Jesu gudomlighet är ständigt under attack!

Bild
smashing

En nygammal degraderingsvariant saluförs nu i Sverige

I stort sett varje sekt och villolära har sin lära om Jesus i vilken han degraderas från att alltid vara fullt ut Gud samtidigt som han är fullt ut människa. Ofta tycks målsättningen med en sådan degradering vara att dra ner Jesus till en rent mänsklig nivå, för att sedan kunna säga att han verkade som en andefylld människa, för att sedan kunna säga att vi kristna därför kan bli som honom och göra tecken och under så som han gjorde. En del av dessa villoläror säger även att vi kristna därför kan ses som ”kristusar” och ”gudar”.

Den mångfacetterade degraderingsläran

Vi ser denna degradering av Jesus i Trosrörelsens JDS-lära, där man säger att Jesus dog andligen och blev full av synd och plågades i helvetet. När han uppstod efter sin död så var detta en pånyttfödelse. Därför kan vi kristna genom pånyttfödelsen bli som Jesus och ses som ”kristusar” och gudar.

Vi ser degraderingen i Jehovas vittnens lära där Jesus är den samme som ärkeängeln Mikael. Jesus kom sedan till jorden som en vanlig människa. När han uppstod efter sin död så var detta en pånyttfödelse även i deras lära.

Vi ser degraderingen i mormonernas underliga lära, där Jesus sägs vara en bror till Lucifer och att han utvecklades från att vara en människa till att bli gudomlig, något han förtjänade och som mormonerna själva också kan förtjäna.

Vi ser degraderingen bland somliga s.k. ny-judaister, där Jesus inte alltid ÄR Kristus utan att Kristus/Messias var en titel/ett ämbete som Jesus fick bära under en tid.

Även om Katolska kyrkan skenbart håller treenigheten högt, så blir ju Jesus indirekt degraderad via Katolska kyrkans upphöjelse av Maria; hon blir ”gudamodern” som kan befalla Jesus att göra saker.

Självklart degraderas Jesus flitigt även i andra religioner och kulter som hinduism, buddism, islam, new age, osv.

Men lurigare är det när nya sätt att plocka ner Jesu gudomlighet kommer in i kristenheten via personer som inte tillhör någon av dessa grupper jag här räknat upp och syftat på, utan tillhör den ”vanliga” evangeliska kristenheten.


Petitesser?

Kanske någon tycker att detta handlar om petitesser, men sanningen om vem Jesus verkligen ÄR måste sägas vara den viktigaste grunden i det sanna och FRÄLSANDE evangeliet! Historien visar oss gång på gång att om synen på Jesus är korrumperad, då kan vad som helst hända; ofta har en villfaren syn på Jesus lett till sekterism och lagiskhet – med allt vad det i sin tur kan innebära, både nu och i evigheten!


En nygammal variant

För en tid sedan snubblade jag över en nygammal variant av hur Jesu gudomlighet plockas ner och som jag tycker att vi behöver bli vakna över. Som så ofta kommer denna variant också från USA, och i detta fall från en förkunnare vid namn Tim Warner. Jag har studerat några av hans videor på YouTube samt en text författad av honom.

I texten med rubriken Is the Unitarian “Jesus” a Fornicator?, skriven av denne Tim Warner, framkommer tydligt att Warner ser Jesus endast som en ”agent” ett ”ombud” och en ”budbärare” för Gud Fadern/JHVH. På många ställen i Gamla testamentet (GT) uppenbarar sig Gud för olika personer. Men enligt Warner är det inte Gud som dyker upp och talar i GT utan det är hans ”budbärare” och denne budbärare får använda namnet JHVH eftersom han är Guds personliga ”agent”. Det var t.ex. Guds ”agent” som var ”gift” med Israels folk, inte Gud själv, enligt Warner. Han skriver att: ”Gud själv endast var en del av detta äktenskapsförbund med hjälp av sin agent”. Jesus Kristus är alltså bara denna ”agent” och inte Gud i kroppslig gestalt, enligt Warner.

