Translate page

Gud mäter sitt Tempel

Som du kanske sett i mitt bibelstudium om "Det stora avfallet" tror jag att vi nu befinner oss i den "förantikristliga tiden", vilken inleds med förfall och avfall i Guds församling. Precis så var det var bland Guds folk på Gamla testamentets tid innan templet intogs, orenades och ödelades. Sedan kom den 70-åriga babyloniska fångenskapen. Låt mig ge en liten bibelreflektion som anknyter till detta. Jag skall utgå från detta bibelord:

Upp 11:1-2: ”En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ’Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader’."

TempletVilket tempel handlar det här om och varför skall det mätas? Ja, eftersom vi läste i Uppenbarelseboken så handlar det här troligen om yttersta tiden. Jag tror inte detta kan handla om ett fysiskt tempel, för av vilken anledning skulle Gud mäta det? En byggnad och ett altare ändrar ju knappast storlek. Nej, vi måste utgå från vad Paulus säger om Guds tempel.

1 Kor 3:16-17: ”Vet ni inte att NI är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är NI.”

Guds tempel idag är alltså Guds sanna och trogna barn. Jag tänker också att vi kan kalla vår personliga relation med Gud för "det allra heligaste". Guds sanna församling är varken en byggnad eller en förening. Guds församling utgörs av alla de sanna troende, var de än befinner sig. Mellan DESSA finns Andens enhet, och den har inget som helst att göra med platser, organisationer eller ekumenik. Den "yttre gården" (yttre förgården) till Guds tempel kanske kan sägas vara olika samfund, kyrkor och verksamhetsorienterade församlingar. Där bor inte Gud på motsvarande sätt som han bor i de sanna troende, och den förgården är också öppen för icketroende. Varför skall då Guds tempel mätas? Låt oss läsa vad Paulus skriver.

2 Tess 2:1-8: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom……. först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud…… Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer……. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.”

Här ser vi att vissa förhållanden måste komma på plats både innan Antikrist (den laglöse, fördärvets son) träder fram och innan Jesus sedan kommer tillbaka. Innan Gud låter dessa två saker ske, skall det först ske ett avfall i Guds församling, och ”han som hindrar” måste röjas ur vägen. Jag tror vi kan säga att ett avfall i kristenheten gör att Guds Ande röjs ur vägen, och när det avfallet blivit tillräckligt stort kommer Gud låta den siste Antikrist träda fram. Ju fler som avfaller, ju "mindre" blir Guds tempel i omfång. Här finns alltså en anledning för Gud att mäta sitt tempel! Hur står det till med andligheten? Hur stort är Guds tempel? Hur många andefyllda sant troende finns det? Hur många sanna gudstillbedjare tillber Gud i det allra heligaste? Jesus undrade som bekant om han alls skulle finna tron på jorden när han kommer tillbaka! Orsaken till detta är varken uppryckande eller förföljelse utan AVFALL!

Som vi såg i det inledande bibelordet skall Gud låta templets yttre gård (samfund, kyrkor, verksamhetsorienterade församlingar ?) helt förtrampas av hedningar (hedendom) i samband med att Gud mäter sitt tempel. Jag tror att Gud kommer tillåta att avfallets slussar och underjordens portar öppnas helt när Gud finner att hans tempel har mycket få sanna tillbedjare kvar. Det här är tyvärr vad som håller på att förberedas idag. Det gäller därför att bevara sitt tempel rent och fritt från orenhet, villfarelser och villoläror! Det gäller också att inte ha sin helgedom på ”den yttre gården” för i ett sådant fall åker man troligen med i avfallet och hedendomens övertagande av dessa platser.

Vår helgedom måste främst få vara vår personliga gemenskap med Gud, vår privata bönekammare. I andra hand kommer gemenskapen med äkta bröder och systrar i tron. Den gemenskapen måste vi också hålla borta från förgården och inflytande från samfundsstrategier, tankebyggnader och lärosystem, dvs borta från Babels väsende. Vi får inte delta i byggandet av den yttersta tidens Babels torn! Därför tror jag mer och mer att små och fria hemgrupper är den enda formen för biblisk kristen gemenskap.

När Jesus svarade på lärjungarnas fråga om tidpunkten för hans återkomst, var det allra första han sa: "Se till att ni inte blir bedragna". Jesus lade alltså en del av ansvaret hos oss, så att vi skall se till/ordna med att inte bli bedragna. Hur ordnar man med det? Hur ser man till att inte bli bedragen? Jo, man följer Bibelns andra uppmaningar och råd. Det går t.ex. inte att ha en dialog med de som har en annan lära. Paulus uppmanar oss att dra bort från de som inte har det sanna evangeliet, för annars är risken stor att vi rycks med. Det ekumeniska arbetet är en typisk verksamhet som försiggår ute på templets yttre gård, och det tycks som om många idag offrar det allra heligaste för att bygga denna ekumenik på just templets yttre förgård. Se till att inte bli bedragen!

Lennarts blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

 

Svenska