Ytterligare några steg närmare New age

ag skall i denna text ge några kraftiga varningar för det närmande vi ser mellan New age och kristenheten, samt för nya innegrejer som bl.a. ”Soaking”. Men först vill jag nämna att du bättre kan förstå mitt resonemang i denna text om du först läst, lyssnat till eller sett mitt bibelstudium om "Det stora Avfallet" som finns på https://bibelfokus.se/avfallet.

Definitioner

När jag i texten skriver ”Latter rain-familjen” så avser jag rörelser som Trosrörelsen, Apostoliska rörelsen, Profetrörelsen (med Kansas-profeterna i spetsen), Toronto-rörelsen, Lakeland/Florida med Todd Bentley, New Wine, mfl. Alla dessa har i stort sett samma teologi i grunden, och som säger att det kommer en aldrig tidigare skådad andeutgjutelse i den yttersta tiden. Denna kommer att göra de troende till ”nästan-gudar” och det kommer att leda till en massiv väckelse som världen aldrig tidigare skådat. Vidare sägs att detta Guds-rike måste bli upprättat på jorden före det att Jesus kan komma tillbaka. Detta är oroväckande eftersom Bibeln säger att det först skall ske ett stort avfall från den sanna tron och att den karismatiske Antikrist måste komma och upprätta sitt rike före det att Jesus kommer tillbaka (se bl.a. 2 Tess 2:1-12). Inom Latter rain-familjen finns också teologin om framgång, rikedom, fullkomlig hälsa, osv. Ja, du känner säkert igen mycket av detta. Livets Ord och församlingen Arken med deras bibelskolor räknar jag också till Latter rain-familjen. Läs mer om Latter rain och Joels profetia i denna text: https://www.bibelfokus.se/joel

New age är det informella nätverk som sammanbinder alla tänkbara, både gamla och nya ockulta andliga företeelser. Detta är ingen sekt eller någon sammanhållen rörelse, utan ett ganska oorganiserat nätverk, men ett mycket aktivt och livskraftigt sådant! Även om nätverket är relativt informellt så finns en utstakad agenda – ”Planen” – som definierats av ett antal ledargestalter inom detta nätverk. Planen tycks förverkligas steg för steg!

De ockulta teknikerna och den inre gudomligheten

En sak vi behöver ha med i bedömningen av olika skeenden inom kristenheten är kunskap om ockulta tekniker och synen på människans inre gudomlighet i ockulta religioner och rörelser. Jag skall lyfta fram något om detta här som Solveig Hendriksen skrivit:

Inom hinduism och New age är meditation och yoga mycket centrala, eftersom dessa framhäver människan och hennes egen potential till gudomliggörelse. Detta sker med hjälp av en inre ormliknande energi ”kundalini” (ormkraften) som aktiveras genom olika andliga tekniker. Dessa utgörs av kombinationer av speciella kroppsställningar, andningstekniker, koncentrationsövningar och upprepning av korta ord eller böner som man använder för en djupborrning in till det innersta av människan och ett tillstånd av förändrat, tomt medvetande.

Detta ”rena medvetande” är en förutsättning för ”gudsmötet” och öppnar för kontakt med ”guider” i andevärlden. Teknikerna har i alla tider använts av mystiker, esoteriker och ockultister i öst och väst och följaktligen också överallt lett till samma typ av ”gudsmöte” eller ”mystik erfarenhet”. Upplevelsen beskrivs i termer av ljus och enhet, och ibland ett nästan euforiskt lyckorus med starka lustkänslor. Man upplever en fullkomlig, icke-dualistisk enhet med ett gudomligt kosmos, ett ”Vara” utan egenskaper.

Konsekvensen av denna ”mystika erfarenhet” har varit en starkt växande skara av människor som menar att mystiken är gemensam för alla religioner och att det bortom de lägre manifestationerna av religionernas personliga gudsbilder, finns en gemensam opersonlig gudom, som man benämner GUD, Urgrunden, det Ena, Varat, Brahman m.m. Eftersom gudsmötet skett inom människan och inneburit en känsla av fullständig enhet och gemensam identitet har man även övertagit den indiska föreställningen om människans inre gudomliga kärna.
Uppsnappat ur Solveig Hendriksens text ”Två vägar

Den yttersta tidens globala antikristliga ekumenik

Vi skall också ha med några tankar om den yttersta tidens globala ekumenik.

I Uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 7-8, ser vi att ALLA jordens invånare en dag kommer att tillbe Antikrist som gud, alla förutom Jesu sanna, och trogna lärjungar.

”Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.”

Hur i hela världen kan mänskligheten hamna där, att alla i endräkt tillber samma sataniska figur som gud? Det här måste så klart föregås av en otroligt stark ekumenisk rörelse, där alla avfallets och avguderiets vägar strålar samman i en smältdegel. Och i denna ekumeniska rörelse kommer vi under resans gång få se all avfällig kristenhet allt mer närma sig New age, hinduism, buddism, m.fl. - och tvärtom. Den avfälliga kristenheten kommer att anamma ockulta läror, seder och bruk som t.ex. meditation, yoga och upplevelser av kundalini-slag (kundalini är ormkraften i hinduism och New age). Samtidigt kommer hinduer, buddister och new age:are att anamma avfälliga kristna läror, seder och bruk, som kanske den katolska eukaristin (den katolska nattvarden), Maria-tillbedjan, helgondyrkan, framgångsteologi, m.m.

Tecken på en antikristlig ekumenik

En global världNär jag arbetat med frågan om den yttersta tidens stora avfall i den kristna församlingen (läs om detta avfall i 2 Tess 2:1-12), så har jag ofta undrat detta: var ser vi tecken på ett närmande mellan Latter rain-familjen, Katolska kyrkan och New age?

Det är ingen nyhet att det har skett och sker ett närmande mellan den avfallna protestantiska kristenheten och Latter rain-familjen på den ena sidan, och den katolska kyrkan på den andra sidan:
- Läs bara hur Ulf Ekman stod upp som katolicismens försvarare på Livets Ord i Huskvarna i december 2008 i denna text: https://bibelfokus.se/ekman_om_katolicism.
- Bill Johnson och Bethel Church blir allt mer lika New age i sin förkunnelse.
- Se hur pingstvännen Peter Halldorf idag klär sig som en ortodox munk, eller hur frälsarkransen (ett radband) sprids i en mängd frikyrkor.
- Och begrunda vad Robert Schuller (han med glaskyrkan) sagt om påven:

”Det är nu tid för protestanterna att gå till den heliga fadern i Rom och fråga:
Hur kan vi komma hem?”.
  Citerat av Texe Marrs i publikationen "All Fall Down; The Plot to Crown the Pope the Prince of Peace"

Att det skett och sker ett närmande mellan Katolska kyrkan och New age tycker jag inte heller är någon överraskning. Överallt i världen följer katoliker efter andeväsen som uppenbarar sig som säger sig vara Maria och ”Himmelens drottning”. Läs t.ex. på https://www.marypages.com och jämför med Jeremia 44:18-25 i GT. Det här är inte bara lockande för avfallna kristna utan även för New age:are! Ett annat tecken är att New age börjar intressera sig för den katolska eukaristin (nattvarden), det "sakrament" som påven vill samla alla jordens invånare runt för att få fred. Läs nedan vad New age-författaren Barbara Marx Hubbard skriver om eukaristin:

"Du har kommit hem till mig. Brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. Nyckeln för dig nu, varje dag, är att andas djupt i en ’förlossningarna erfarenhet’ av den uppståndna kroppen. Ta sedan nattvarden och upplev hur min kropp omvandlar din (OBS! katolska nattvardssynen: brödet ÄR Jesu kropp och du blir vad du tar in – min anm.).
Hubbard, Barbara Marx, The Book of Co-Creation: The Revelation - Our Crisis Is A Birth, Novato, CA: Nataraj Publishing, 1993

Men enligt min tes om de avfallna vägarnas sammanstrålning till en global antikristlig ekumenik, så kommer vi även att få se ett närmande mellan Latter rain-familjen och New age. För många i trosrörelsen är närmandet till Katolska kyrkan ganska stötande, och det bubblar inom Livets Ord nu när Ulf Ekman ställt in siktet på Rom. Men ännu svårare skulle det nog vara att acceptera ett närmande till New age. Det som medlemmarna inom trosrörelsen inte insett, är att avståndet till New age trots allt inte är så stort. Och vad finns det då för tecken på detta? Jo, ett ganska färskt tecken är enligt min mening skeendet i Lakeland, Florida med Todd Bentley i spetsen. Där fick vi se prov på kundalini-upplevelser. Vi fick också höra om Todd Bentleys guidade andliga resor, som i många avseenden påminner om guidade andliga resor och visualisering inom New age. En del av dessa företeelser var inga nyheter, vi har sett det tidigare i Toronto-rörelsen och hos Rodney Howard Browne mfl. Man har även för länge sedan sysslat med guidade andliga resor på Livets Ord, vilket en fd. medlem, Torbjörn Swartling, vittnat om i olika skrifter. Men hör nu och häpna, inom New age talar man om en ”andeutgjutelse och pingst” över hela jorden, precis som grundteologin är inom Latter rain-familjen, och dessutom ser man att eukaristin (den katolska nattvarden) är det som förbereder för denna händelse. Vi skall fortsätta att läsa från citatet av New age-författaren Barbara Marx Hubbard:

”Göra detta [eukaristin] i förberedelse för ”Planetens födelse” som kommer att framkallas genom denna erfarenhet, till Kristi nya lärjungar som valde att arbeta tillsammans för ”Planetens Pingst”, när Guds Ande hälls ut på alla människor. Detta är syftet med ditt uppdrag på jorden. Alla dina projekt kommer att styras om, anpassas och bli laddade med kraft, om ni accepterar detta syfte och sätter det först."
Hubbard, Barbara Marx, The Book of Co-Creation: The Revelation - Our Crisis Is A Birth, Novato, CA: Nataraj Publishing, 1993

Visst finns det öppningar för dialog mellan dessa tre grupper? Man har ibland närapå samma teologi, men med lite andra ord. New age talar om ”The coming of the cosmic Christ” (ankomsten av den kosmiske Kristus) och ”the new disciples of Christ” (Kristi nya lärjungar). Katolska kyrkan talar om ”The coming of the eucharistic Christ” (ankomsten av den eukaristiska Kristus), ”the eucharistic man” (den eukaristiska människan) samt ”eucharistic reign” (eukaristiskt välde). Latter rain talar om ”Manifested sons of God” (Guds manifesterade söner) och ”Kingdom Dominion” (Kungarikets herradöme). Granskar man termerna handlar det om att människan blir gudomliggjord och därmed utgör Kristi fulla närvaro på jorden. Ovanpå detta kommer en enda person att framträda som är Kristus i sig själv, eller innehar ”ämbetet Kristus” som det benämns inom New age. Detta är den person som Bibeln förutsagt och som blir den yttersta tidens Antikrist! Antikrist kommer från grekiskans anti christos vilket kan översättas en ”istället-för-kristus”.

Allt oftare hör vi inom kristenheten talas om hur man sett Jesus framträda, och kanske ännu vanligare är framträdanden av jungfru Maria eller änglar. Här kan det vara intressant att fundera över vad Benjamin Creme sagt i en intervju. Creme är en av världens främsta New age-ledare, och han har tagit på sig uppgiften att förbereda vägen (likt en Johannes döpare) för New age-rörelsens egen kristus gestalt, Kristus Maytreya (Antikrist med andra ord).

Fråga: Varför uppenbarar sig Maitreya annorlunda för olika människor?
Creme: "Nästan varje vecka uppenbarar sig Maitreya mirakulöst 'ur tomma intet' vid fundamentalistiska, ortodoxa religiösa samlingar världen över, alltid i en skepnad som gruppen kan känna igen - om de är hinduer, såsom folk tror att Krishna skulle se ut; om de är judar, såsom deras idé om Messias; om de är muslimer, såsom deras idé om Profeten, Imam Mahdi eller Messias; om de är buddhister, såsom deras uppfattning om Maitreya Buddha. Han kan byta skepnad hur han vill. Han kan vara gammal eller ung, man eller kvinna, ljus eller mörk. På så sätt kan alla identifiera sig med honom. Han talar till de församlade på deras eget språk, och sedan försvinner han igen."

”De som han uppenbarar sig för är i varenda fall fundamentalistiska kristna av det ena eller andra slaget; samfundsmässigt skiftar det enormt, men den gemensamma faktorn är att de alla är extremt dogmatiska i sin övertygelse. Maitreya uppenbarar sig för dem för att ’mjuka upp dem’. Det är från de här grupperna, världen över, som Maitreya väntar sig det stora motståndet och förskjutandet.”
Källa: https://share-international.org

Oavsett om detta är sant eller inte, så är det intressant läsning. New age menar att vi kristna kan "mjukas upp" till att ta emot Antikrist genom att vi får erfara möten med olika andevarelser, bara dom utger sig för att vara t.ex. Jesus eller Maria. Jag vill hävda att det samma gäller med alla de kundalini-fenomen vi sett i kristenheten under många år nu. Det är en "uppmjukning" på gång, ett avfall! Vi "döps" in i detta avfall genom det falska vi öppnar oss för.

