Några tankar om ”förödelsens styggelse”

Jag skall här dela några tankar om den yttersta tiden och några olika saker i Bibeln som där omnämns som: förödelsens styggelse, Guds tempel och odjurets bild. Jag vill absolut inte hävda att dessa mina tankar är den absolut rätta tolkningen av Bibelns ord, men jag tycker de kan vara intressanta med tanke på hur utvecklingen på den andliga arenan ser ut just nu. Pröva gärna detta mot fakta du själv kan hitta och egna bibelstudier.

En vanlig tolkning

Många kristna tänker sig att Antikrist i den yttersta tiden skall sätta sig i ett återuppbyggt tempel i Jerusalem och där utropa sig till Gud. Man tänker sig också att han skall ställa upp en förödelsens styggelse på denna plats. Det kan handla om en staty av Antikrist som skall tillbes, tänker en del. Den här tolkningen kommer bl.a. från Bibelns texter i Daniels profetia (Dan 11:31), från Jesu tal om den yttersta tiden i Matteus evangeliets kapitel 24 (Matt 24:15), från Paulus andra brev till Tessalonikerna (2 Tess 2:1-12), från Uppenbarelsebokens kapitel 13 (Upp 13:14-15). Denna tolkningen är inte ny på något sätt, den har funnits ganska länge inom kristenhete

En fara med fel tolkning

Om nu denna tolkning skulle vara korrekt, så kommer helt klart byggandet av ett nytt tempel i Jerusalem bli ett starkt tidstecken och som ingen kan missa. På samma sätt kommer knappast någon att missa när i så fall Antikrist sätter sig själv i detta tempel och utger sig för att vara Gud. Men tänk om denna tolkning inte är korrekt, utan att Bibelordet syftar på något annat, på något mindre tydligt kanske? Ja, då kan det vara mycket farligt att gå att vänta på så stora tidstecken som ett nytt tempel i Jerusalem. Tänk om det Bibelorden egentligen vill säga oss finns under uppsegling mitt bland oss redan idag?

Ingen kan ha den korrekta tolkningen ännu

Om vi läser Daniels bok 12:4 så kan man av det som står där förstå att ingen kan ha den fulla förståelsen av hans profetior om den yttersta tiden ännu. Det kan göra oss lite ödmjuka i våra försök att komma med den exakta tolkningen. Där står så här:

"Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till." (1917)

Det här betyder alltså att vi ännu inte kan ha full förståelse av Daniels profetior om yttersta tiden eftersom vi uppenbarligen inte befinner oss där ännu. Det betyder också att ingen av de som varit före oss kan ha haft den fulla förståelsen (som t.ex. Luther, Darby, Lewi Pethrus). Det kan dessutom betyda att våra olika bibelöversättningar ännu inte kan vara helt korrekta vad gäller Daniels profetior. Detta beroende på att översättningarna i viss mån färgas av översättarnas egen teologiska tolkning av grundtexten (många ord kan ju översättas på alternativa sätt), och den fulla insikten har de inte heller haft ännu. Men i Daniels bok sägs att insikten skall öka allt eftersom vi studerar texterna. Eftersom flera texter i Nya testamentet lutar sig mot Daniels profetior, så vågar jag också säga, att den fulla förståelsen av dessa andra texter inte heller kan vara på plats ännu.

Skall vi nu summera detta, så innebär det att vi måste våga oss på att göra nya översättningar och tolkningar av Daniels profetior (och liknande profetior) för att se om vi kan få dessa att säga oss något om den tid vi lever i och den tid vi närmar oss. Det är detta som jag här vill dela lite tankar kring, och som jag hoppas du kan tycka är intressant.

Guds tempel idag

Vad är Guds tempel idag? Och är det rimligt att tro att Gud skulle låta judarna återuppbygga sitt tempel i Jerusalem och återinföra offergudstjänsterna där?