När det i GT i Svenska Folkbibeln står HERREN med versaler, då står det JHVH i den hebreiska grundtexten, och när det står Gud eller gud i GT så står det elohim i grundtexten. Warner menar då att JHVH är Gud Fadern och att elohim i många fall syftar på Faderns ”agent”, Jesus. (Vi utläser ofta JHVH som ”Jahve”, så jag använder benämningen Gud/Jahve fortsättningsvis när jag avser Gud Fadern/JHVH.)

Men Warner menar också att det måste finnas andra gudar än Gud/Jahve, eftersom Bibeln talar om ”andra gudar”. Ordet elohim i den hebreiska grundtexten används även för ”andra gudar”, som t.ex. för avgudar, samt när Gud retoriskt kallar judarna för ”gudar”. Utifrån detta säger då Warner att avgudabilder verkligen representerar ”andra gudar” och att de är verkliga varelser samt att människor faktiskt kan vara gudar, enligt Warner.

Med detta resonemang lägger Warner grunden till den villfarna tanken att Jesus endast är en ”gud” i nivå med dessa ”andra gudar” och alltså inte är av samma gudomliga väsen som Gud/Jahve. Han säger också att Jesus inte är jämlik med Gud/Jahve och att han inte alltid har funnits, utan skapades före skapelsen. Och när Jesus vandrade i mänsklig gestalt på jorden, då hade Jesus tömts på den lilla gudomlighet som han hade tidigare och var då endast var en vanlig människa, enligt Warner. Han säger också att Jesus inte kunde göra under i egen kraft utan endast kunde göra under för att Gud/Jahve var med honom.

Hur förklarar då Warner en text som denna?

2 Mos 3:16, 18: "Gå nu och samla de äldste i Israel och säg till dem: HERREN [JHVH], era fäders Gud [elohim], Abrahams Gud [elohim], Isaks Gud [elohim] och Jakobs Gud [elohim], har uppenbarat sig för mig… De kommer att lyssna till dina ord, och du och Israels äldste ska gå till Egyptens kung och säga till honom: HERREN [JHVH], hebreernas Gud, har visat sig för oss."

Jo, Warner smiter alltså förbi sådana här texter genom att säga att det är den lägre ”guden” Jesus/elohim som uppenbarar sig här, och alltså endast agerar som Guds ”agent” som får lov att agera i Guds/Jahves namn.

Huvudpoängen i Tim Warners undervisning är att det är något allvarligt fel med treenighetsläran när man säger att Jesus är likställd med Fader och lika evig som Fadern. ”Det var ingen skillnad mellan Jesus och resten av oss”, säger Warner. Så här ser vi en degraderingslära som öppnar upp vägen för människan att bli lik Jesus. Hur som helst är det tydligt att Warner har utgått från en korrumperad syn på Jesus och Jesu gudomlighet och sedan försöker vränga bibeltexter till att stötta sina egna villfarna tankar om Jesus.


Tricket summerat

Tricket för att få till en degradering av Jesus i detta fall, är alltså att man först säger att det finns många gudar (med litet ”g”): människor kan vara gudar, avgudar kan vara verkliga existerande gudar. Det är dessa gudar som omnämns med det hebreiska ordet elohim i GT, menar man. Sedan för man ner Jesus till denna kategori där han bara blir en gud bland gudarna, en elohim. Och när Jesus gör under så är det Gud/Jahve som gör under genom honom, för Jesus var enbart en människa – precis som vi – när han var inkarnerad här på jorden. Och när Jahve och elohim står omnämnda i samma mening/vers i GT, då handlar det om Jesus som får lov att agera i Jahves namn, menar man. På samma sätt förhåller det sig med Jesus i NT när han gör anspråk på Guds namn, enligt denna degraderingslära. Summan av denna villolära är alltså att Jesus inte är ETT med Gud Fadern/JHVH/Jahve, han är inte av samma gudomliga väsen, och han var och är inte fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Jesus ses också som skapad och inte av evighet. Dessa villoläror förs fram i snyggt förpackad form i Sverige, och jag skall ägna resten av texten åt hur det undervisas här. Först några klargörande bibelord:

Detta bibelord säger klart att Jesus ÄR både sann Gud och sann människa samtidigt, Guds fullhet lekamligen, fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt:

Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt.”

