Signalement på den kommande Antikrist

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:ak.jpgDen som läser Bibeln vet att dess profetior förutsäger framträdandet av en mycket förrädisk och förfärlig världsledare i den tid som vi bibeltroende kallar den yttersta tiden. Många som kallar sig kristna viftar bort detta som något löjeväckande, men eftersom merparten av Bibelns profetior redan gått i exakt uppfyllelse finns ju all anledning att begrunda även profetiorna om denna framtida världshärskare. Åt andra hållet har vi kristna som kallar sig bibeltroende men som ser Antikrist i närapå varenda ny stor ledare i världen, utan att för den skull ha tillräckligt med stöd i Bibeln för sina antaganden.

Det finns alltså anledning att se efter vilka signalement Bibeln ger på denna kommande ledare så att vi varken ropar hej för tidigt eller misstar oss när han väl dyker upp. Bibeln är så pass tydlig med detta att det inte finns någon anledning att bry sig om alla smaskiga förutsägelser och utpekanden som finns på Internet för att vara beredd, och dessutom finns en stor risk att vi blir bedragna av sådan information. Har vi tagit till oss vad Bibeln säger i detta ärende, kan vi sitta lugnt i båten och med ett finger i Bibeln observera vad som sker i världen. Jag är övertygad om att Gud då kommer låta oss förstå vem som är vem när den tiden kommer, men det gäller då att vi inte lämnat troheten till Guds Ord, Bibeln eller Gud själv. Så låt oss se vad Bibeln ger oss för information.

(Bilden föreställer Luca Signorellis skildring av antikrist i Orvieto-katedralen)

Bibelställen att begrunda

Inledningsvis vill jag vara tydlig med att vi inte kommer att titta på bibelställen som talar om hur det bli längre fram under Antikrists regeringstid eller vad som kommer att ske med honom på slutet. Vi skall främst se på signalement som kan göra oss observanta och vakna när denna person är på gång. Dessa signalement kan även hjälpa oss att se vem som INTE är Antikrist.

Personligen tycker jag att vi främst har dessa bibelställen att hämta information från:

  • Första Tessalonikerbrevets kapitel 5 vers 1-3
  • Andra Tessalonikerbrevets kapitel 2 vers 1-12
  • Första Johannesbrevets kapitel 2 och 4
  • Uppenbarelsebokens kapitel 13 och 17
  • Daniels bok, kapitel 7, 8, 9 och 11

Det kan så klart finnas fler bibelställen att väga in, men då kan det bli frågan om tolkningar som gör det hela lite mer osäkert. Men har du något ytterligare tydligt bibelställe att tipsa mig om så får du gärna göra det. Nu tar vi de signalement jag tycker mig funnit, och det i punktform. Samtidigt vill jag reflektera lite över vad dessa punkter de facto innebär och vilka misstag vi riskerar att göra om vi inte tar till oss Bibelns information och varningar.

Jag vill också inledningsvis nämna att Antikrist i Bibeln har några andra namn som vi skall ha med oss in i detta studium. Han kallas också ”laglöshetens människa”, ”den laglöse” och ”vilddjuret” – detta så klart lite beroende på vilken översättning man läser. Jag håller mig vanligen till Svenska Folkbibeln från 1998.

1. Antikrist är en manlig fysisk person

Det finns flera bibelställen som tydligt visar oss att den kommande Antikrist är en manlig fysisk person, alltså en människa. Jag går inte in på detaljer om det här utan hänvisar till vad jag skrivit i en tidigare text. Du hittar den via länk sist i denna sida.

Är inte den vi misstänker vara Antikrist en manlig fysisk person, då tror jag alltså inte vi har en korrekt misstanke.

2. Antikrist skall träda fram ur en grupp av 10 regenter

I Daniels bok kan vi läsa om profetiska syner som Daniel hade. Många duktiga bibeltolkare menar att vissa av dessa profetior syftar på den yttersta tidens Antikrist. Detta kan man säga med ganska stor säkerhet eftersom de bekräftas av texter i bl.a. Uppenbarelseboken.

