Finns det stöd i Bibeln för ”Dominionism” och ”Kingdom now”?

Inom Trosrörelsen, NAR/ New apostolic reformation, Bethel Church mfl är det vanligt med läror som går under de engelska benämningarna Dominionism (utöva herravälde) och Kingdom Now (Kungariket Nu). Eftersom dessa villoläror blivit ganska vanliga även Sveriges kristenhet publicerar vi här en översatt text som härstammar från ett häfte med titeln Dominionism, Kingdom Now, and What Does the Bible Say? vilket är författat av Mike Oppenheimer och utgivet av den apologetiska organisationen Lighthouse Trails i USA. Vår svenska översättning är gjord av en av BibelFokus läsare och är publicerad med tillåtelse av Lighthouse Trails.

/Lennart


Finns det stöd i Bibeln för ”Dominionism” och ”Kingdom now”?

”För att regera världen”

I mitten av 80-talet kom den brittiska gruppen Tears for Fears ut med en låt som hette Alla vill styra världen. Medan detta är något vi kan se i mänsklighetens historia är det inget som man kan förväntas finna bland kristna. Men detta är exakt vad anhängare av det som kallas Dominionism eller Kingdom Now får lära sig.

Dominionism kom in i pingströrelsen genom en viss undervisning från Latter Rain-rörelsen i slutet av 1940-talet [Latter rain är läran om en stor världsvid väckelse i den yttersta tiden]. I korthet går det ut på att man ifrågasätter och i de flesta fall förkastar idén om en apokalyptisk vedermöda. De lär istället att Kristus ska komma tillbaka först efter det att kyrkan – genom att göra världen kristen – har etablerat Guds rike på jorden. Dominionister tror att detta ska ske när ”the manifest sons of God” [Guds manifesterade söner] genom tecken, under och mirakel tar över kontrollen och makten i världen.

Den vanligaste eskatologiska modellen i Dominionismen idag är ”andlig krigföring” – bön som riktas mot företeelser, makter och myndigheter i syfte att få bort demoniska hinder i den andliga världen. Detta innebär att om vi förstör djävulens rike och andan över hem, städer och länder så kommer världen att förändras. Detta är det första av flera steg som ska tas för att få herravälde. Dessutom tror dagens Latter Rain-dominionister att en världsvid väckelse olik någon annan i historien snart ska komma och påskynda bildandet av det här riket. 1

The National Men´s Shepherds Conference 1975 i Kansas City, Missouri, uttryckte Ern Baxter (som följde med ”profeten” William Branham på många kampanjer) sin längtan att besegra Satan genom en ny stam av övervinnare när han konstaterade:

”Guds folk kommer att börja utöva makt, och de kommer att ta makten över Satans välde. De kommer att besegra djävulska makter… Man kommer att förändra lagstiftningen. Man kommer att jaga bort djävulen från Guds jords yta, och ett enat gudsfolk som följer Guds vilja kommer att förverkliga Guds avsikter och Guds herravälde.” 2

Man kan höra undervisning om att Satan stal nycklarna till herraväldet när han lurade Adam och Eva, och när Kristus gav rikets nycklar till Petrus (Matt 16:19) säger dominionister att det innebär att herraväldet gavs tillbaka till kyrkan. Genom att förvränga 1 Mos 1:28 lär de att det är ett kontinuerligt mandat för kristna att ha kontroll i världen och att kyrkan äntligen har fått en auktoritet som garanterar mer makt och mer smörjelse till att etablera riket.

Kyrkotillväxtrörelsens pionjär C. Peter Wagner (d. 2016) konstaterade:

”Ni förstår, problemet är att Satan har haft för mycket att säga till om i vårt samhälle eftersom han har en regering. Och det enda sättet att störta en regering är med en regering!” 3

Wagner talar om ”apostlar på arbetsplatsen”. Och säger:

”Porten kommer att öppnas när vi får en förståelse av kyrkan på arbetsplatsen, att kyrkan har en regering, att det krävs en regering för att störta en regering, och när vi förstår detta, om vi får förnyade sinnen och om vi anammar detta paradigmskifte… så är väckelsen som vi har bett om precis runt hörnet.” 4

Alice Baileys Kingdom Now

För att få en större förståelse av dominionism och Kingdom Now-teologin, låt oss då titta på några av ockultisen Alice Baileys läror5. Hon mottog kanaliserade budskap från en demon som hon kallade Djwal Khul. Ett av dessa budskap är:

”Den här kyrkan kommer att bli styrkt till aktivitet genom Kristus och hans lärjungar när förverkligandet av Kristi grundsats, den verkliga andra tillkommelsen, har skett.” 6

I sin bok The externalization of the Hierarchy, skriver Bailey:

”Kyrkan måste visa en stor tolerans och inte lära ut några revolutionära doktriner eller hålla fast vid några reaktionära idéer. Kyrkan som en undervisande faktor borde ta de grundläggande doktrinerna, glömma de gamla formerna på de sätt de uttrycks och visa deras sanna och inre andliga innebörd. Kyrkans primära uppgift är att undervisa utan uppehåll och behålla de yttre formerna för att nå de stora massorna som är vana vid kyrkans former. Lärare måste tränas, bibelkunskap måste spridas, sakramenten måste tolkas genom mystiken och kyrkans makt att hela måste demonstreras.” 7

New Ages esoteriska tolkning används och den okritiska kristenheten märker inte vad som lärs ut. Målet är att bevara den yttre formen för att nå alla dem som är formade av kristenheten.

Nedan har jag listat några citat av Alice Bailey som visar hennes syn på ”the kingdom”. Detta är betydelsefullt eftersom dominionister uttrycker samma åsikter om kristenheten:

”Men Kristus grundade ett kungadöme på jorden” 8

”Den här världen är Guds rike” 9

”Kristus……kom för att bygga ett gudsrike på jorden…. Hans mission har inte misslyckats. Riket är nu organiserat på jorden.” 10

När Jesus stod inför Pilatus deklarerade han att hans rike inte är av den här världen: ”Mitt rike är inte av den här världen…….Men nu är mitt rike av ett annat slag” (Joh. 18:36). Trots det säger Alice Bailey:

”Det är dags att kyrkan vaknar upp inför dess verkliga uppgift, vilken innebär att materialisera Guds rike på jorden, idag, här och nu. Den tid är förbi då vi ska ha fokus på ett framtida kommande rike. Människor är inte längre intresserade av en möjlig himmelsk stat eller ett möjligt helvete. De behöver lära sig att riket är här och att de själva måste inta sin plats på jorden.” 11

Här refererar Bailey till Joh 3:3:

”Det här är den andra födelsen och från det ögonblicket kommer visionen med ökande styrka. Kristus föds redan idag i många människor och antalet Guds söner kommer att öka, visa sin sanna natur och ta över ledningen av mänskligheten i den Nya tidsåldern [New age].” 12

”Den sanna kyrkan är gudsriket på jorden.” 13
(Den sanna kyrkan är inte biblisk kristendom enligt Bailey)

”Införandet av Gudsriket - förberedelsen inför den kommande Kristus och räddningen av mänskligheten….” 14

Bailey konstaterade också att när det här ”Gudsriket” är upprättat, kommer det att förena alla religioner. Bibeln talar om en ogudaktig mystik som kommer att nå sin höjdpunkt. Mystery Babylon är en sammanblandning av alla religiösa system i världen. Det är en förening av alla religioner med ett undantag – sann kristendom (biblisk kristendom). På hebreiska kallas detta pseudo-gudsrike för Babel – som efter domen (1 Mos: 11:1-9) leder till förvirring. Det är inte universums skapare som Alice Baileys kanaliserade demon talar om.

Precis som Babylon byggdes för att förena mänskligheten utan Gud och göra sig ett namn, så kommer det att hända med den här sista tidens Babylon. Babylons mysterium, som började efter floden när Gud förstörde människornas försök till enhet, byggde på en falsk religion. Det kommer att hända igen i de sista dagarna. Det är känt i New age som Planen. Det är skillnad mellan Guds plan som skrivs om i Bibelns profetior och människans plan som tillkommit genom ”ny uppenbarelse”, drömmar, visioner och tolkningar utifrån andra religioner/andliga läror.

Baileys New age-läror om gudsriket är mycket lika Dominionismens läror.

Jesus sa när han stod inför Pilatus: ”Om mitt rike var av den här världen skulle mina tjänare strida” (Joh 18:36). Den första församlingen tog inte upp svärdet men la istället ner sina liv. Men bara några århundraden senare förlorar den vilseledda församlingen sitt fokus och kämpar för att ta över världen både religiöst och politiskt och försöker etablera riket på jorden. Församlingen som en gång var underjordisk, blev en laglig religion i Rom och blandade så småningom tro med politik. Genom att göra detta upphörde församlingen att vara den församling som Kristus grundade.

De 7 bergen

En lära som genom den nya apostoliska rörelsen har fått fäste i kristenheten kallas De 7 bergen [The 7 mountains)] vilket refererar till sju berg som kan identifieras i kulturen. I ett kapitel vid namn Apostlar på arbetsplatsen i Peter Wagners bok Kyrkan på arbetsplatsen beskriver han ”krigsstrategin” för samhällets 7 sfärer, 7 berg eller 7 portar som måste transformeras (religion, familj, utbildning, regering, media, konst och nöjen samt business). Wagner säger i sin bok: ”Dessa segment i samhället bör ses som apostoliska sfärer15. Strategin för övertagandet av dessa områden i samhället har beskrivits i ett dokument av Wagner Leadership Institute med titeln Invasionen av de 7 bergen. Där står det bl a:

”Om världen ska vinnas är det dessa berg som formar kulturen och människors sinnen. Den som kontrollerar dessa berg har också kontroll över utvecklingen i världen och dess skörd.” 16

”För att transformera städer, regioner och nationer behöver vi erövra och regera över De 7 bergen som formar den rådande kulturen inom varje område” 17

”Vi är en sammanslutning av människor som kommit tillsammans för gudsrikets ära, utrustade till att skapa rikedomar från jordens olje - och gasresurser för att driva igenom Guds plan för riket på jorden.” 18

Strategin för De 7 bergens mandat kom först genom en ”uppenbarelse” till Loren Cunningham (grundare av Ungdom med uppgift, YWAM) som talar om detta ”privilegium” tillsammans med Bill Bright (grundare av Campus Crusade for Christ) som samtidigt mottog en likadan vision (vilken förment sägs komma från Gud). På the Generals Internationals websida (som ägs av dominionisten Cindy Jacobs) kan man läsa:

”År 1975 utvecklade Bill Bright och Loren Cunningham en av Gud given världsomvandlande strategi. Deras mandat: att genomföra en gudfruktig förändring i en nation genom att nå dess 7 sfärer, eller berg, som har inflytande i samhället.” 19

Lance Wallnau, en av de viktigaste företrädarna för De 7 bergens lära, säger att riket kommer gradvis och genom kyrkans ansträngning att nå och ta kontroll över dessa berg. Kyrkan kommer att skörda en stor världsskörd om den erövrar dessa berg för Kristus.

Utöva makt på hedningars vis

Matt:11:12: ”Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.”

Luk 16:14-17: ”Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. Då sade han: ’Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft.’ ”

Vad är högt i människors ögon? Positioner, makt och kontroll. Jesus pekar speciellt på detta när han säger:

Matt.20:25-27: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.”

Jesus tar sedan sig själv som exempel.

Många kända människor är involverade i att lära ut denna ”dominioniststrategi” bl a Rick Joyner som säger att Lance Wallnau har övernaturliga strategier för att bemöta mörkret som täcker jorden med hjälp av ljus från det himmelska riket.

Wallnaus nätverk marknadsförs så här på websidan Elijah List:

”Inta din plats, hjälp din nation att fullfölja sitt ofullbordade uppdrag. Anslut dig till De 7 bergens nätverk(kostnad 7.77$ per månad) och transformera din nation.” 20

Och Cindy Jacobs, general i C. Peter Wagners apostoliska/profetiska ”armé” kallar sig själv och andra: ”strategiska generaler för De 7 bergens erövring”. Cindy Jacobs säger om Jesaja 9:6: ”Vi talar om att etablera Guds regering på jorden.” 21

När man jämför sådant tal med Skriften, så finns det inget mandat givet till Kristi kropp att bilda en regering och att ha generaler.

Inget uppryckande eller vedermöda

C. Peter Wagner trodde inte på uppryckandet vilket uttrycks i en radiointervju med Terry Gross när talet om Jesu tillkommelse kommer upp:

GROSS: ”Vad förväntar du dig? Vad tror du kommer att hända?”

Wagner: ”Jag tror att världen kommer att bli bättre och bättre, inte sämre och sämre.”

Gross: ”Så du tror inte på uppryckandet och vedermödan?”

Wagner: ”Jag gjorde det förr.”

Gross: ”Men nu?”

Wagner: ”Men jag ser inte hur det passar in nu med vad Gud visar oss… Nej, jag tror inte på det.” 22

När Wagner säger att ”Gud visar dem” betyder detta ny uppenbarelse (vilket går tvärs emot vad Gud har visat de sanna profeterna vars profetior finns i Skriften).

Enligt Wagner ska kyrkan regera i världen innan Kristi fysiska återkomst. Det är därför de använder andlig krigföring som ett steg att besegra Satan och inta De 7 bergen.

Johnny Enlow är grundaren och f d pastor i The 7 Mountain church, Daystar i Atlanta. I sin bok The Seven Mountain Prophecy liknar han Herrens armé vid en andlig tsunami vid namn Eliarevolutionen.  Den kommer att svepa genom kyrkan och ta tillbaka det som är gott och tvätta bort det som är nedsmutsat.23 Enlow påstår att Fadern säger till Sonen:

”När du har köpt återlösning till mänskligheten, kommer du att sitta på min högra sida. Du kommer att ha gjort din del på jorden ’när jag gör dina fiender till din fotapall.’ Du kommer att bli kvar här uppe som huvudet, och din kropp på jorden kommer att krossa dina fiender. Den sista generationen kommer att vara fot-generationen och kommer att regera på jorden över sina fiender. Till dess de gjort det retirerar de inte för att rädda, rycka upp, frälsa eller någonting annat. Din kropp kommer faktiskt inte bli en vacker brud förrän den har utfört förintelsen av Satan.” 24

Enlows egna tolkning är en förvrängning av Skriften. Han säger vidare:

”Det här kommer att förändras när Eliarevolutionen frigörs över nationerna. Kungens söner och döttrar som förstår kallelsen att ta de sju bergen kommer att nå bergstopparna.” 25

Enlow lovar att ”Eliarevolutionen kommer att förändra samhällets landskap. Alla kommer att bli tvungna att göra åtminstone några justeringar” 26. Det här är inte vad Bibeln lär. Den säger istället att vi ska lära människorna Jesu Kristi läror, inte kulturens grunder. Det är Evangelium som förändrar människor genom den nya födelsen. Vad dessa ”7 bergs-profeter” lär ut är inte den kristna lära som undervisas i Skriften. Jag ser ingen skillnad mellan deras mål och de mål som New age har, nämligen att bygga ett utopiskt rike på jorden.

För att få en bättre förståelse av hur dessa kulturens profeter planerar att förändra världen kan vi läsa följande av Johnny Enlow, vilket skrevs 2015:

”Jag tror att den amerikanska Pharao (en rashäst) som vinner är en profetisk förutsägelse om en plats och en roll som Amerika håller på att inta när de relaterar till världsliga affärer och världens ekonomi. Jag ser att de 37 åren (tid sedan sista trefaldiga kronan) relaterar till 1 Mos 37 när Josef först introduceras för oss och får ta emot den brokiga rocken. I min bok The 7 M Mantle: Receiving the Josef Anointing to reform Nations skriver jag mycket om det här och berättar om de kommande ’Josef:ar’ som ska bestiga varje berg och bli redskap i transformationen av samhället. Det är också värt att notera att Josef var 37 år gammal när svälten startade vilken till sist ledde till att Egypten fick en ännu viktigare ledande position. Eftersom Josefs lösningar implementerades av Farao innebar det att alla nationer kom till Josef, Egypten och Farao för sin egen överlevnad (se 1 Mos 41:57).

Jag tror att USA:s position i världsekonomin förstärks och att det också kommer att bli en motsvarande försvagning av många andra nationers ekonomi. Därmed blir USA den nation som alltmer dikterar de ekonomiska termerna till räddning för många nationer. Betydande ekonomiska svängningar kommer, men detta kommer att leda till att USA:s position i världen kommer att stärkas och inte försvagas.

Vi kommer att få se en betydande acceleration av förändringar inom alla områden av kulturen när stora lysande personer kommer att resa sig upp som aldrig förr.” 27

”Stora lysande personer”? Det här låter mer som New age eller hemliga sällskaps retorik än något som Bibeln beskriver. De förändringar vi ser i Amerika och i resten av världen är inte positiva. Samhällen blir mer och mer syndiga eftersom Jesus Kristus lämnas utanför ekvationen – precis som Bibeln förutsäger.

Given auktoritet

De som tror att kristenheten ska triumfera lever i en illusion. Men de ser inte det här eftersom de lyssnar på de nya profeternas tal om makt och auktoritet.

Djävulen har makt och kan ge denna makt till vem han vill. Han lyfter snabbt upp människor till positioner som de inte är förberedda på att hantera eller erbjuder en genväg. Detta är ett trick han försökte t o m med Jesus.

Luk 4:6-7: ”Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: ’Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.’ ”

I motsats till detta talade Gud i Psaltaren 2:6-8)

Psalm 2:6-8: ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: ’Du är min Son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.’ ”

Djävulen erbjöd Jesus världens riken i början av hans tjänst; Gud Fadern lovade detta till sin Son vid hans uppståndelse från döden, något som han inte kommer att påbörja förrän under Tusenårsriket. Bibeltexter som handlar om Israel och Tusenårsriket tillämpas felaktigt av dominionister på kristenheten idag. När djävulen erbjöd Jesus detta var hans avsikt att visa honom en genväg utan korset, men Jesus vägrade. Gud har inte gett oss (församlingen) nationerna. Det är hans enfödde Son som har fått det löftet. Jesus ska ”styra alla folk med järnspira” (Upp 12:5).

Hur många människor genom historien har inte gett efter för djävulens frestelser om makt för att uppfylla sina egna önskningar och mål? Djävulen ger individer makt att regera över andra människor. Detta har erbjudits människan alltsedan syndafallet i Eden. Satan motsatte sig Guds verk genom att erbjuda makt och herravälde över jorden när han lyckades få Eva att tro att människan kunde bli som Gud. Tusentals år senare har han inte ändrat sin övergripande strategi utan har säkerligen använt ännu fler metoder för att uppnå det målet.

Fortsätta i tro / hålla ut till slutet

Efter att ha förklarat och sedan visat lärjungarna ett exempel på en tjänare (Joh 13:4-17) säger Jesus.

Luk 22:28-30: ”Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket åt er, liksom min Fader har överlämnat det åt mig: Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och döma Israels tolv stammar.”

I detta livet har kristna många prövningar. Det gäller för oss att fortsätta i tron genom dessa prövningar. Guds rike, enligt Jesus, ärver vi genom ödmjukhet, inte genom att erövra genom styrka. Skriften säger: ”Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan…” (Joh 6:15). Vi kan inte etablera Gudsriket på jorden med makt.

Att Guds församling skulle bli en stark makt som skulle ta över världen genom att etablera Guds rike på jorden var inte vad Jesus talade om skulle hända i den sista tiden. Dominionister har använt bibliska sanningar för att ge berättigande till att bygga riket här och nu. Idén om en mäktig regerande kyrka som tar över världen är andligt bedrägeri.

Petrus skriver om hur det ska bli i de sista dagarna. Människor frågar då var löftena finns om Jesus Kristi tillkommelse (refererande till hans återkomst till jorden för att upprätta sitt rike) 2 Petr. 3:2-6).

När vi tänker på de som hånar oss, tänker vi på ateister eller skeptiker som hånar oss angående skapelsen. Det är inte dem som Petrus vänder sig till. Detta är människor som känner Skriften, de tror på skapelsen, de pekar på trosfäderna (patriarkerna, de heliga) som sover – vilket är det bibliska uttrycket för de döda som vilar till uppståndelsen. De är Guds församling! De saknar tålamodet och uthålligheten som krävs. De tror att de ska förändra den värld som Gud redan sagt i sitt ord att han ska döma. Kort sagt, de tror inte på Guds Ord.

Herravälde ges till de heliga när Jesus kommer tillbaka

Messias kommer tillbaka och förgör både den sista regenten och människans sista rike. Det är stenen som rivs ut ur berget utan händer som ”träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem” (Dan 2:34) som talar om regenten i den här tiden. Han ska krossas utan hjälp av människohand (Dan 8:25) vilket inte betyder genom församlingen eller någon annan mänsklig institution:

Dan 2:34: ”Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem.”

Dan 8.25: ”Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand.”

Men när det verkliga riket kommer är Kristus närvarande på jorden och vi tjänar honom:

Daniel 7:27: ”Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.”

Det finns inget gudsrike på jorden utan att vår kung Jesus är närvarande för att regera. De enda ”7 berg” som Bibeln talar om är i Upp 17:9. Beskrivningen i det avsnittet gäller Skökokyrkan.

Människans regeringstid kommer att upphöra när Gud/Männisosonen kommer tillbaka som kung. Guds församling har aldrig fått uppgiften att ta över världen och ”kristna” den utan att rädda människor (i andlig mening) ut från världen. Det sker genom Evangelium vilket förändrar en människas hjärta genom en andlig födelse, inte genom att ”kristnakulturen som redan är ett världsligt system.

Det är inte Guds plan för församlingen att ta över och utöva herravälde över den här nuvarande världen innan Jesus kommer tillbaka. Vi har för mycket tro på oss själva och mycket lite förtroende för Guds profetiska plan. Vi behöver se planen som den är skriven. Situationen i världen blir värre allt eftersom människan fortsätter sitt envisa motstånd mot Skaparen och Frälsaren och ingen helig jordisk andlig regering styrd av människor kommer att förändra världen hur goda intentionerna än må vara. Om man eliminerar denna viktiga förståelse av den yttersta tiden är man försvarslös mot det kommande avfallet som kommer att svepa över jorden och leda dess invånare till Guds slutliga dom!

Mike Oppenheimer


Referenser

1.     Read Warren B. Smith´s booklet, False revival coming on line at: https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=1676 and also “Dress Rehearsal for a False Revival” at: https//www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=20776
2.     Ikenyirimba Udochukwu Marcon, The Final Dispensation (Lulu.com, 2015, quoting from the National Men´s Shepherds Conference in 1975 in Kansas City, Missouri).
3.     Transcript of C. Peter Wagner at the Arise Prophetic Conference, Gateway Church San Jose, CA 10/10/2004 (http:www.deceptioninthechurch.com/arise.html). For some further information on Dominionism, see Sandy Simpson´s teaching CVD: http://www.deceptioninthechurchcom/thequestionofdominionDVD.html).
4.     Ibid.
5.     Read Ray Yungen´s booklet, Alice Bailey, the Mother of the New Age Movement and Her Plans to “Revitalize Christianity online at: https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?=20753.
6.     Alice Bailey, The Externalization of the Hierarchy (New York, NY: Lucis Publishing. 1957, Fourth Printing, 1972, Kindle edition), p. 510.
7.     Ibid pp. 510-511
8.     Alice Bailey, From Bethlehem to Calvary (New York, NY: Lucis Publishing. 1957, Fourth Printing, 1972, Kindle edition), p. 510.
9.     Ibid., p. 28.
10.  Ibid., p. 281.
11.   Ibid., p. 210.
12.  Alice Bailey Esoteric Psychology, Vol. 1. (New York, NY: Lucis Publishing, 1962, Fourteenth Printing, 2014, Kindle Edition), pp.291-292.
13.  Alice Bailey, From Bethlehem to Calvary, op. cit,. p.273
14.  Alice Bailey; Externalization of the Hierarchy, op. cit., p. 588. Alice Bailey, Externalization of the Hierarchy, op. cit., p. 573.
15.  C. Peter Wagner, The Church in the Workplace (Ventura, CA: Regal Books, 2006), p. 113.
16.  Tommi Femrit, Invading the Seven Mountains (Wagner Leadership Institute, 2008, http://web.archive.org/web/w0150501094750/http://www.wagnerleadership.org/docs /PY817_Syllabus.pdf), p. 2.
17.  Ibid., p. 3
18.  Ibid., p. 10.
19.   “The Seven Mountains of Societal Influence”: https://www.generals.org/rpn/the-seven-mountains.
20. https://7mu.com/elijahlist
21. National School of the Prophets, Mobilizing the Prophetic Office; 7.00 p.m. , Thursdag, May 11th, 2000, tape #6.
22. Radio interview with Terry Gross, October 3, 2011, “Fresh air” program. https://web.archive.org/web20111005201128/http.7/www.npr/org/templates/transcript/transcript.php?storyld=14094682.
23.Johnny Enlow, The Seven Mountain Prophesy (Charisma House, Kindle Edition) Kindle location 386.
24. Ibid, Kindle location, 426
25. Ibid, Kindle location, 1085
26. Ibid, Kindle location, 312.
27..Johnny Enlow, “Triple Crown Winner AmericanPharoah? Is this Good or Bad?”(Elijah List, June 18, 2015, http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?IID=14839).