Vi kan med full förvissning säga att Jesus är det sanna templet, han sa ju om sig själv "Bryt ner detta tempel..." (Joh 2:19). Den kristna församlingen kallar Paulus för "Kristi kropp" och därför kan han även kalla oss för Guds tempel. Så den nya ordning som Gud inrättat är att de sanna kristna är Guds tempel idag; Gud bor i oss genom sin Helige Ande. Aposteln Paulus säger i 1 Kor 3:16-17:

”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.”

Det gamla förbundets ordning har ersatts med den nya ordningen. Det blev tydligt när Gud lät förhänget till det allra heligaste i judarnas tempel falla i stycken då Jesus dog på Golgata. Detta bekräftades av det faktum att Gud lät de romerska soldaterna jämna judarnas tempel med marken år 70. Jag tycker personligen det är helt ologiskt att tro, att Gud i vår tid skulle låta det judiska folket bygga ett nytt tempel för offertjänst. Deras offertjänst ersattes ju av Jesu död på korset. Jag kan inte heller se i Bibeln att det skall bli ett nytt tempel. Vad som skall hända med judarna i den yttersta tiden är istället att de skall omvända sig till Jesus och det nya förbundet. Att det sedan finns extrema judiska grupper som står klara att bygga ett nytt tempel betyder ju inte med automatik att Gud är med i dessa planer.

Men Antikrist skall ju sätta sig i Guds tempel?

Den som kan sin Bibel vet att det i andra Tessalonikerbrevet finns en text som tycks handla om att den yttersta tidens Antikrist skall sätta sig i ett Guds tempel. Är det då inte ett återuppbyggt tempel i Jerusalem? Vilket tempel är det annars? Något motsvarande antyds även i Daniels profetior. Vi skall läsa från 2 Tess 2:3-4:

"Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Om vi tittar lite extra på den sista meningen "så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud", så tänker sig alltså många att Antikrist skall sätta sig i ett återuppbyggt fysiskt tempel i Jerusalem och där utropa sig själv till gud. Det grekiska ord som Paulus använde i denna text för tempel är naos. Paulus använde detta ord 8 gånger i sina texter och alla 8 gånger enbart med syfte på de kristna som Guds tempel! När det i NT talas om en fysisk tempelbyggnad så används istället det grekiska ordet hieron. Även Paulus använde ordet hieron när han skrev om det fysiska templet i Jerusalem. Ordet hieron används (vad jag kan se) 59 gånger i NT, men aldrig med syfte på de kristna som Guds tempel. Så Guds tempel i den här texten syftar med all säkerhet på de kristna, både som enskilda individer och som kollektiv. Vi är ju Guds tempel idag enligt vad Paulus skrev i sina brev. Vad kan då det här betyda?

Jag har i mitt studium om det stora avfallet tagit upp just det här. Jag tror att avfallet, som det står om i denna text, innebär att avfallets människor tar Guds plats och utger sig själva för att vara gudomliga, eller gudomliga i sitt inre. När detta sker med en kristen (via t.ex. meditation, villoläror m.m.) så flyttar Guds Ande så småningom ut, och en annan ande flyttar in. Det är då Antikrists ande som kommer in och sätter sig i det som tidigare var Guds tempel.

I vers 6-7 står det sedan:

"Ni vet vad det är som nu håller honom [Antikrist] tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram."

”Han som nu håller tillbaka” tror jag kan vara Guds Helige Ande. När det här avfallet sker i stor skala, så har Guds Ande inte längre ett tempel att bo i (bortsett från en mindre skara trogna), och då är vägen öppen för den personifierade Antikrist att träda fram: Antikrists ande inkarnerad i en vanlig människa. Han kan då ställa sig mitt i det som tidigare var Guds församling/Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Jag tror att det här är en tolkning som är fullt möjlig, kanske även den mest korrekta.

Daniels profetior

Studerar man nu Daniels profetior om det här och tittar i den hebreiska grundtexten, så finns där helt klart utrymme för att göra lite annorlunda översättningar som är intressanta. Eftersom det står att insikten skall växa med tiden, så kanske det också är klokt att väga in vad vi ser hända omkring oss just nu. Vår samtid kanske kan hjälpa oss med tolkningen? Låt oss se lite på vad som är på gång på den stora andliga arenan.