I en syn (Dan 7:7-8) får Daniel se in i framtiden. Där ser han ett fruktansvärt odjur med 10 horn och ett annat litet horn som sticker fram bland dessa 10 och stöter bort tre av dem. I vers 7:24 får Daniel en förklaring att de 10 hornen är 10 kungar/regenter och att det lilla hornet själv är en kung/regent.

I Uppenbarelsebokens kapitel 17 återkommer bilden av 10 horn. Dessa sägs i texten vara 10 kungar/regenter som ännu inte fått några riken att regera över. Här sägs också att vilddjuret (Antikrist) skall samverka med dessa 10 regenter.

Alltså skall vi vara vaksamma på en grupp med 10 kungar/regenter. Ur denna krets träder det fram en manlig person som själv är en regent. Denna person blir senare Antikrist. Jag tror vi i vår tid skall tänka oss att dessa 10 horn kan vara en mix av presidenter, premiärministrar, statsministrar och eventuellt kungar, alltså regenter i någon form. Det är troligen vad vi skall vara vaksamma på. Ser vi ingen sådan här koppling mellan 10 regenter och den vi misstänker vara Antikrist, då tror jag vi skall vara avvaktande.

3. En eventuell koppling till Rom och Katolska kyrkan

I Uppenbarelsebokens kapitel 17 talas också om 7 kungar/regenter som troligen tillhör historien. Dessa kungar förknippas med 7 kullar som den stora skökan sitter på. Staden Rom är byggd på 7 kullar och skökan kan mycket väl vara en bild av den Katolska kyrkan, detta med tanke på vad vi kan läsa om skökans signalement i kapitel 17 (jag analyserar inte det mer här). Vilddjuret (Antikrist) är förknippad med dessa 7 kullar och kungar, han räknas också som den åttonde i raden. Vi ser också i texten att skökan rider på vilddjuret men att 10 kungar tillsammans med vilddjuret tillintetgör skökan. Ser vi alltså en person träda fram, vars kopplingar och härkomst på något sätt kan knytas till möjligen Rom och/eller sju kungar/regenter i historien, då skall vi vara lite extra vaksamma. Ser vi att Katolska kyrkan kan växa sig större genom att utnyttja ("rida på") en kommande Antikrist, då skall vi också haja till. Och ser vi någon som tillintetgör denna sköka (möjligen den Katolska kyrkans makt och inflytande) då är det tveklöst Antikrist. Exakt när dessa händelser inträffar är dock svårt att säga, så detta är inte signalement som vi tidigt skall speja efter – men ändå känna till. Detta är också tolkningar som man därför skall ta med en nypa salt, men ändå bör vara öppen för.

4. Antikrist är skrytsam och talar stora ord mot Gud och hans folk

I Daniels bok kapitel 7 och vers 8 ser vi hur det lilla hornet som sköt upp bland de 10 talar stora ord; det är skrytsamt. Som vi såg ovan är detta horn förmodligen en bild av den yttersta tidens Antikrist. I Dan 7:25 ser vi att han talar mot Gud och Guds folk. Den kommande Antikrist kommer alltså vara en skrytsam person som sätter sig själv högre än Gud och Guds folk.

5. Han tecknar möjligen ett avtal/fördrag med Israel

Här har vi en punkt som jag tycker är lite mer otydlig eftersom vi måste lägga in lite tolkning. Denna punkt grundar sig på Danielbokens kapitel 9 och vers 27 där det enligt Svenska Folkbibeln står så här:

Dan 9:27: ”Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

Eftersom det talas om slaktoffer och matoffer kan man möjligen tolka det som att Antikrist inledningsvis är vänligt inställd till Israel (troligen lömskt), och därför ingår ett sjuårigt fördrag med dem där det judiska folket i en viss omfattning tillåts börja med offrandet igen. En del menar att det skulle ske i ett återuppbyggt tempel, men det finns också bibeltolkningar som talar emot ett nytt tempel. Hur som helst har vi i Dan11:31 en text som handlar om att Nordlandskungen (troligen ett annat namn på Antikrist) mitt i sjuårsperioden kommer att avskaffa det dagliga offrandet och samtidigt ställa upp någon form av avgudabild. I Matt 24:15 talar Jesus om samma avgudabild, en ”förödelsens styggelse” som ställs upp ”på helig plats”. Detta får mig då att tro att det handlar om Jerusalem, och möjligen tempelplatsen.

Kopplar vi ihop dessa texter – vilket jag tycket att vi får lov att göra – då bör alltså förbundet/avtalet/fördraget som Daniel profeterar om, handla om något som tecknas mellan Antikrist och Israel. Vi kan alltså misstänka att den kommande Antikrist inledningsvis ser ut att vara vänligt inställd till Israel. Detta är verkligen något som alla vi kristna israelvänner måste se upp med! Antikrists inledande positiva inställning till Israel kan bli som en trojansk häst i den evangelikala kristenheten! Att någon gör något gott mot Israel behöver inte betyda att den personen är gudfruktig, det kan alltså vara tvärtom! Det har vi nyligen sett exempel på bland världens ledare.

(Jag har tidigare gjort en alternativ tolkning av ”förödelsens styggelse”. Se länk sist i sidan.)

6. Han visar ingen aktning för sina fäders gud/gudar

Som jag nämnde ovan är det inte otroligt att den Nordlandskung som Danielbokens kapitel 11 handlar om är den samme som den kommande Antikrist. Där står i vers 37 att: ”Han kommer inte att bry sig om sina fäders gudar eller den som är kvinnors lust eller någon annan gud, utan han ska upphöja sig själv över alla.”  Grundtextens ord för ordet ”gudar” i texten står i pluralis, och därför kan man översätta så. Men Gud i Bibeln benämns med samma ord i pluralis, så exakt vilken Gud eller gudar detta syftar på är något oklart. Hur som helst kan vi förstå att den kommande Antikrist inte visar aktning för det gudomliga, vilket för oss in på nästa punkt.

7. Antikrist är laglös, en grov syndare

Den kommande Antikrist kommer att visa upp en laglöshet som säkert har sin grund i att han inte har någon respekt för det gudomliga (enligt punkten ovan). Om vi läser Andra Tessalonikerbrevets kapitel 2 så kan vi ganska lätt förstå att den texten också handlar om den kommande Antikrist, men där kallas han just för ”laglöshetens människa” och ”den laglöse”. Han kommer att förhäva sig över allt som kallas gud och heligt, står det, och till och med utge sig själv för att vara gud. Detta kan man tycka är häpnadsväckande, men då skall vi komma ihåg att kristna som sysslar med mystik kan se sig själva som gudomliga, och i Trosrörelsen sa man ju tidigare öppet att man var som gudar. Och i Katolska kyrkans katekes (som i det närmaste står över Bibeln inom katolicismen) står det också att vi skall bli som gudar. Så kanske den kommande Antikrist hakar på/kommer ur någon av dessa trosinriktningar, det återstår att se. Men vi kan alltså förvänta oss en person som struntar i Guds bud, som kan ljuga vitt och brett och som uppvisar allmänt dålig moral. Det borde ju bli så om man är laglös och inte har respekt för Gud.

Aposteln Johannes ger oss en utläggning om Antikrists signalement i sitt första brev. Ifrån dess grekiska grundtext kan vi förstå att Antikrist kommer att utge sig för att vara "en Kristus" eller en "ersättare för Kristus" (de grekiska orden Anti Christos betyder nämligen "istället för Kristus" men också "emot Kristus"). Johannes brev visar också att denna person – trots sina messianska anspråk – kommer att synda utan några skrupler. Lyssna gärna till Sven Reichmanns undervisning om Antikrists signalement där han utgår ifrån just Första Johannesbrevet. Du hittar länk sist i sidan.

8. Han är omåttligt populär, beundrad och till slut tillbedd

Om vi läser i början av Uppenbarelsebokens kapitel 13 ser vi där att alla världens olika folk prisar vilddjuret (Antikrist) till den grad att man även tillber honom.

Upp 13:3-4: ”Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: ’Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?’ ”

Ingen börjar från dag ett att tillbe en annan människa. Det börjar så klart alltid på en lägre nivå. Det inleds med en fascination, en fascination som blir allt mer osund. Ifrån detta vi just läst i Upp 13:3-4 kan vi nog dra slutsatsen att den kommande Antikrist är en vältalig och karismatisk person som med sin mycket speciella utstrålning trollbinder allt fler. Kanske vi till en början kommer att få se människor som har T-shirts, kepsar och kaffemuggar med bilder av den blivande Antikrist. Kanske viftar man med flaggor och vimplar, precis som på Hitlers tid (Hitler var ju en slags prototyp på Antikrist). Med tiden övergår denna fascination i ren tillbedjan. När vi skall hålla utkik efter den kommande Antikrist, skall vi inte spana efter en person som människor tillber idag. Vi skall istället hålla utkik efter en person som allt fler hyllar på ett allt mer fanatiskt sätt. Detta kommer med tiden att växa till ren tillbedjan. Detta har ju hänt förr, men när det gäller Antikrist kommer det till slut att ske i en global omfattning.

Vad är det som kan få människors sinnen att slå så pass mycket slint att man med tiden tillber en världsledare? Kanske vi har förklaringen i de två följande punkterna.

9. Tecken och under

I Uppenbarelsebokens kapitel 13 kan vi se att Antikrist har en slags kampanjledare som Bibeln kallar för ”den falske profeten”. Hans uppgift tycks vara att lyfta fram vilddjuret (Antikrist) allt mer. Och denne person får tydligen makt att utföra stora tecken i människornas åsyn. Detta kommer så klart kittla gott hos dem som är lättlurade. Även i Andra Tessalonikerbrevets kapitel 2 kan vi läsa om tecken och under. Där står det:

2 Tess 2:9-10: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.”

Vi kan förstå att dessa mäktiga mirakler är något som hjälper till med att föra fram Antikrist till den position han kommer att få. Och detta är säkert också en anledning till att det går så långt att alla jordens folk kommer att tillbe honom. Det är uppenbart att han kommer att använda sig av ockulta krafter i sin kampanj för att vinna världen. Det ockultas inflytande har inte varit helt ovanligt bland många av världens tidigare ledare. Man kan se det i symboler de använt, i sätt att uttrycka sig, i deras metoder, osv. Detta är nog också något att hålla utkik efter i vår tid, men det kanske kommer med en mer modern inramning, det återstår att se.

Är du en kristen som fascineras av tecken och under så är det i vilket fall som helst hög tid att göra lite omprioriteringar i din tro!

10. Fred och trygghet, lag och ordning

I Första Tessalonikerbrevets kapitel 5 kan vi läsa följande:

1 Tess 5:3: ”När folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.”

Vi lever ju i en värld som blir allt mer otrygg. Många räds inför hur det skall gå med ekonomin, terrorism, klimat och miljöförstöring, kriminalitet, osv. Och detta år 2020 har ju coronaviruset ställt till det i hela världen, vilket gjort många deprimerade och oroliga. Mångas ekonomi har ödelagts. Många lever nu med en stor fruktan för det ena eller andra, eller i värsta fall för alltsammans! När det är så här i världen är det som om en röd matta rullas ut för en världsledare att kliva fram på, en ledare som lovar att få ordning på torpet, OCH DESSUTOM FÅR DET! Den kommande Antikrist får alltså draghjälp av eländet i världen. Glöm inte det!!!