Detta bibelord säger att Jesus ALLTID varit den samme:

Heb 13:8: ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”

Det finns många bibelord i GT likt det nedan, och som du ser här gör Bibeln ingen skillnad mellan JHVH och elohim, och Guds själv gör det inte heller:

3 Mos 25:55: "Jag är Herren [JHVH], er Gud [elohim]."


Den svenska varianten

För mig är det personligen tråkigt att behöva peka ut Anders Gärdeborn som den som mycket pretentiöst sprider denna villolära om Jesus på svenska. Det är tråkigt eftersom jag uppskattat Gärdeborn som en mycket kunnig föreläsare när det gäller skapelsetro kontra evolution ur ett bibelförankrat perspektiv. Gärdeborn tillhör Föreningen Genesis som både ger ut en tidning, har en webbplats, samlar till konferenser och erbjuder föreläsare. Jag har följt Genesis och prenumererat på deras tidning i många år med stor behållning.

För ett antal år sedan började Anders Gärdeborn undervisa i teologiska frågor som inte har direkt med skapelsetro att göra. Och det jag vill upplysa om här är att många av de tankegångar som Gärdeborn nu för fram är hämtade från den Tim Warner som jag skrivit om ovan, men faktiskt inte enbart villoläran som degraderar Jesus. Gärdeborn har även hämtat sitt uträknande av den mycket exakta tidpunkten för Jesu återkomst från Tim Warner. Varför Gärdeborn så okritiskt tagit till sig undervisningen från Tim Warner är ett mysterium eftersom Gärdeborn tillhör frikyrkosverige, men detta gör ju det hela lite mer förrädiskt; många riskerar att tro att Gärdeborn teologiska utläggningar tillhör någon slags standardtro inom Sveriges frikyrklighet, vilket de inte gör. Några vaksamma personer på Nätet menar att Gärdeborns idéer är mycket lika det som man undervisar hos adventisterna. Vi behöver alltså upplysa om vad som sägs och vad som inte stämmer med en sunt bibelförankrad kristen tro.

Anders Gärdeborn för fram sina idéer i presentationer, i videor på YouTube, på egen webbplats, och i bokform, och troligen även under föreläsningar (är dock osäker på om det skett). Därför ser jag Gärdeborn som en offentlig person som vi kan namnge här. Jag har främst granskat tre av Gärdeborns videor på YouTube där han tar upp Jesu gudomlighet, Jesus mänsklighet och Jesu för-existens.

Jag måste även nämna att både Tim Warner och Anders Gärdeborn försöker ”skrämmas” med att säga att mycket av det vi bibeltroende kristna under snart två årtusenden sett som sanningar förmedlade av apostlarna, i själva verket är hämtat från Platon, grekisk filosofi och från Katolska kyrkan. Men läser man de tidiga kyrkofäderna så ser man att dessa båda herrars argument inte stämmer, och de stämmer inte heller med Bibeln – vilken ju skall vara den enda referensen för vår tro.

Det som Anders Gärdeborn för fram i nämnda tre videor, är först att det finns fler gudar än Gud och att de benämns elohim/theos i Bibeln. Människor och andemakter kan därmed vara gudar. Dessa gudar kan få makt över olika domäner. Med detta villfarna resonemang lägger han grunden till nästa tankegång, och den är att Jesus endast är en sådan ”gud” som har fått makt över en viss domän, som i hans fall är över två folk: judar och kristna.

Gärdeborn menar att Jesus inte är Gud kommen i köttet, utan att han är född av Gud, mänskliggjord av Maria, och att Jesus får lov att använda Guds namn på sig själv då han agerar som en budbärare och ”agent” åt Gud – tankegods som också är hämtat rakt av från Tim Warner. Så när Jesus gör under, då gör han det helt och hållet som människa, men som fått ”mandat” av Gud att göra detta. Här blir även Gärdeborns idéer väldigt lika den teologi som Bill Johnson i Bethel Church har: att Jesus enbart var en vanlig människa, men att han var fylld av Guds Ande (”hade mandat”) så att han därför kunde göra under. Logiken blir ju då att vi kan bli som Jesus om vi bara får samma mandat/andeuppfyllelse som honom. Här kommer man snubblande nära ursynden ”ni blir som Gud” i 1 Mos 3:5 och de flesta allvarliga villolärors verkliga kärna: att degradera Jesus och upphöja människan till gudaliknande förmågor.


