Till Bibelns försvar

Här delar jag lite tankar och fakta till Bibelns försvar, sådant som är bra att känna till när man försöker få grepp om Bibelns sanningar. Av Bibeln kan vi förstå att den som aktar Ordet högt kommer själv att bli aktad högt i himlen. Det kan alltså vara mödan värt att arbeta på vår egen respekt för Bibelordet. Alla bibelcitat är tagna från Svenska Folkbibeln om inget annat anges.

Att närma sig Bibeln
Om man kritiskt närmar sig den mycket märkliga bok som ju Bibeln faktiskt är, så skall man ha det i åtanke att Bibeln genom alla år inspirerat och hjälp miljontals människor. Det är ett faktum som man inte kommer ifrån. Judarna hade för länge sedan gått under som folk om de inte hade fått tröst och vägledning från de urgamla skrifterna. På samma sätt har Bibelns budskap räddat miljontals människor från ett liv i förnedring med droger, prostitution, kriminalitet, självmordstankar m.m. Bibeln har gett tusentals människor inspiration, kraft och offervilja att ge sig ut i världen för att helt osjälviskt hjälpa nödlidande människor från svält, sjukdomar, andligt mörker och katastrofer. Den har varit inspirationskälla till mängder av musikstycken, konstverk, teater och filmer. Det finns med andra ord ingen motsvarighet till Bibeln. Den har genom alla år fått betyda så oerhört mycket positivt för mänskligheten. Om du som läser det här nu säger till dig själv: "men tänk på alla korståg och allt dömande då?" Då skall vi minnas ett av Bibelns viktigaste bud: "det du vill att andra skall göra mot dig, skall du också göra för dem." Sådan ondska som du tänker på är inte frukt av Bibeln, det är frukt av religion och kyrkväsende. Det är frukt av makt- och pengabegär. Det är något helt annat.

Bibeln är Guds Ord, allt är inspirerat av Honom
Bibeln är inte Guds Ord i den meningen att allt är citat av Gud. Både människor, änglar och t.o.m. satan kommer ju till tals där. Bibeln är Guds Ord i den meningen att allt ursprungligt material är inspirerat av honom. Det har varit hans vilja att de ursprungliga texternas budskap har blivit författade så som de blivit. Sedan kan det vara så att den språkliga dräkten ibland är färgad av dem som fick förmedla Guds Ord, men det har inte förvanskat budskapet som Gud ville få fram genom Bibelns texter. Denna tro på att Bibeln är inspirerad av Gud är inte något mänskligt påfund, den tron kommer från Bibeln själv. Aposteln Paulus skrev så här i brevet till Galaterna kapitel 1, vers 11:

"Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor."

Paulus säger samma sak om GT i sitt andra brev till Timoteus i kapitel 3, vers 16:

"Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud..." (NT 81)

Aposteln Petrus skrev så här i sitt andra brev, kapitel 1, vers 20-21:

"Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud."

Jesus själv gick ännu längre när han sa som det står Matteusevangeliets kapitel 5, vers 18-19:

"Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket."

Starkare än så här kan man väl knappast uttrycka Bibelns auktoritet. Det Jesus faktiskt säger med de här orden är att hans efterföljare skall vara bokstavstrogna. Inget kan räknas bort. Tron skall omfatta varenda prick i hela Bibeln.

Bibelns vittnar om sig själv
Vi är alltså inte tvungna att inhämta åsikter om Bibeln utifrån. Bibeln vittnar om sig själv. Vi kan titta lite mer på hur Bibeln vittnar om sig själv.

Gud befallde redan Mose att nerteckna allt som skedde i hans tid. Alla de mäktiga gärningar som Gud lät ske med det judiska folket och deras fäder blev alltså nertecknade för vår skull och ansågs redan från början som Guds Ord och heliga skrifter. Profeterna i Gamla testamentet talade ord från Gud. De inledde ofta med orden "Så säger Herren..." eller "Herrens Ord kom till mig...". Tilltal som dessa förekommer bortåt 4000 gånger i Gamla testamentet. Dessa ord nertecknades också och sammanställdes för att vara Guds Ord i alla tider till dem som uppriktigt söker Gud och hans vilja.

Som vi såg tiddigare bekräftade Jesus att Gamla testamentets texter var ord från Gud, och sa att värdet av dessa är så högt att inte en prick skall förgå förrän han har skapat nya himlar och en ny jord (Matt 5:17-19). När Jesus frestades av satan använde han också Skriftens ord som vapen mot honom.

Sedan har vi alla brev som aposteln Paulus skrev. Den första församlingens ledare, Petrus, jämställde Paulus brev med Gamla testamentets texter. Det kan man faktiskt utläsa ur 2 Petrusbrevet 3:15-16:

"Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna."

Petrus liksom jämställde Paulus brev med GT:s texter när han sa "de övriga Skrifterna". Paulus texter ansågs alltså vara Guds Ord som blivit överlämnat åt Guds folk för alla tider. Paulus själv bekräftar dessutom evangeliernas vittnesbörd i sina brev. Alla dessa nytestamentliga texter lades av den unga kyrkan till Gamla testamentets texter eftersom de gav profetiskt ljus över de gamla texterna. Så när GT och NT kopplades ihop framträdde Jesus Kristus som det centrala budskapet även i GT, ett budskap som hade varit fördolt för de flesta under tiden före Kristus. En gammal och klok formulering om Bibeln lyder så här: "Nya testamentet är dolt i det Gamla, och Gamla testamentet är uppenbarat i det Nya".