Tillbedjan av en annan Jesus

Är du bekant med vad den katolska nattvarden innebär? Den som kallas ”mässan” eller ”eukaristin”? Martin Luther kallade eukaristin den absolut största styggelsen inom katolska kyrkan. Är man inte insatt i vad den står för, kan man häpna över ett sådant uttalande, men är man påläst och bibeltroende, så förstår man att Luther hade helt rätt.

Varje gång den katolska mässan förrättas så utför prästen ett ”förnyat Jesus offer” på altaret. Detta offer bringar försoning för både döda (de i den katolska skärselden) och levande, och detta innebär då att Jesu död på korset inte var fullt tillräcklig (trots att den var det enligt t.ex. Hebreerbrevet kapitel 9). Den absolut viktigaste grunden för mässan/eukaristin är katolska kyrkans lära om att oblaten verkligen ÄR Kristi kropp och att vinet ÄR Kristi blod. Det blir det genom prästens ord och ritual vid altaret. Denna tro är dessutom en oerhört viktig grund för deras övriga läror om eukaristin. Att oblaten blir Kristi kropp innebär att man inom katolska kyrkan säger att oblaten ÄR Kristus. Detta gör att man faktiskt TILLBER oblaten. Det kallas för ”eukaristisk tillbedjan”. Prästen placerar då den stora oblaten (den som man inom Svenska kyrkan brukar bryta sönder) i en s.k. ”monstrans”, en solformad hållare (se bild). När denna monstrans bärs runt i församlingen är – enligt katolska kyrkan – denna oblat den VERKLIGE Kristus, och församlingen böjer sig då ner i tillbedjan när monstransen passerar. Detta är vad vi kan kalla för en ”annan Jesus”, eller en ”istället-för-Kristus”. ”Istället för Kristus” på grekiska blir anti-christos vilket är det ord som vi till svenskan översatt till Antikrist. Det finns även monstranser uppställda som kan tillbes dygnet runt lite var stans i världen. Några filmas med kamera och detta läggs ut live på Internet (se t.ex. http://savior.org/och http://www.acfp2000.com/). Det innebär att denna ”bild” av en ”istället-för-kristus” kan fås fram i varje hem som har en dator kopplad till Internet. Trogna katoliker behöver därför inte gå till kyrkan för att tillbe denna ”istället-för-kristus” utan kan göra det hemma. Läs nu Upp 13:14-15 och fundera över om detta är något som kan bli påtvingat hela jordens befolkning framöver. Bilden finns ju där och tekniken är på plats! Med lite ytterligare teknik är det enkelt att lägga till en funktion som kontrollerar att du är uppkopplad och tillber den eukaristiske kristus som en bekräftelse på att du stödjer "världssamfundets enhetsprogram".

Tillbedjan av denna eukaristiske kristus i monstransen, skulle kunna vara den bild som ALLA människor skall tvingas "göra" och tillbe, som det står om i Upp 13:14-15. Det behöver ju inte betyda att hela mänskligheten tillsammans gör en bild/staty, det kan istället betyda att var och en skall "knäppa på" denna bild för tillbedjan, t.ex. via Internet eller TV.

Ett faktum som möjliggjort denna avgudadyrkan, som "eukaristisk tillbedjan" faktiskt innebär, är att Kyrkan tidigt tog bort det s.k. bildförbudet ifrån de Guds 10 budord som många av oss lärt oss att memorera. Läs 2 Moseboken kapitel 20. Där har du alla budorden. Som ett andra budord finns bildförbudet. Det lyder så här:

"Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud."

Detta budord finns inte med bland de 10 Guds bud som många av oss lärt i söndagsskola och konfirmation. Genom att göra två budord av budet om begär (till annans hustru och till annans ägodelar) har man ändå 10 budord i den katolska (och lutherska) traditionen. Observera att det här bildförbudet inte avser enbart bilder, utan framför allt är ett förbud mot att göra sig något som representerar Gud och som man tillber, precis som med eukaristisk tillbedjan.

Läs mer om monstransen och dess hedniska historia via t.ex. denna länk.

Påvens plan

Den svenska katolska biskopen Anders Arborelius har sagt att ”Katolska kyrkan är själva garantin för enhet”. Det är inte obekant att påven arbetar för att ena alla världens religioner under sin egen ledning. Det som ligger i påvens plan, är att alla skall samlas kring eukaristin! Eukaristin är själva missionsverktyget i sig. Läs här vad påven Johannes Paulus II sa år 2000:

“Eukaristin är ett 'missionerande sakrament' inte enbart därför att missionens nåd strömmar ut därifrån, utan också därför att den innehåller i sig principen och den eviga källan till frälsning för alla. Firandet av det eukaristiska offret är därför den mest effektiva missionshandling i världens historia som den kyrkliga gemenskapen kan utföra”.
The International Eucharist Congress, 21 juni, 2000, återgivet av L'Osservatore Romano 28 juni, 2000

Katolska kyrkan har också sagt att när man tar del av eukaristin så ”blir man vad man äter”. Om nu oblaten ÄR Kristus så blir man med andra ord ”en kristus”, man blir gudomlig. Dave Hunt citerar 2:a Vatikankonciliet angående nattvarden och eukaristin:

”. . . i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod…[och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.”
https://web.archive.org/web/20080814170014/http://users.stargate.net/~ejt/corpchr3.htm

Förstår du att detta är att leda mänskligheten in i det avfall där man själv gör sig till gud, och där man tillber en ”istället-för-kristus”, en "anti-christos"!? När tiden sedan är mogen, kommer troligen en fysisk person träda fram och säga, JAG är Kristus! Detta är personen Antikrist, den laglöse, fördärvets son.

Peter Kreeft (en protestant som konverterat till katolicismen) skriver i boken "Ecumenical Jihad", s. 164:

"Den kraft som kommer att återförena Kyrkan och vinna världen är tillbedjan av eukaristin. Dessa två ting – återförena Kyrkan och vinna världen – är delar i samma projekt, sänt från ovan: det ekumeniska jihad ["ett heligt ekumeniskt krig" – min anmärkning].”

Ankomsten av den ”eukaristiske kristus”
Inom katolska kyrkan finns tre mycket avslöjande begrepp som dyker upp allt oftare. Dessa är:

  • "Ankomsten av den eukaristiske människan”
  • "Ankomsten av den eukaristiske kristus”
  • ”Den eukaristiska regeringstiden”

Så här har jag uppfattat det hela:

Med "ankomsten av den eukaristiske människan” avses den fullkomliga människans framträdande, hon som insett allt det dyrbara med den katolska eukaristin och som tagit del av denna fullt ut. Hon blir då en slags supermänniska, en kristusgestalt.

Med ”ankomsten av den eukaristiske kristus” avses att denne kristus kommer att bli närvarande på jorden i fullt mått då mänskligheten tar del av eukaristin full ut. Han kommer alltså inte ”i köttet” utan via eukaristin. Personligen tror jag att det som står i 2 Joh 1:7 även gäller för yttersta tiden:

”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.”

Observera också att man sällan nämner namnet Jesus i de här sammanhangen.

Med ”den eukaristiska regeringstiden” avses den tid på jorden då den eukaristiske kristus triumferar genom eukaristin och den den eukaristiske människan.

Om man nu betänker att New Age och Latter-rain-grupperingarna (Trosrörelsen, Kansas-profeter, Apostoliska rörelsen, Todd Bentley, Bill Johnson, mfl) har ungefär samma teologi som katolska kyrkan när det gäller det här, men med andra begrepp och ord, ja, vad skall man då tro om ”ankomsten av den eukaristiske kristus”? Är det inte Antikrists ankomst vi ser under uppsegling, och att det blir runt ”styggelsen” eukaristin som man kommer att samlas för tillbedjan? Det kan vara värt att begrunda anser jag.

