Vilket Israel?

Är dagens moderna Israel det som Bibeln profeterar om skall upprättas i den yttersta tiden?
Är det viktigt vad man som kristen tror om Israel?

Jag tror på Bibelns Gud, och jag tror att hela Bibeln är sann. Men jag tror också att Bibeln måste läsas med en viss försiktighet och eftertanke. Många har ju utifrån egna ”sanningar” skruvat ihop bibelstöd för sina idéer, och vanligen då med några få korta textrader ur Bibeln. Här måste vi alla se upp! Bibeln säger ju om sig själv att ”summan av Guds ord är sanning” (Ps 119:160). Så man måste alltså läsa hela Bibeln i ett ödmjukt sökande så att man får grepp om en helbiblisk sanning. Det gör man bäst genom att be Gud om att han skall leda vårt läsande med sin Helige Ande. Men vi måste även be att han ödmjukar oss till att acceptera hans sanningar även om de skulle vara obekväma och utmana våra egna känslor, tankebyggnader och vårt tyckande. Tro inte att vi kristna är helt obesmittade av världen och av olika irrläror!

Gud är historiens Gud

Utifrån Bibeln har jag en tro på att Gud är historiens Gud. Han leder hela världshistorien framåt efter sin plan. I Bibeln kan vi se vad han tidigare gjort och vi kan även se vad som kommer att ske – i stora drag. Gud gör inga misstag, han har inga A- och B-planer, allt går framåt som han vill. Men Gud har också gett människan en fri vilja, och därför ser vi så mycket elände i världen. Detta skall vi inte anklaga Gud för eftersom det är vi själva som i mångt och mycket skapar vår egen miljö; det tillhör vår frihet. Men Gud styr ändå historien i den riktning som han har planerat från begynnelsen.

Enligt Bibeln finns också djävulen att räkna med i olika skeenden i världen och i människors liv. Han har dock inte mer makt och inflytande än vad Gud tillåter (Jesus sa ju ”mig är given all makt”). Djävulen är en lögnare och frestare som försöker locka människan bort från Gud och förblinda henne inför Guds väg och Guds löften om evigt liv. Så på ena sidan lockar Gud oss till sanningen med sitt mer lågmälda sätt att marknadsföra sitt erbjudande. På andra sidan verkar djävulen (inom de spelregler som Gud satt upp) med att frenetiskt få människorna in i lögn och fördärv, och detta gör han genom frestelser, hot, smicker, lögner och allt annat djävulskap. Det här kan se ut som en orättvis miljö för människan att leva i, men den är vald av oss från början, och den är också tänkt att vara den miljö där vi också har en möjlighet att göra ett fritt val mellan lögn och sanning. Fanns det bara en sida fanns ju ingen chans att göra ett val.

Oavsett vad vi människor sedan väljer för sida, så för Gud ändå historien framåt enligt sin plan. Men helt uppenbart väljer inte de flesta människor sanningen och livet utan väljer att tro på lögnen och följa dess breda väg. Det är också vad Bibeln vittnar om:

Matt 7:13-14: ”Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Det här innebär att denna värld inte går att styra helt utefter sanning och kärlek, eftersom det inte är den väg som de flesta människor går utmed. Jag vill inte säga att Gud därför styr historiens gång med ondska, för det finns ingen ondska hos Gud. Men vi måste förstå att Gud har att göra med en värld som i stora drag vänt honom ryggen, och att han därför måste styra denna värld utifrån det sinnelag som majoriteten av mänskligheten bär på – annars skulle han ju våldföra sig på den frihet han gett oss. Därför ritas världens historia inte sällan upp utifrån konflikter, krig och mycket annan ondska. Det är inte Guds fel, utan mänsklighetens egna val.

Ytterligare en sak som är uppenbar i Bibeln är att Gud också styr ett antal stora händelser i världshistorien genom det judiska folket. De har en särskild roll, inte minst genom att de födde fram vår frälsare Jesus Kristus. De är också ett levande vittnesbörd om Bibelns Gud, och det är väl just för dessa kallelser som djävulen helt klart arbetar hårt för att förtala, smutskasta, motarbeta och många gånger försöka förinta detta Guds utvalda folk. Det sägs att Fredrik den Store av Preussen en gång frågade sin läkare (läkaren var troende) om ett snabbt bevis för Guds existens. Läkaren svarade genast: ”Judarna, Ers Majestät!”.

Israel är Guds och judarnas nation

Utifrån Bibeln har jag alltså en fast övertygelse om att det judiska folket är och förblir Guds utvalda egendomsfolk och att Israel är deras eget land för evig tid (1 Mos 17:7-8, 5 Mos 7:6, mfl). Detta är ett förbund mellan det judiska folket och Gud, som visserligen judarna bröt, men som Gud inte brutit (Rom 11:28-29).

När det judiska folket bröt förbundet genom att börja dyrka avgudar, då förde Gud dem bort till fångenskapen i Babylonien – alltså inte ut i hela världen. Detta var en första förskingring, men från den återkom folket till Israel 70 år senare. Judarna fortsatte alltså att vara Guds egendomsfolk trots denna första straffdom. Men Gud varnade åter sitt folk genom sina profeter, och denna gång med en tyngre varning: om de skulle avfalla och dyrka avgudar igen, då skulle de spridas ut över hela världen, ut till alla jordens folk och länder. Men Guds profeter lovade också att det judiska folket skulle hämtas tillbaka till ”deras eget land”.

Hes 22:14-16: ”Jag, Herren, har talat och jag fullbordar det också. Jag skall skingra dig bland hednafolken och sprida ut dig i länderna. Så skall jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du skall bli vanärad inför folken genom din egen skuld. Och du skall inse att jag är Herren.”

Jes 11:12: ”Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.”

Amos 9:14-15: ”Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.”

I bibelordet från Amos ser vi att det inte handlar om fångenskapen i Babylonien eftersom det där står att de skall ”inte mer ryckas upp ur det land som jag givit dem”. Och det var alltså inte heller till något nytt landområde som det judiska folket skulle föras tillbaka – från att ha varit utspridda över hela världen – utan till ”deras eget land”, vilket också bekräftas av följande bibelord:

Hes 39:27-28: ”När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där...”

En förblindelse över kristenheten

På grund av det judiska folkets högmod och avfall lät Gud en förblindelse komma över dem så att de inte såg vem Jesus var (Jes 6:9-10). Kristenheten har på inga sätt varit ett bättre Guds barn utan har även den drabbats av andligt högmod och avfall. Och därför har en förblindelse kommit över en stor del av kristenheten som gör att man inte ser vad Israel och det judiska folket är. Många kommer också att missa vem Antikrist är. Detta är en dom över kristenheten. Här skall vi också minnas Jesu ord om att ”lite surdeg syrar hela baket”. Det är med andra ord farligt att ta in lite villolära, för rätt som det är blir man helt förblindad och tar in mer och mer villolära.

Vill vi stå utanför denna förblindelse måste vi be Gud om ödmjukhet och om att få kärlek till hela sanningen, precis som 2 Tess 2:9-12 visar oss. Vi måste även rota oss bättre i ”summan av Guds Ord”, alltså bli marinerade av Bibeln, och be om Guds Andes vägledning i detta. Jesus bad för oss:

Joh 17: 17: ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.”

Vilket Israel?

Kanske känner du till det som brukar kallas för ”ersättningsteologi". Det är en teologi som lanserades tidigt i den katolska kyrkan och där den s.k. ”kyrkofadern” Augustinus var en pådrivare. Med den menar man att Guds A-plan med frälsningshistorien var den med judarna men att den planen misslyckades. Nu skall Gud istället greja det hela med sin B-plan som involverar oss kristna; de kristna är nu istället Guds utvalda folk och det äkta Israel, menar man. Detta stämmer dock inte alls med Bibeln.

Ersättningsteologi finns även i den protestantiska kyrkan och även i en del pingst-karismatiska sammanhang, men kan där ha en lite annan nyans. Den s.k. ”Latter rain-läran” är en sådan form av ersättningsteologi, där man menar att det skall bli en världsvid väckelse i den yttersta tiden och att de kristna då skall triumfera likt kopior på Jesus, detta baserat på bibelställen som egentligen handlar om det judiska folket i den yttersta tiden och även om Tusenårsriket. Det gäller att vara observant på dessa lite förrädiska nyanser av ersättningsteologi som smyger sig in lite varstans. Jag går inte in mer på detta utan hänvisar till tre texter/inspelningar som jag gjort tidigare om Israel och det judiska folket (länkar finns sist i denna artikel).

Men nu har det också dykt upp en slags ”Ersättningsteologi Light” som kan framstå som lite mer biblisk men som helt klart är lika illa som den feta versionen. Här menar man att dagens israeliska stat inte är det återupprättade Israel som Gud lovat utan att dagens Israel är ett sionistiskt, ateistiskt, sekulärt och mänskligt projekt som inte har något att göra med det som Gud utlovat genom sina profeter. Argumenten för att det förhåller sig på detta sätt är just dessa adjektiv och att landet intagits och upprätthålls med vapenmakt. Man pekar också på att personer som var viktiga för den moderna staten Israels uppkomst hade diverse kopplingar till frimurare, ockultister, kommunister, kapitalister, osv. Ibland sägs det rent ut eller i omskrivningar att dagens Israel är Satans verk. Man menar då att Satan fått fram sitt Israel före det att Guds Israel återuppstår, likt att Antikrist kommer att dyka upp före det att den sanne Frälsaren återkommer. I allt detta finns flera tankefel och det hela är utan biblisk förankring. Vill vi ha en bibliskt förankrad tro måste vi lägga känslor, tyckande, agg, etc åt sidan. Jag skall ta upp fyra misstag som görs när kristna resonerar fram en slags ”Ersättningsteologi Light”:

Det första misstaget med denna variant av ersättningsteologi är att man menar att det judiska folket måste uppträda rättfärdigt och exemplariskt för att de skall återfå sitt land. Här skall man minnas att judarna under sin 40-åriga ökenvandring inte uppträdde på detta fullkomliga sätt. Men Gud lät det judiska folket inta landet i alla fall. Vi kristna får inte frälsningen och evigt liv för att vi är så förträffligt goda, utan vi får detta trots våra brister, av nåd för att Gud lovat det! Det judiska folket är Guds utvalda egendomsfolk och Israel är deras land trots deras brister – för att Gud lovat det!

OBSERVERA NU DETTA VIKTIGA: Faktum är att Gud inte hämtat (och fortsätter att hämta) tillbaka det judiska folket till ”deras eget land” på grund av att de förtjänat det. Gud gör det istället för att han vill hålla sitt heliga namn högt. Och när han väl fört dem tillbaka från ”jordens fyra hörn” skall han tvätta dem rena från synd och skuld och även utgjuta sin Ande över dem och helga dem (som det även står om i Joel 2 och Sakarja 12). Detta är mycket tydligt i följande bibeltext:

Hes 36:1-32: Så säger Herren, Herren: Eftersom man har ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er, för att ni skall tillfalla de övriga folken som deras egendom, och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor, 4 därför, ni Israels berg, lyssna nu till Herrens, Herrens ord! Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna, som har lämnats till rov och hån åt de övriga folken runt omkring. 5 Ja, så säger Herren, Herren: Sannerligen, i brinnande nitälskan har jag talat mot de övriga folken och mot hela Edom. De har med glädje i hjärtat och med förakt i själen tagit mitt land i besittning för att tömma det och göra det till sitt byte. 6 Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger Herren, Herren: Se, i nitälskan och i vrede har jag talat, eftersom ni hånas av folken. 7 Därför säger Herren, Herren så: Jag lyfter min hand och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva bli förödmjukade.

8 Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka. 9 Ty jag skall komma till er och jag skall vända mig till er, och ni skall brukas och besås. 10 Jag skall föra samman på er många människor, hela Israels hus. I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp. 11 Jag skall föra samman på er mängder av människor och boskap, och de skall bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall låta er bli bebodda, alldeles som ni förr var. Jag skall göra er ännu mer gott än tidigare. Och ni skall inse att jag är Herren. 12 Jag skall åter låta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk Israel. De skall ha er till besittning, och ni skall vara deras arvedel, och ni skall inte mer döda deras barn.

13 Så säger Herren, Herren: Eftersom man säger till dig: Du äter människor, och du har gjort ditt folk barnlöst, 14 därför skall du inte mer få äta människor och inte mer göra ditt folk barnlöst, säger Herren, Herren. 15 Jag skall inte mer låta dig höra hån från hednafolken, och du skall inte mer behöva uthärda folkens förakt. Inte heller skall du mer komma ditt folk på fall, säger Herren, Herren ."

16 Herrens ord kom till mig. Han sade: 17 "Du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade de det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. 18 Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina avgudar. 19 Jag spred ut dem bland hednafolken, och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. 20 Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem: Detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. 21 Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland de folk de kom till.

22 Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, Herren : Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. 23 Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är Herren , säger Herren, Herren , när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon.

24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 28 Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. 29 Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd. 30 Jag skall låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer skall förödmjukas bland folken genom hungersnöd. 31 Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda, och ni skall känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. 32 Men ni skall veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren, Herren. Ni skall skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus.

Jag hoppas du läste hela bibeltexten ovan. Där ser vi mycket av det som skett i modern tid med landet Israel, hur det vuxit till och frodas. Men texten säger oss också att det ingalunda är ett alltigenom rättfärdigt folk som kommer tillbaka till ”deras eget land”. Därför kan vi inte förvänta oss att se ett Israel som är en gudsstat idag med alltigenom bibliskt fromma judar. Den saken skall Gud uträtta med dem under tiden de bor där, och det kommer säkert att ske via många motgångar, svårigheter, trångmål och prövningar som Israel har fått gå igenom och kommer att få gå igenom. Den fullkomliga gudsstaten Israel får vi se först i och med Jesu återkomst och Tusenårsrikets upprättande, men det är en annan historia.

Det andra misstaget en del gör i sitt resonemang är att man menar att det sanna Israel inte kan upprättas med vapenmakt. Detta argument är bl.a. en orsak till varför jag inledningsvis skrev lite om historiens Gud. Men vi skall här även påminna oss om att det forna Israel intogs med vapenmakt och en mängd krig. Gud bad inte folken som bodde där innan att lugnt flytta på sig så att det blev ”varsågod att flytta in” för judarna. Att det moderna Israel har inneburit krig är inget hinder för att detta är det Israel som profeterna förutsagt. I detta behöver många kristna en djupare bibelinsikt men också en bättre kännedom om det moderna Israels historia än vad massmedia trollar fram åt oss. Jag rekommenderar en läsning av Sven Reichmanns bok ”Världens medelpunkt – Det moderna Israels historia” (finns att köpa på bokus.com eller kanske begagnad via bokborsen.se).

Det tredje misstaget är att tro att ett falskt Israel skall uppstå före det sanna kommer. Var står det i Bibeln??? Vi kan läsa om att Antikrist skall komma före det att Jesus återvänder, och det har Gud alltså gett oss en tydlig varning för. Men vi ser inte ett spår av att det skulle komma ett falskt Israel först och sedan ett äkta. Detta argument är alltså helt taget ur luften och saknar stöd både i Bibeln och logiken. Att det skulle finnas något mönster i Bibeln som stödjer denna uppfattning om ”det falska före det sanna” är ett mycket haltande argument, för det mönstret är ingalunda något som är ett konstant genomgående mönster i Bibeln. Och jag tror inte att Gud har menat att vi skall leta efter dolda mönster eller koder i bibeltexterna, utan han vill att vi skall läsa det som står skrivet (Jesus svarade Satan: ”Det står skrivet!”). Det ligger också i linje med vad Paulus skrev:

2 Kor 1:13: ”Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå.”

Det fjärde misstaget är att låta känslorna styra sin teologi. Jag kan för egen del ibland gissa att Israel agerar ovist i vissa situationer när t.ex. människor kommer till skada som tillsynes är oskyldiga, eller när Israel söker allianser i världen istället för att vara helt i allians med Gud. Men egentligen: vem är jag att döma detta från min bekväma bostad i Sverige? Jag har visserligen arbetat i Israel under ett antal månader, men jag lärde mig då att tala mycket försiktigt om den situation som råder där. Det är sannerligen ingen lätt uppgift staten Israel har att hantera!

Hur som helst är det uppenbart att många som kallar sig kristna hyser agg mot Israel. Det man vanligen då grundar sina känslor på är vad man ser och hör från media. Sverige är ett av de mest israelfientliga länderna i västvärlden, och mycket beror på den oerhört negativt vinklade och missvisande rapporteringen om Israel i våra media. Media undanhåller oss också mycket information. Man bör ställa sig denna relevanta fråga: kan nyheter om Israel verkligen vara objektiva och sanningsenliga i en värld där judarna inte verkar vara välkomna?

Här vill jag även varna för alla antisemitiska förkunnare och sajter som finns där ute på Nätet. Låt dig inte snärjas av allt som skrivs om judiska konspirationer, bankirer, världsregeringar, ockultister, osv. Även om något av detta skulle visa sig vara sant så tillintetgör det INTE Guds löften, kallelser, utkorelse eller profetior! Återigen, låt allt du gör, tänker och tror vara djupt förankrat i hela Bibelns texter! Som sanna kristna må vi be Gud om vägledning, ödmjukhet och sanning. Det finns dessutom andra kanaler att fånga upp nyheter från, det finns historia att läsa (som tipset ovan) och det finns som sagt mycket i Bibeln att ta till sig och begrunda.

Dagens Israel

Så utifrån bl.a. ovanstående tecknade bakgrund kan jag för egen del inte se något annat än att det Israel som idag existerar i Mellanöstern är det Israel till vilket Gud nu under många år fört en mängd judar tillbaka för att helga sitt namn. Som bibeltroende kristen finns ingen anledning att tro något annat. Blandar du din kristna tro med konspirationsteorier och antisemitism från YouTube, då lär du inte hålla med mig, men då har du också slagit in på en mycket farlig väg. ”Lite surdeg jäser hela baket” och rätt som det är har förblindelsen kommit över dig med full kraft. Då är jag rädd för att du kommer att applådera Antikrist när han i denna tidsålders avslutning ger sig på att förgöra ”det falska Israel”. Hur det slutar kan vi också läsa om i Bibeln, men det är en annan historia…

Summering

Nu vill jag avsluta denna artikel med att poängtera att den inte handlar om att värdera olika enskilda händelser eller människoöden i Mellanöstern. Den handlar om vilket synsätt vi skall ha på Guds sätt att agera i historien och ett bibliskt perspektiv på dagens Israel och det judiska folket.

Samtidigt vill jag tydligt säga att jag tycker det kan kännas smått överspänt att sitta här vid mitt tangentbord och tala om vad judarna och Israel har för berättigande och historisk betydelse osv. Jag kan bara gissa vad en judisk person skulle kunna tänka om det – med all rätt. Tänk om en israel satt och skrev om Sveriges och svenskarnas vara eller inte vara och vad vi har för rätt till vårt land osv. Många svenskar skulle tycka det var något alldeles förfärligt om israeler talade om för OSS vad som gäller för VÅRT fosterland! Min avsikt är alltså inte att undervisa det judiska folket, utan att försöka vägleda vacklande och vilsegångna kristna i en vad jag uppfattar det som sann och bibelförankrad syn på Israel och det judiska folket. En sådan syn tror jag är en hälsokur för den kristna tron och till en viss del ett skydd mot antikrists ande.

Israel och det judiska behöver vårt stöd och våra böner! Men var så säker, Gud leder historien dit han vill trots alla konflikter!

/Lennart


Läs vidare:

Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket
  Del 1: "Judarna - Guds förbundsfolk"
  Del 2: "Israel - judarnas nation"
  Del 3: "Jesus - Judarnas Konung"

• William Branham och Latter rain