Eukaristin och det "ekumeniska jihad"

Denna text är hämtad från föredraget/texten om "Babels torn i vår tid" med några tillägg.

Här kommer vi in på ett område som många säkert tycker blir allt för magstarkt att ta upp, nämligen synen på nattvarden. Men det här upplever jag som så otroligt viktigt, att jag inte kan tiga om det. Vi skall komma ihåg, att hade jag sagt detta för 500 år sedan, så hade jag blivit bränd på bål av den Katolska kyrkan. Då kritiserade man inte den katolska synen på nattvarden ostraffat. Varför gjorde man så då men inte idag? Ja, teologin är den samma då som nu, så skillnaden kanske ligger i att då hade kyrkan den reella makten, både politiskt, ekonomiskt och polisiärt.

Ett område där många av ekumenikens ivrare synkroniserar sig inom är synen på nattvarden. Här blir nattvarden en slags ”adapter” mellan evangeliska och olika villfarna rörelser/kyrkor. Katolska kyrkan har en vad Stig Andreasson kallar för blasfemisk nattvardssyn. Luther kallade den för ”den största styggelsen” inom Katolska kyrkan. Det som katolicismen bl.a. lär om nattvarden är att brödet ÄR Kristi kropp och vinet ÄR Kristi blod rent fysiskt. Det gör att katolska kyrkan även tillber nattvardsbrödet i en s.k. ”monstrans”, som vi kan se här på bilden intill. Enligt Bibelns definition är det här ren avgudadyrkan.

Många skall bli Kristus??
I Katolska kyrkans 2:a Vatikankoncilium sägs att man blir vad man äter i eukaristin. Dvs att man blirKristus när man tar del av brödet i Katolska kyrkan:

. . . i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod... [och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.”
https://web.archive.org/web/20111104152204/http://users.stargate.net/~ej...

Inom både New age och trosrörelsen undervisas på motsvarande sätt att vi är/kan bli Kristus, Kristus kan inkarnera i oss, osv. Jämför det med vad Jesus varnade för i Matt 25:5:

Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (Kristus), och de skall leda många vilse.

Vi skall läsa ett citat från den amerikanska New age-profeten Barbara Marx Hubbard där vi ser att hon verkligen synkroniserar sig med den katolska nattvardssynen. Det här menar hon att en ”kristus-gestalt” sa direkt till henne.

”Du har kommit hem till mig. Brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. Nyckeln för dig nu, varje dag, är att andas djupt i en ’födelseerfarenhet’ av den uppståndna kroppen. Ta sedan nattvarden och upplev hur min kropp omvandlar din.”

Latter rain-familjen ansluter sig
I Sverige har Livets Ord svängt om till en katolsk nattvardssyn. Ulf Ekman skriver i sin bok ”Tag och ät”:

”Här är det naturligtvis viktigt att säga att det är den uppståndne och förhärligande Jesus Kristus som kommer till oss i och genom nattvardens bröd och vin. Och det är verkligen han själv, inte bara en symbol för honom eller en förkunnelse om honom.” (betoning av Ekman) [...]
”Kortfattat kan man säga att eftersom Jesus är verkligt närvarande så förmedlar nattvarden allt vad Jesus verkligen är, har och kan.” [...]
”Gud var reellt närvarande i Jesus och genom Jesus. Det är detta man i teologiska termer kallar för sakramental närvaro och inkarnationen är det stora exemplet på detta [...]"

Här måste vi tänka till! Det här är helt klart en katolsk nattvardssyn som Ekman står för, och den drar även den åt New age. När Ekman skriver att nattvarden förmedlar allt det Jesus är, så är det samma sak som att säga att man förvandlas till det man äter – alltså till Kristus – så som även Katolska kyrkan och New age menar. Och när Ekman talar om en "sakramental närvaro" av Gud i Jesus, och jämför detta med eukaristin, då kommer vi farligt nära det Johannes varnar för i sitt första brev, nämligen att förneka att Jesus ÄR Kristus. För om man säger att Kristus kom in i Jesus på samma sätt som Kristus kommer in i nattvardsbrödet (hostian), så innebär ju detta att Jesus inte ÄR Kristus, alltid har varit Kristus och alltid kommer att vara Kristus. Då kan Kristus inkarnera in i vilken kropp eller sak som helst, i en ”sakramental närvaro”. Då är vägen beredd för att bekänna Kristi ”sakramentala närvaro” i var och en av oss genom att vi förvandlas till det vi äter (Matt 24:5 ”Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias/Kristus”). Och till sist ligger vägen öppen för Antikrist att komma som Kristus och Gud (2 Tess 2:4). Här har du en mycket viktig bit i den strategin! Har vi vant oss att acceptera tankesättet eller begreppet ”sakramental närvaro” så är vi snart blinda för Antikrists andes signum (1 Joh). Leta gärna i Bibeln efter begreppet ”sakramental närvaro”, det finns inte där.

Är då Ekman ensam i Trosrörelsen och Latter rain-familjen att ha denna syn på nattvarden? Ingalunda! Benny Hinn och Paul Crouch, två tunga ledare i Trosrörelsen, deklarerade tidigt en katolsk syn på nattvarden. Senast i raden (juli 2010) är Todd Bentley (känd från skeendet i Lakeland, Florida sommaren 2008). Han undervisar nu (omgift och uppfräschad av Rick Joyner) om att brödet ÄR Jesu kropp och att vinet ÄR Jesus blod "andligt sätt" men ändå på riktigt, och att du kan få en mängd välsignelser, smörjelser, helande, etc genom att ta nattvarden. Det förvånar mig inte med hans syn på nattvarden, för han säger att han fått undervisning i detta av en katolsk nunna! Todd Bentely säger vidare att Kristus blir "överförd" till oss i nattvarden, och att hans blod överförs till oss så att det strömmar i våra ådror (minns: "du blir vad du äter"). Detta är alltså den sakramentala syn på nattvarden som "Superkyrkan" så gärna vill påtvinga oss. Den är nämligen ett maktinstrument! Todd Bentley säger också att vi kan dricka oss berusade på Jesu blod för att uppleva en "andlig fylla". Denna undervisning ligger på hans hemsida. Bibeln säger: 

1 Petr 5:8: "Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka."

Eukaristin är en del i strategin
Hur viktig är eukaristin i Katolska kyrkans missionsstrategi då? Jo, det som ligger i påvens plan, är att alla skall samlas kring eukaristin eftersom den är källan till fred och frälsning för ALLA! Och eukaristin är själva missionsverktyget i sig. Läs här vad påven Johannes Paulus II sa år 2000:

Eukaristin är ett 'missionerande sakrament' inte enbart därför att missionens nåd strömmar ut därifrån, utan också därför att den innehåller i sig principen och den eviga källan till frälsning för alla. Firandet av det eukaristiska offret är därför den mest effektiva missionshandling i världens historia som den kyrkliga gemenskapen kan utföra”.
The International Eucharist Congress, 21 juni, 2000, återgivet av L'Osservatore Romano 28 juni, 2000

Vi skall även ta ett citat från en känd katolsk författare som visar hur viktig eukaristin är i den Katolska kyrkans strategi.

"Den kraft som kommer att återförena Kyrkan och vinna världen är tillbedjan av eukaristin. Dessa två ting – återförena Kyrkan och vinna världen – är delar i samma projekt, sänt från ovan: det ekumeniska jihad (ett heligt ekumeniskt krig – min anmärkning).”
Peter Kreeft, Ecumenical Jihad, s. 164

Observera att en återförenad kyrka som vunnit (över) världen innebär ju defacto en värld som styrs av den Katolska kyrkan! Och kraften i denna seger är utförandet av det eukaristiska offret (Jesus som offras ånyo på altaret vid varje nattvard) enligt Johannes Paulus och enligt Peter Kreeft är det eukaristisk tillbedjan, alltså tillbedjan av den kristus som är i monstransen, egentligen en "istället-för-kristus" (anti christos på grekiska). Påminner inte detta en del om det scenario vi ser i Upp 13:14-15? Läs mer om dessa tankar i min text "Några tankar om ”förödelsens styggelse”.

När vi idag ser tendenser till en ”katolicering” av nattvarden även i andra samfund, så skall vi bli oroade och agera. T.ex. har förkunnaren Daniel Viklund profeterat att det skall bli en ”nattvardsväckelse” i Sverige. Ulf Ekman säger det samma. Detta tror jag är mycket vilseledande och farliga utalanden med tanke på ovanstående fakta. Så ta inte emot dessa profetior, gå inte på det! I Bibeln ser vi att nattvarden är ett medel för att komma ihåg Jesus och hans försoningsverk på korset. Ett fokus på nattvarden i sig är alltså fel eftersom dess avsikt är att få oss att fokusera på Jesus.

Läs även "Några tankar om ”förödelsens styggelse” som en fördjupning i detta ämne.

Läs om min nattvardssyn i texten "Nattvardssynen".

/Lennart