En annan tänkbar översättning av profetiorna

När jag stötte på den information som jag nu presenterat för dig, så öppnade sig också nya tänkbara översättningar av några av Daniels profetior och även Matt 24:15. Detta har jag gjort på försök utan att göra våld på texten, anser jag. Jag har bara tagit andra möjliga översättningar av några av de hebreiska och grekiska orden.

Det här kan vara intressant med tanke på den enhet som är på gång mellan alla avfälliga sammanhang och världsreligionerna, och med tanke på att påven vill samla alla dessa runt eukaristin (den katolska nattvarden). Avfälligheten/avguderiet består i självförgudning via eukaristin, meditation, villoläror etc. Kanske eukaristin till att börja med är en samlande faktor, men som Antikrist mitt i sin sjuårsperiod kanske ersätter med tillbedjan av sig själv (odjuret) och draken (satan). Bilden som alla skall tvingas göra och tillbe (enl. Upp) kan vara den eukaristiske kristus i monstransen. Det finns dessutom många rapporter om s.k. eukaristiska mirakler där man sett både en bild av kristus och hans blod i monstransens mitt. Så att en bild blir levande, som det står om i Uppenbarelseboken, är inte otänkbart i det här sammanhanget.

Kanske man också kan leka med tanken att förbundet som talas om i Daniel, inte handlar om ett förbund med judarna, utan ett enhetsförbund bland hednafolken där Israel/judarna lämnas utanför (antikrist betyder ju också "istället för messias" eller "emot messias"). Judarna väntar ju på sin Messias (Jesus) som skall upprätta Israel som ett huvud för folken, så jag tycker det känns osäkert att judarna skulle sluta ett förbund med Antikrist. Bibeln säger dessutom att judarna går mot ett andligt uppvaknande i den yttersta tiden. Men de här sakerna är inte helt enkla, skall jag erkänna.

Läs nu dessa alternativa översättningar och begrunda:


Dan 9:27:
"Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Annan möjlig översättning (mina kommentarer inom parentes):
Och han (Antikrist) skall "på ett fräckt sätt ta makten över" förbundet med många (tar han makten ifrån Katolska kyrkan?), för en tidsperiod på sju år. I mitten av denna sjuårsperiod skall han "lägga ner offrandet och utdelandet" (eukaristin?). Genom att "sprida ett helt överskuggande avguderi", skall han "uppnå fulländatavfall" (tillbedjan av sig själv och draken/satan?). Och det som är förutbestämt skall komma över förödaren (Jesus återkomst då han tillintetgör Antikrist).

I Uppenbarelsebokens kapitel 17 står det om "den stora skökan", och att hon inledningsvis rider på vilddjuret/Antikrist. Vilddjuret tillåter alltså att Skökan utnyttjar honom/sin makt för en tid. Men sedan står det att vilddjuret tillsammans med tio kungar förgör Skökan. Läs om Skökan så får du se att beskrivningen stämmer bra in på den Katolska kyrkan. Och om nu Skökan är den Katolska kyrkan, så blir mitt försökt till en annan översättning än mer intressant, kan jag tycka. Läs igen får du se. Dessutom tycker jag att påven idag glider omkring ovanför (rider på) många av världens ledare, som bugar sig i vördnad för påven.


Några andra texter som vi kan pröva att läsa på ett annat sätt:

Dan 11:31: 
"Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse."

Annan möjlig översättning (mina kommentarer inom parentes):
Och makter (satans demoner?) skall stå på hans sida, och de skall fördärva kraftens (Helig Andes?) helgedom (de kristna?). De skall lägga ner det regelbundna och införa det förödande avguderiet.


Matt 24:15:
"När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det..."

Annan möjlig översättning (mina kommentarer inom parentes):
När ni därför ser det förödande avguderi, som profeten Daniel talade om, införas i den helgade, avskilda platsen (Guds församling och/eller tempelplatsen i Jerusalem) - den som läser detta må förstå det rätt...


Ett tänkbart scenario

Utifrån det som jag presenterat ovan och det som står i Uppenbarelsebokens kapitel 13 skall jag skissa på ett tänkbart scenario för Antikrists framträdande.