Soaking, Flödesbön, Inre bön – ytterligare några steg närmare New age

Nu vill jag först peka på en ganska ny företeelse inom kristenheten, och det är ”Soaking”. Det här tycks kunna bli den nya ”innegrejen”, och därför vill jag varna för den. Soaking är engelska och betyder ”blötläggning”.

SoakingSoaking är slags kristen meditationsform där det handlar om att sjunka in i Guds närvaro, att ”blötläggas” i Guds Ande. Ofta ligger man på golvet och lyssnar till avslappnande musik (inte helt olik musik inom New age). Man uppmanas att inte be (!) utan bara ”ta emot”. Men det förekommer också bön för varandra för att uppnå en viss nivå i anden eller för att ta emot helande eller för att bara "ta emot". Soaking kombineras ibland med kontemplativ inre bön och detta kan ske på retreat i klosterstil. En soaking-grupp kan även registrera sig hos Catch the fire ministries för att utgöra en länk i ett sammanvävt nätverk av soaking-grupper. Detta liknar på många sätt en annan underlig nyhet inom kristenheten som kallas för "Prayer triplets". Och dessa två företeelser liknar mycket det nätverk av ”Triangles” som den ockulta New age-organisationen Lucis Trust sysslar med (hette tidigare ”Lucifer trust, och är idag en organisation med nära anknytning till FN!) Se https://www.lucistrust.org/triangles.

Soaking tycks komma från Toronto Airport Christian Fellowship och deras Catch the fire ministries med John Arnott i spetsen. Det var hos honom den s.k. Toronto-välsignelsen startade (skrämmande video-sekvenser därifrån finns med på min video om Avfallet). Man kan även spåra Soaking till s.k. ”Healing Rooms” och John G. Lakes Ministries. Detta säger mig att Soaking kommer ur mycket grumlade källor. Jag ser Soaking som ett taktiskt drag från John Arnott som säkerligen fått mycket kritik för det som skedde i Toronto. Det här är lite "finare", lite mindre kontroversiellt och det kan anammas av fler. Soaking är som en slags ”Alfa” för de som vill få djupa, andliga upplevelser, och du behöver inte vara pånyttfödd för att komma med i det här (och är du pånyttfödd ramlar du helt säkert tillbaka till ditt gamla syndiga jag om du börjar med detta).

I de fenomen som vi sett både hos Toronto-rörelsen och i Lakeland, Florida, så ser jag stora likheter med det som sker inom New age. Soaking blir därför ytterligare ett steg närmare New age, dit så klart satan vill föra den avfälliga kristenheten. Alla avfallets och avguderiets vägar skall ju stråla samman till en bred antikristlig väg i ändetiden. Man är på god väg att hylla Antikrist!

Att tömma sig själv, att tömma tankarna och att bara "ta in", är en ockult teknik som är grunden inom Yoga och meditation. Det är via denna teknik som människan öppnar sig för ockulta upplevelser som ofta leder fram till villfarelsen där man upplever sig själv som gudomlig. Soaking är helt klart ett starkt närmande till denna teknik. Det är intressant att konstatera att Todd Bentley framhåller meditation som en positiv andlig erfarenhet, men det är han ingalunda ensam om i den karismatiska kristenheten.

EvolveNär man för en tid sedan kikade på webbplatsen http://www.soaking.com så såg man på föstasidan bilden här jämte med ordet ”evolve” (idag leder adressen till John Arnotts webbplats). Evolve är engelska och betyder ”utvecklas”. Det här signalerar också en likhet med New age. Inom New age finns en stark tro på evolutionen, och denna tro omfattar även tron på människans andliga utveckling genom årmiljonerna. Som kristen finns ingen andlig evolution att ta vara på (inte heller någon världslig). Det kristna livet är centrerat kring Jesu kors. Därför handlar det kristna livet om att dö istället för att evolutionera. Ju mindre andliga jättar vi själva blir, ju större blir Gud i våra liv, och ju mer kan hans kraft verka genom oss. Det är alltså inte graden av andlig utveckling i den kristnes liv som gör att man kan uträtta stora saker för Gud. Det som är avgörande är hur mycket korsets kraft har fått verka, alltså döden från vårt eget stora JAG.