Av bibelordet ovan förstår vi att människor i den absolut yttersta tiden kommer uppleva att det blivit ganska hyggligt bra. De säger ju ”fred och trygghet”. Kanske vi även får lov att tolka detta som att det råder lag och ordning. Antikrist kommer inte att ha några mjuka nypor, men kanske är det just därför som han också får ganska mycket ordning och reda på saker som människor fruktat under en längre tid. Självklart får han också god hjälp av Satan att nå denna position, och därför är det kanske inte konstigt att det står så här:

Upp 13:4: ”De tillbad draken [Satan] för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret [Antikrist]”

Som kristna får vi aldrig värdera saker högre än Jesus och Bibelns sanningar. Stirrar vi oss blinda på ekonomiska framgångsrecept, politiska lösningar och hårda tag från polisen osv, då är det att likställa med vad Gamla testamentet profeter varnade Guds folk för, nämligen att vända sig till Egypten för att få hjälp (varifrån det judiska folket ju hade blivit frälsta!). Det är endast Gud och hans vägar som vi som kristna skall sätta vår yttersta förtröstan till, inte till framgångsfaktorer i ett sekulärt samhälle och inte till politiska partier och ledare – även om dessa så klart också har en roll i våra samhällen. Frågan är hur våra prioriteringar är i det här.

11. Han enar världen och får makt över alla folk

I Uppenbarelsebokens kapitel 13 står det följande om den kommande Antikrist:

Upp 13:7: ”och det [vilddjuret] fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.”

Det här kommer inte att synas direkt när den kommande Antikrist börjar träda fram på världsarenan, men det är vart det hela kommer att hamna. Men vi bör hur som helst se dessa ambitioner hos denna person, och vi bör då också se en utveckling i denna riktning. Därför tror jag inte vi skall spana in personer som åstadkommer splittring och destabilisering. Denna ledare kommer att åstadkomma en global ENHET när han går in i rollen som den siste "Nimrod". Detta är också något att vara vaksam på.

12. Han förnekar att Jesus ÄR Kristus

Som sista punkt vill jag ta upp det som aposteln Johannes skrev om Antikrist:

1 Joh 2:22-23: ”Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.”

Idag förekommer det att villolärare i kristenheten säger att Jesus fick rollen att vara Kristus för en tid. Andra säger att ”Kristus” var ett ämbete Jesus gick in under för en tid. Ofta för villolärare fram dessa tankar för att i nästa andetag säga att vi kristna därför också kan bli ”kristusar”. Eller så är det enbart för att förringa Jesus och därmed säga att han och Gud inte är ETT och att de inte är av samma gudomliga väsen. Men Jesus ÄR Gud och han ÄR Kristus. Det är inget han blev. Han har alltid varit detta och kommer alltid vara det.

Vi kan alltså förvänta oss att den kommande Antikrist har denna degraderande syn på Jesus och att många med den synen då lätt hakar på, alltså ytterligare något att vara observant på. Detta kan höra ihop med det jag skrev i punkt 6 och 7, att han sätter sig över all gudomlighet och ser sig själv som gud.

Räcker Guds varningar?

Skall vi nu ta och gissa varför Gud såg till att dessa bibelverser om den kommande Antikrist kom med i Bibeln. Kan det vara så att Gud med dessa ville ge oss nödvändig information för att vi skall vara vakna och beredda så att vi inte blir lurade och går med i Antikrists kampanj för att vinna världens tillbedjan? Ja, självklart är det så. Kan vi då tro att Gud anser att denna information räcker för oss? Eller har Gud gjort ett halvdant arbete så att vi måste anlita ”eskatologiexperter” för att få en komplett kunskap? Nej, självklart har Gud sett till att ge oss så pass mycket information via Bibeln, att den dag vi verkligen behöver informationen, då räcker den också till. Men jag vågar också säga att denna information inte fungerar på ett sådant sätt att vi långt i förväg kan tala om vem som kommer att gå in i rollen som Antikrist. På samma sätt förhåller det sig med Jesu ankomst. Vi kan inte långt i förväg med exakthet räkna ut dagen för Jesu ankomst. Det har Jesus själv sagt. MEN! Jesus sa också detta:

Matt 24:32-33: ” Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni SER allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.”