Att GT profeterade om Jesus bekräftas t.o.m. av en del ateistiska filosofer. En sådan är den tyske filosofen Athur Drews, som har sagt att "evangeliernas författare har uppdiktat sina berättelser om Jesus utifrån idéer som de hämtat ur GT". I och med det säger ju sådana filosofer indirekt, att en så fantastisk berättelse som den om Jesus Kristus, kan man inte hitta på själv, den måste komma från GT. Så t.o.m. ateister kan se Jesus i GT i ljuset av NT! Och det ger väl också en tyngd åt Bibelns ord, tycker du inte det? Bibelns berättelser är alltså så fantastiska, att det inte kan vara människor som hittat på dem, allt måste ha kommit från Gud!

Bibelns trovärdiga vittnen
När Gud utvalde de som skulle vittna om Jesu födelse, så utvalde han några fåraherdar. Vid den tiden var det mycket låg status att vara fåraherde. De fick inte ens vittna vid rättegångar. Om Bibeln bara var en mänsklig produkt, så skulle troligen dess författare ha valt några mer trovärdiga vittnen. Men Gud gör ofta tvärtom, och genom hans sätt blir berättelserna mer trovärdiga. På samma sätt var det när Jesus hade uppstått från de döda. De första vittnena var två kvinnor. Även kvinnor saknade rätten att vittna vid rättegångar. Men Gud valde att göra tvärt emot det förväntade.

Modern vittnespsykologi talar för Bibelns trovärdighet. Sådan psyklogi säger att om en berättelse är uppdiktad, så kommer de som kommit överens om berättelsens innehåll att slipa sina vittnesmål så att dessa är identiska. Men så är det inte med evangelierna i Bibeln. Där finns avvikelser i detaljbeskrivningar, vilket vittnar om att berättelserna är tagna ur minnet, inte uppdiktade enligt någon överenskommelse.

Bibeln hade rätt
Utav all text i Bibeln är ca. 28% s.k. profetior, alltså förutsägelser om framtiden. De flesta av dessa profetior har redan gått i uppfyllelse, så det är ganska enkelt att kontrollera ifall Bibeln är en auktoritet att räkna med. Många av de profetior som gått i uppfyllelse handlar om Jesus ankomst. De anger när, var, hur och varför Jesus skulle dyka upp. Att Jesus verkligen dök upp är ingen seriös historiker som betvivlar. Det finns allt för mycket annat historiskt material och allt för många spår av Jesu tid på jorden för att betvivla detta. Bibelns profetior hade alltså rätt om Jesu framträdande.

Sedan har vi en mängd profetior som handlar om det judiska folkets öde. Här har Bibeln förutsagt att de skulle föras bort till fångenskap i Babylon och sedan föras tillbaka till Israel, vilket ju skedde. Sedan har Bibeln förutsagt att Jerusalem skulle ödeläggas och att judarna skulle fördrivas ut till jordens yttersta hörn, vilket ju också skett. Att Israel nu återuppstått som nation på samma plats som tidigare, och att judarna flyttar tillbaka dit i stora skaror är också förutsagt av Bibeln. Så det finns ingen anledning att betvivla Bibelns auktoritet och träffsäkerhet. Nu återstår bara en liten mängd profetior som även de skall gå i uppfyllelse, och det finns då ingen anledning att tro att Bibeln kommer att missta sig här.

På det här sättet skiljer sig också Bibeln från alla andra böcker på jorden. Ingen annan bok är så full av profetior. Ingen annan bok förutsäger historiska skeenden med den skärpa, tydlighet och träffsäkerhet som Bibeln har gjort och gör. Vad är orsaken till det? Jo, Bibeln är Guds Ord!

Bibeln och arkeologin
Nu skall jag kortfattat nämna något om Bibelns trovärdighet i förhållande till arkeologin. Fram till mitten av 1800-talet var Bibeln i stort sett den enda källan till kunskap om Mellanösterns historia fram till ca. 550 år före Kristus. Inte ens antikens greker och romare kände till många av de personer och platser som Bibelns texter talade om. Det mesta hade begravts i både sand och människors glömska. Men så av någon anledning, vaknade i mitten av 1800-talet en stor iver bland många av världens arkeologer, att börja gräva ut platser i de länder som nämns i Bibeln. I och med dessa arkeologers ansträngningar kom Bibliska orter och städer fram i ljuset. Man fann att deras läge och utseende stämde exakt med Bibelns beskrivningar. Urgamla inskriptioner och minnesmärken vittnade för forskarna om personer som sedan länge hade skrivits om i Bibelns gamla texter. Alla de fynd man gjort sedan denna tid, som är så otaliga och innehållsrika att de knappast går att överblicka, har helt och hållet kullkastat ståndpunkten att Bibels berättelser om dessa platser, folkslag, städer och kungar skulle vara dikt och saga. Arkeologin bekräftar alltså idag Bibelns trovärdighet när det gäller historiebeskrivning. Är du intresserad av fakta kring det här, skall du söka upp en över 350 sidor tjock bok som heter "Men Bibeln hade rätt" skriven av tysken Werner Keller. Kanske du kan hitta den på Bibliotek eller som jag i något antikvariat.

Ibland kan Bibliska personer och händelser presenteras på ett sådant sätt, i t.ex. våra söndagsskolor, att det mesta framstår som sagor. Men det då vara gott att veta att kung David, kung Salomo och många av de andra personerna i Bibeln - t.o.m. Jesus - är personer som omnämns i andra utombibliska historiska dokument.

/Lennart