Jag ser också andra tekniker inom kristenheten som liknar Soaking. I församlingen Arken har man börjat med något som kallas ”flödesbön” och ”inre bön”. Linda Bergling i Arken säger att dessa är alternativ till de österländska metoderna. Därmed säger hon också att det handlar om ungefär samma teknik, men i en "kristen" uniform. Att det dessutom kostar pengar gör det hela ännu värre. Inte skall det väl kosta pengar att komma närmare Gud? Nu tror jag inte detta är ett sätt att komma närmare Bibelns Gud, utan tvärt om. Så det blir dubbelt värre, du betalar i detta fall för att komma bort från Gud. Då är du både bedragen och utnyttjad. När nu Toronto-pastorn och "soaking-profeten" John Arnott inbjudits till Arken den 22-25 april 2010, så säger det helt klart något om hur nära man står varandra. Att Arnott kommer till Sverige på inbjudan av Jesusmanifestationens "drottning" Linda Bergling är alarmerande för hela vårt land! Denne Arnott är nämligen även en av "apostlarna" i C. Peter Wagners otäcka och allt mer växande Apostoliska nätverk. Arnott och Wagner var två av flera "apostlar" som formellt invigde Todd Bentley till "apostel" sommaren 2008 i Lakeland/Florida. Den andlighet som dessa herrar sprider omkring sig ödelägger all sund kristen tro! Att denna Linda Bergling varit inbjuden till Pingströrelsens Nyhemskonferens säger något om hur blind man är även där. Läs mer om Arkens flödesbön och inre bön via https://bibelfokus.se/qa/q20.

Man kan i det här fråga sig om det är genom att ligga stilla, lyssna på musik och meditera som vi kommer närmre Gud? Jag tycker Bibeln pekar på något helt annat.

Joh 14:15-17: ” Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.”

Joh 14:21: ” Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."

Jag skall ange fyra orsaker till varför Soaking och liknande tekniker är farligt:

  1. Framför allt, det är inte bibliskt. Det står inte på biblisk grund utan på österländsk ideologi och religion. Det är inte sprunget ur biblisk undervisning även om man försöker koppla ihop detta med olika bibelord. Det här handlar om en djupt självfokuserad lära och teknik som istället ligger i strid med Bibeln. Det självuppoffrande, utgivande kristna livet och missionsbefallningen bleknar bort. Det enkla barnaskapet hos Gud går förlorat i mystikens mörka moln. Korset förlorar sin centrala plats i den kristnes liv, osv.
  2. Det här handlar om ockult andlig teknik som öppnar upp för upplevelser av inre gudomlighet och andra villfarelser. I själva verkat öppnas man upp för demonisk påverkan. Frukten avslöjar detta.
  3. En frukt är att detta öppnar upp för en oönskad ekumenik med sammanhang som bär på ett falskt evangelium. Men detta öppnar också många gånger upp för interreligiös ekumenik som alltså inte enbart innebär ekumenik över samfundsgränser, utan även över olika religioners gränser. Genom erfarenhet av likartade inre, andliga upplevelser knyts band med utövare av liknande tekniker i sammanhang utanför den evangeliska kristna kyrkan.
  4. Det kommer ur starkt grumlade källor. När det gäller Soaking så tycks detta komma från Toronto-välsignelsen.

En uppmaning

I Uppenbarelsebokens kapitel 17 och 18 kan vi läsa om ”den stora skökan”. Denna figur symboliserar bl.a. det väsende, den mentalitet och de organisationer som i alla tider struntat i Gud och hans bud, och istället gått sin egen väg i jakt på andra gudar, självförgudning, makt och rikedom. Detta är den falska kyrkan, som på ytan är mycket intresserad av det religiösa i en slags kristen kostym, men som inte har det minsta med Bibelns Gud att göra. I Upp 18:4 står det:

”Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: ’Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.’ ” (1917)

Skall jag säga vad jag tycker är det absolut viktigaste för dig som kristen idag, så är det att överväga om du befinner dig inne i denna falska kyrka. Be Gud att visa dig sanningen. Finner du att du är en del av denna falska kyrka så dra ut! Dra dig istället närmare Gud och hans sanna lärjungar. Be Gud om ledning och uppenbarelse över vad detta innebär rent konkret. Jag är övertygad om att han skall visa dig vad du skall göra om du ber i ödmjukhet och med ett hjärta som är öppet för hans vilja.

/Lennart