Var och en som har ögon och öron kan inte undgå att se hur ekumeniken drar allt fler samfund till den Katolska kyrkan. Trots att inget avgörande egentligen förändrats i Katolska kyrkan sedan reformationen, är nu de lutherska kyrkorna redo att kasta reformationens blodstänkta möda över bord. Påven är den som tagit kommandot i denna strävan efter återförening, och hans mål är att samla alla under sin ledning och runt eukaristin (den katolska nattvardsmässan) samt till tillbedjan av den eukaristiske kristus. Samtidigt jobbar påven på två andra fronter: den ena handlar om att vinna de andra religionerna och den andra att vinna politikerna. Även dessa skall in under påvens ledning och samlas i tillbedjan av den eukaristiske kristus. Målet är en enad värld under påven med tillbedjan av den eukaristiske kristus. Detta blir det som kallas "eukaristiskt styre". Argumenten är fred, enhet och stabilitet. Påven tillåts att "rida" på "vilddjuret".

När denna nya världsordning kommit ganska bra på plats, kommer kanske en annan mänsklig gestalt att träda fram och på ett slugt och fräckt sätt utnyttja påvestolens makt. Kanske detta är en katolsk, karismatisk, framstående och uppskattad politiker som ser till att bli vald till "världspresident" eller något motsvarande. Kanske en framgångsfaktor i dennes karriär är att han ordnat med ett fredsavtal för Mellanöstern. Det skulle kunna bli startskottet till hans nya position. Denna person är den yttersta tidens Antikrist. Han ser till att alla människor - som ett bevis på att de stödjer denna fred, enhet och stabilitet - tillber den eukaristiske kristus i den s.k. monstransen. Den kommer att tillbes i kyrkor och tempel samt via Internet och TV. Man bekräftar sin hyllning via Nätet.

Efter 3,5 år av sin tid vid makten säger denne Antikrist att han SJÄLV är Kristus, och tillbedjan av den eukaristiske kristus ersätts då med med tillbedjan av Antikrist (vilddjuret). Läser vi Upp 17:16-18 ser vi att "Skökan" tillintetgörs av vilddjuret och de tio kungarna. Detta kan handla om just det här slutet för den Katolska kyrkan. Antikrist inför därefter "det förödande avguderiet på den helgade, avskilda platsen" (annan tänkbar översättning av Matt 25:15, som jag visade ovan). Detta kan handla om att tillbedjan av Antikrist införs överallt och därmed även i den avfallna kristna kyrkan, och hans bild måste finnas i varje hem. Men det kan också innebära att en bildstod av honom ställs upp på tempelplatsen i Jerusalem. Bibelorden har ofta en dubbel betydelse. Han tvingar sedan alla att ta emot ett märke som symboliserar honom och hans tal 666 (läs gärna min text om 666). Att ta emot detta märke är det samma som att erkänna honom som gudomlig. Den som inte tar emot detta märke kan inte köpa eller sälja.

Det här är så långt som jag vill göra en tolkning i denna text. Vill du veta mer om hur jag ser på avslutningen på den yttersta tiden och om när de kristna skall bli uppryckta till Jesus, så läs mina sidor om Israel och judarna samt om yttersta tiden.

Är du av en annan uppfattning?

Om du nu tyckte detta var vansinne att tolka Bibelns profetior på det här sättet, så vill jag bara få säga det, att detta var ett försök att tolka Bibelns ord utifrån vad vi faktiskt ser hända runt omkring oss just nu. Det jag pekat på är inga småsaker. Det är alarmerande oavsett tolkningar! Jag är inte klar över om detta är tolkningar som är korrekta, men jag tycker de är värda att pröva för att vi skall vara vakna på alla fronter. Vilken vändning utvecklingen sedan tar längre ner ut med avfallets väg, det återstår att se. Då kan vi försöka tolka texterna ännu bättre. Låt oss i alla fall stå på avstånd och studera detta och inte vandra med i den breda ekumeniska ström som går mot fördärvet!

/Lennart