för många av de villoläror och den korruption som den Katolska kyrkan var byggd på. Det innebar en fullständig omvändelse i deras liv, vilket på sikt förvandlade hela nationer och till slut en stor del av världen.

Men nu har något hänt i den evangeliska kristenheten. Vi lever idag i en tid som präglas av globalism och ekumeniska strävanden som förr var otänkbara. Detta tåg har majoriteten av den evangeliska kristenheten hoppat på. Det är uppenbart att man därmed också vänt ryggen åt både reformationens frukter och dess martyrer. Man har antingen av okunnighet eller av ren ignorans börjat fascineras av den katolska religionen trots att den varken erbjuder något nytt eller tagit avstånd från alla de villoläror som en gång fick reformationens martyrer att hellre välja döden än att ge upp sin enkla bibelförankrade tro.

Så i denna vår tid behöver vi stanna upp och begrunda varför reformationen tillkom.

  • Vad hade reformatorerna och reformationens martyrer upptäckt?
  • Vad fick så många uppvaknade kristna att hellre lida förföljelse och även gå i döden än att lämna sin tro när de utsattes för den motreformation som den Katolska kyrkan iscensatte?
  • Varför tog dessa martyrer det så allvarligt med sin tro?
  • Har vi glömt bort orsaken? Har vi inte fått höra om orsaken?
  • Gäller inte samma starka avståndstagande till villolärorna idag?
  • Finns inte villolärorna kvar i den Katolska kyrkan?

Helt klart hade reformatorerna och deras efterföljare återupptäckt ett antal ovärderliga bibliska sanningar. Dessa sanningar bar på Bibelns budskap om evigt liv och den enkla vägen dit. Detta var sanningar som de absolut inte kunde kompromissa med. Det gällde ju liv eller död - i evighet!

Den enda egentliga skillnaden mellan den Katolska kyrkan idag jämfört med då är i princip att den inte längre besitter polisiär eller militär makt och därmed i nuläget inte kan påtvinga Kyrkans tro på människor så som skedde tidigare. Den katolska tron är dock den samma idag som på reformationens tid – med undantag för en del nya lärosatser. Och de kan aldrig ändra sina lärosatser eller stryka dem för det ligger inbyggt i systemet. Därför kan inte sanna kristna kompromissa idag heller. Att hålla fast vid Bibelns evangelium innebär tyvärr ofta konflikt, och det är också vad vår Herre och Frälsare förvarnat oss om:

Luk 12:51: "Menar ni att jag [Jesus] har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring."

Tyvärr blir det allt mer uppenbart att vi står mitt uppe i det stora avfall som Paulus beskriver i sitt andra brev till de troende i Thessaloniki. Och världen rör sig helt klart i den riktning som Uppenbarelseboken skissar för oss. Men än är det tid att verka! Låt oss ännu en gång bli läsare. Låt oss avslöja vad som inte är en sann bibelförankrad kristen tro. Och låt oss fortsätta att troget arbeta för det enkla, sanna och rena evangeliet som en gång förmedlades till oss genom Jesu apostlar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något – med Guds nåd och hjälp!

/Lennart - med tack till Roger Oakland


Läs vidare:

• Historiska avsteg från den apostoliska tron

Reformationen i Sverige och Sveriges avgörande roll i Europa för att bevara den evangeliska tronTextdokumentBildfil
Om Gustav Vasa, Karl IX och 70 helt avgörande år för evangelisk tro i Sverige. Om Katolska ligan, Evangeliska unionen, 30-åriga kriget samt Gustav II Adolfs och Karl XII:s avgörande insatser på den europeiska kontinenten. Beslut och insatser som lade grunden till Guds rika välsignelser över vårt land. Men hur går det för Sverige idag?

Lennarts<br /><br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg