Vad säger Bibeln själv om Skaparen och skapelsen?

Pred 1:11: ”Ingen minns längre det som har skett förut. Inte heller skall det som sker härefter bli ihågkommet av dem som kommer sedan.”

Tänk vad lätt och snabbt människan glömmer det som skett i det förflutna. Idag är det t.ex. fler och fler som inte längre tror att förintelsen under Andra världskriget ägde rum. Och när de människor som fick dela koncentrationslägrets fasor inte längre finns bland oss, då kommer troligen ännu fler tvivla på att denna händelse verkligen var autentisk – trots alla uppenbara bevis! Så här tycks det vara med mycket som hänt i vår värld. För många år sedan trodde man inte att många av de stora kungarna och härskarna som Bibeln har uppgifter om verkligen hade existerat. Men efter hand har arkeologin bekräftat dessa uppgifter. Trots sådana bevis är det ändå många som tror att berättelserna om de stora judiska kungarna David och Salomo bara är uppdiktade sagor. Det blir alltså ofta så att människan tror det hon vill tro, inte det som fakta pekar på.

På samma sätt är det med vårt ursprung, knappt någon vill idag tro på Bibelns uppgifter om skapelsen. Detta trots att allt mer fakta pekar i den riktning Bibeln pekar. Och när det gäller urbefolknings ursprungsberättelser, som gått från mun till mun under tusentals år, då menar de flesta att dessa bara är påhittade myter. Så säger man t.ex. om den kinesiska minoritetsgruppen Miaofolkets egna ursprungsberättelse. Deras berättelse om sitt ursprung går ända tillbaka till Adam, som de kallar för ”Jord” (Adam skapades av jord enligt Bibeln). Ändå har inte denna folkgrupp haft tillgång till någon bibeltext förrän i vår tid, och kanske inte ens det!

Jag har med anledning av ovanstående, i flera texter tagit upp många vetenskapliga upptäckter och fynd som verkligen styrker Bibelns ursprungsberättelse. Kanske det också kan vara på sin plats med en text som visar vad Bibeln själv har att säga i detta ämne eftersom det ofta är Gud själv som talar i Bibeln. Vi börjar med några bibelord om skapelsen:

1 Mos 1:1: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord!"

Apg 17:24, 26: ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk”

2 Mos 20:11: ”Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem”

Bibeln undervisar alltså att himmel, jord och allt som lever och rör sig är skapat av Gud och att det skedde på sex dagar. Detta finns inga tvetydigheter om i Bibeln. Men eftersom den kristna tron utgår så mycket från vad Jesus gjorde och sa så skall vi se vad han sa om skapelsen. Vi skall även lyssna till apostlarna, på vilkas texter den kristna tron väldigt mycket bygger. Och så tittar vi lite på hur Bibelns undervisning undanröjer tanken om att Gud använt evolutionen som ett verktyg i sitt skapande; att skapelsetro och evolutionsteorin inte går att förena.

Varför är en bibelförankrad skapelsetro viktig?

Allra först skall vi fundera över varför en bibelförankrad skapelsetro är viktig. Vad kan vi se för risker med att blanda in evolutionsteorin i en kristen tro? Varför är det viktigt att tro på Bibelns vittnesbörd om Guds skapande? Vi skall titta på några sådana argument:

1.     Bibelns auktoritet: Om vi inte kan hålla Bibelns undervisning om Guds skapande för sann, då faller ju Bibelns hela trovärdighet. Om Bibeln alltså skulle ha stora brister redan i inledningen, då underminerar detta förtroendet för resten av Bibeln. Så om vi inte kan tro Guds Ord när det gäller skapelsen, kan vi då tro på Guds Ord om frälsningen och evigt liv? Kan vi då alls tro på Bibelns alla löften? Att kompromissa med Bibelns undervisning är därför att ge sig ut på tunn is. Och undervisar man andra i en sådan kompromissande tro, då har man ju även satt andra på tunn is – vilket vore mycket allvarligt.

2.     En komplett och stabil tro: Om vi tar till oss Bibelns undervisning om skapelsen, då faller alla pusselbitar på plats; vi får en komplett, stabil, hel och hållbar tro. Kompromissar vi däremot med Bibelns undervisning, då får vi med tiden en tro som blir svag och som har dålig immunitet mot annan vilseledande undervisning.

3.     Jesus är Guds Ord: Johannesevangeliets första kapitel talar om för oss att Jesus är Ordet, och att Ordet blev människa i Jesus Kristus. Något liknande ser vi i Jesu egna ord när han säger att det är om honom som Mose lag, profeterna och psalmerna handlar (se Luk 24:27,44 och Joh 5:46). Så om vi plockar bort något från Gamla testamentet, då är inte längre Jesus den Jesus som Bibeln vittnar om. Då har vi själva skapat oss en annan Jesus!

4.     En god Gud: Om vi kompromissar med Bibelns undervisning om skapelsen och blandar in tankegods från evolutionsteorin, då tvingas vi tro på en Gud som använt död och lidande som verktyg i sitt skapande under årmiljoner. Människan har i så fall under långa tider varit en halvfärdig och oduglig produkt. En kristen tro där evolutionsteorin har fått ett utrymme gör därför Gud till en opersonlig och svag gud. Men att tro på en allsmäktig Gud som skapade allting fullt färdigt och ”mycket gott” (1 Mos 1:31) öppnar upp tanken för en god och personlig Gud som vill frälsa alla människor och ta dessa till sig som sina barn.

5.     När kom döden och synden in i bilden? Om Gud skulle ha använt evolutionen som ett verktyg i sitt skapande, då måste döden funnits även före syndafallet. Men eftersom Bibeln säger att döden kom in som en konsekvens av människans syndafall (se Rom 5:12-14), då kommer Bibelns undervisning i stark konflikt med en sådan kristen tro där evolutionsteorin har fått ett utrymme. En kompromissande tro blir med tiden en svag och instabil tro.

6.     Gud ser till det svaga: Bibelns undervisning ligger helt i konflikt med evolutionsteorin när det gäller det svaga kontra det starka. Evolutionen sägs ju sträva efter att sålla bort det svaga genom naturligt urval. Men Bibeln säger att det finns en styrka i att vara svag (se 1 Kor 1:26-29).

Gud talar om sig själv som Skaparen

I Bibeln framhåller Gud ofta att det är han som skapat himmel och jord när han liksom vill understryka sin auktoritet. Vi ser detta när han talar genom några av Bibelns profeter. Av detta kan vi förstå att tron på Gud som skapare och tron på att det är han som skapat allt är mycket grundläggande sanningar. Plockar vi in evolutionsteorin i vår tro berövar vi därför Gud hans storhet. Här är några bibelord där Gud själv talar:

Jes 45:12: ”Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen, och hela dess här har jag givit befallning.”

Jer 27:5: ”Jag är den som genom min stora kraft och min uträckta arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den, och jag ger den åt vem jag vill.”

Jes 45:18: ”Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är Herren, och det finns ingen annan.”

Vad säger Jesus och apostlarna om skapelsen?

Jesus själv – som ju är Gud – refererade flera gånger till både Adam, Eva och Noa som historiska, verkliga personer som levde för länge sedan. Han nämnde också Gud som Skaparen samt översvämningen vid Noas tid. Om vi inte tror på Jesu ord om detta, kan vi då alls lita på att Jesus talade sanning när han t.ex. sa ”Den som tror på Sonen har evigt liv” (Joh 3:36), eller när han sa ”Den som har sett mig har sett Fadern” (Joh 14:9)? Kan vi inte hålla alla Jesu ord för sanna, då faller ju den kristna trons grund! Här är några bibelord från Jesu egna mun:

Mark 13:19: ”Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma.”

Matt 19:4: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna”

Matt 24:37-38: ”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken”

Även apostlarna talade om Gud som Skaparen och om skapelsen. Här måste vi också fråga oss: Hade apostlarna fel? Var de okunniga? Talade de inte sanning? Om vi blandar in evolutionsteorin i vår kristna tro, då gör vi både Jesus och apostlarna till lögnare! Här har vi några bibelord där aposteln Pauls samt läkaren Lukas talar:
 

Apg 14:15: "Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem.”

Apg 17:24-26: ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den…. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden.”

Rom 1:19-20: ”Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.”

En del menar att vi idag inte kan hålla hela Bibeln för sann eftersom vi vet bättre. Men hur kan man som kristen säga så när hela Bibeln är inspirerad av Gud!? Det är vad Bibeln säger om sig själv:

2 Tim 3:16: ”Hela Skriften är utandad av Gud”

Plockar vi bort något ur Bibeln får vi inte en hel sanning. Här skall vi minnas att Jesus själv sagt att han ÄR Sanningen (Joh 14:6). Begrunda då vad det blir för sanning och vad det blir för Jesus om vi tar bort något ur Bibeln:

Ps 119:160: ”Summan av ditt ord är sanning”

Fler bibelord om Skaparen och skapelsen

Vi tar ytterligare några bibelord från Gamla testamentet som vittnar om Skaparen och skapelsen:

Ps 104:24: ”Hur många är inte dina verk, Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat.”

2 Mos 20:11: ”Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem”

Jer 10:12: ”Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen.”

Mal 2:10: ”Har vi inte alla en enda Fader? Har inte en enda Gud skapat oss?”

Bibeln beskriver historiska händelser

Det kan vara av värde att känna till att Moseböckernas hebreiska grundtexter inte är skrivna som något epos, dikt eller saga, formen är istället sakprosa, alltså saklig och historiebeskrivande text. Moseböckerna är nertecknade exakt så som en betraktare skulle beskriva det han fick se och vara med om, eller fick höra talas om, utan utsmyckning och förskönande krumbukter. Därför anger också Bibeln personer, händelser, platser och årtal mycket noggrant. I princip kan man följa årtalsangivelserna i ett rakt led, ända från Adam till kung Salomo, och även vidare. Många av Bibelns personer och händelser finns dessutom beskrivna i sekulära, antika, historiska texter, vilka bekräftar många av Bibelns uppgifter. Som vi dessutom sett är både Jesu och apostlarnas syn på skapelseberättelsen (och uppgifterna om Noas flod) att dessa är historiska verkliga skeenden.

Bibeln beskriver att Gud skapade alla djur och människan som fullt utvecklade varelser och att de från allra första början var fullt färdiga till att fortplanta sig. Det finns inga som helst indikationer i bibeltexten på att Gud skapade levande varelser successivt, och att dessa skulle ha utvecklats under miljontals år. Inte heller finns några indikationer på att jorden och universum skulle ha skapats/utvecklats under miljarder år.

En intressant aspekt är att Bibeln uppger att jorden skapades före solen och stjärnorna. Detta skiljer sig helt från Big Bang-teorin.

Konsekvenser av syndafallet och syndafloden

Enligt evolutionsteorin har lidande, död och förgängelse funnits under hela den tid man tänker sig att det funnits biologiskt liv på jorden. Trots dessa nedbrytande krafter menar man att allting ständigt utvecklas i en positiv riktning (!) – som att gång på gång vinna högsta vinsten trots att lotterikupongen varje gång gick sönder.

Men Bibeln anger att lidande, död och förgängelse kom in i världen EFTER att allting var färdigskapat. Förändringarna skedde som konsekvenser av människans synd, dels efter Adams och Evas syndafall, och dels i samband med översvämningen vid Noas tid. Här är några exempel på detta:

 • Gud varnar för konsekvenser av att söka kunskap om vad som är gott och ont:
  1 Mos 2:16-17: ”Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ’Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.’ ”
   
 • Gud förkunnar sitt domslut om människans död:
  1 Mos 3:22-23: ”Herren Gud sade: ’Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.’ Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från."
   
 • Törnen och tistlar (ogräs) blev ytterligare en konsekvens av syndafallet, och att människan med möda skulle bruka jorden (1 Mos 3:17-19).
   
 • Kvinnans smärta vid barnafödandet är också det en konsekvens av syndafallet (1Mos 3:16).
   
 • Människan och djuren var vegetarianer från begynnelsen fram till efter Noas flod, men efter floden fick människan äta djur, och troligen var det även då som djur började äta varandra (1 Mos 1:29-30 och 1 Mos 9:3). Detta är inte förenligt med evolutionsteorins tal om att djuren åt varandra under miljontals år.
   
 • Massdöd och omskapad jord:
  Översvämningen vid Noas tid kom som en konsekvens av den allt mer eskalerande synden på jorden (1 Mos 6:5-8). Som vi känner till överlevde endast Noa och hans familj (totalt åtta personer), samt de djur som var med på den gigantiska arken. Denna världsvida översvämning begravde enorma mängder med levande varelser och växtlighet som blev till fossil eller fossila bränslen. Översvämningen omdanade dessutom hela jorden genom att berg, bergskedjor, kanjoner (som Grand Canyon), inlandsisar, glaciärer, floder, raviner och mycket annat bildades.

Summa summarum

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen biblisk grund för kombinera en bibelförankrad kristen tro med den allmänt vedertagna evolutionsteorin. Bibeln har så pass mycket vittnesmål om Skaparen och skapelsen att en bibelläsare inte borde tveka i detta vägval. Men jag hoppas ändå att denna text kan vara till lite vägledning i ämnet för dig som vill vara en kristen med en tro som är förankrad i Bibelns vittnesbörd (man kan ju undra över vad en sann kristen tro annars skulle vara förankrad i för något!).

/Lennart


Läs vidare:

• Hur gammal är skapelsen enligt Bibeln? När kom Noas flod?
https://bibelfokus.se/skapelsen_och_floden

• Kan Noas tre söner vara ursprunget till dagens folkmängd? Är det förnuftsmässigt, matematiskt och logiskt möjligt att tro att alla 7,8 miljarder människor på jorden härstammar från Noa och hans tre söner?
https://bibelfokus.se/befolkningsokning

• Hur kan man tro att jorden bara är 6 000 år gammal?
https://bibelfokus.se/jorden_6000