Jesus säger här att när vi ser att alla Bibelns profetior om den yttersta tiden falla på plats, DÅ och först DÅ kan vi veta att Jesu ankomst är mycket nära. På samma sätt kommer det att vara när vi står inför Antikrists ankomst – om vi håller oss till just Guds varningar i Bibeln; vi kommer då att förstå när Antikrist är i faggorna! Behöver vi se mer än det Bibeln sagt oss om detta? Nej, uppenbarligen inte.

Summering

Tycker du då inte att vi nu har tillräckligt med signalement på den kommande Antikrist? Och observera att detta är direkt taget ur Bibeln utan alltför vågade tolkningar. Behöver vi dammsuga Internet för att få reda på mer nödvändig information? NEJ, det är jag övertygad om att vi inte behöver göra. Däremot kommer vi med all säkerhet vilseledas om vi ger oss ut i ett sådant riskabelt ärende på Nätet.

Jag är också av den uppfattningen att vi med dessa Bibelns signalement, med den Helige Andens ledning och med ett ganska måttligt intagande av nyheter kommer att förstå vem som är på gång att inträda i rollen som Antikrist när den dagen kommer. Jag tror inte att vi behöver sociala medier för detta, inte några särskilda alternativa media, och egentligen inte heller BibelFokus – om man väljer att göra sådana här studier på egen hand.

I det jag skrivit här har vi också ett antal saker att vara mycket försiktiga med. Låt dig inte dras iväg i fascination över partier, ledare, grupper osv som är positiva till Israel, men som inte är sant kristna. Kom ihåg att Livets Ord i begynnelsen lockade många medlemmar till sig eftersom de var ovanligt positiva till Israel. Men minst lika många fick sin kristna tro totalt kraschad av Livets Ords i övrigt villfarna teologi. Jag själv älskar Israel men jag skulle aldrig för den skull liera mig med villolärare bara för att de också vurmar för Israel.

Låt dig inte heller luras av ledare som fixar till det ena och andra i samhället men som är laglösa. Många kristna uppskattade t.ex. Hitler för att han fick ordning på ekonomin, skapade arbeten och byggde upp infrastrukturen. Många uppskattade honom också för att han var nationalist och för att han var emot homosexualitet och aborter (kvinnor skulle ju stanna hemma och föda och fostra barn till det tyska riket). Sådana saker gör inte automatiskt ledare till goda ledare. Det är vilken grund de står på som avgör det hela. Visst kan vi rösta på ett parti för att de står för värderingar som rimmar med en bibelförankrad tro, men vi måste akta oss att följa och stötta ledare som inte har rätt grund.

Den enda sanna och sunda grunden att bygga på för en människa, det är Jesus och Bibeln. Bygger man på rätt sätt, då syns en frukt i form av en god moral och ett rättfärdigt liv – förr eller senare. Men den sortens ledare blir det tyvärr färre och färre av, vilket verkligen är ett tidstecken!

Jag tror det finns en stor anledning att oroas över att många kristna kan komma att vara med om att rösta fram Antikrist. Mycket pekar i den riktningen. Det är anledningen till att jag skrivit denna varnande text. Se därför till att du är ordentligt rotad i BIBELN när du observerar vad som händer i världen, vad du tar ställning till – för eller emot, och vad du sprider vidare till andra!

/Lennart


Läs/lyssna vidare:

Blir Antikrist en fysisk person eller ett rike?

Sven Reichmann undervisar om Antikrists signalement

Några tankar om ”förödelsens styggelse”

Jesus återkomst – när, var, hur?

Några tankar om talet 666 och "vilddjurets märke"

En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke

Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?