Kommentarer till Anders Gärdeborns video Jesu gudomlighet

Gärdeborn inleder med att ställa frågan: ”Är Jesus Gud?” och på den frågan svarar han: ”Ja, Jesus är Gud… Det råder inget som helst tvivel om att Skriften kallar Jesus för Gud. Men det är inte riktigt så enkelt, säger han. Redan här blir man ju misstänksam!

Därefter säger Gärdeborn att det finns människor och andevarelser som kallas för ”gud” i Skriften. Han säger att elohim (i hebreiska grundtexten för GT) och theos (i grekiska grundtexten för NT) syftar på samma sak och han pekar på flera bibelställen som 2 Mos 12:12, Ps 82:1, 6 (”elohim”) och 2 Kor 4:4, Joh 10:34 (”theos”). Med detta vill han bevisa att, citat: ”människor också kan vara gudar”.

Här kan vi minnas vad Gud själv sagt om andra gudar vid sidan av sig själv:

Jes 45:5: ”Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud.”

Gärdeborn säger att: ”Även om Jesus är Gud så kontrasteras han mot Gud Fadern” och hänvisar bl.a. till 1 Kor 8:6 och 1 Tim 2:5 samt Joh 14:28 och tillägger: ”Vi behöver reda ut begreppen.” Han lägger stor vikt vid att både människor och andemakter också kan kallas ”gud” – vilket han gör till ett fundament för sitt fortsatta resonemang.

Gärdeborn säger sedan att när Bibeln använder begreppet ”gud” (elohim/theos) så avses en ”roll”, en ”relation”, som att ha ”gudaskap” över ett visst folk eller område, att vara ”far” eller ”chef”. Relationstermen elohim/theos är därför inte ett ”ontologiskt begrepp” (”som syftar på ett existerande väsen”). Detta begrepp och resonemang har Gärdeborn tagit rakt av från Tim Warner. Gud på detta sätt betyder att man är gud över en viss domän, enligt Gärdeborn. Elohim/theos är judarnas och de kristnas gud/herre, alltså över deras ”domän”. Här hänvisar han till 1 Mos 17:7 och menar att elohim endast skall vara gud över Abraham och hans avkomma, inte över alla människor.

Andra gudar blir ”avgudar” men är ändå inte ”icke-gudar”. Avgudarna kan alltså finnas på riktigt, enligt Gärdeborn. Han säger: ”Därför kan en gud ha en gud. Det finns en hierarki av gudar. En chef kan ju ha en chef över sig.” och hänvisar till Ps 45:8 och Hebr 1:9. Dessa bibelord blir bara begripliga om man förstår att elohim och theos inte är ontologiska begrepp, utan att dessa syftar på att gud är man över en domän, som att en chef kan ha en chef, enligt Gärdeborn. Här blir det ju flummigt värre!

JHVH/Jahve däremot, är Gud Fadern, det är hans egennamn, menar Gärdeborn. Och när Bibeln talar om JHVH HERREN så är det ett ontologiskt begrepp. Namnet betyder ungefär ”oskapad, ofödd, den som existerar i sig själv”, det finns ingen annan som är sådan. Sonen är född av Fadern, enligt Gärdeborn. Citat: ”Jahve är den högste guden. Hans domän för styrande är precis allting! De andra gudarna har lite subdomäner att styra och ställa över. Men den högste Guden, han har hela himlen och jorden som sin domän över vilken han styr”.

Sedan menar Gärdeborn att Gud/Jahve kan delegera till andra gudar. T.ex. har han gett ”himlens härskara” åt folken som deras del (5 Mos 4:19). Himlens härskara är någon form av råd av andeväsen som finns, och medlemmarna av det rådet är olika gudar, säger Gärdeborn. När Jahve delegerar till andra gudar så har de full makt och auktoritet över de domäner de tilldelats, säger han. Här gör Gärdeborn klara tillägg till Bibeln som är rena påhitt och vilda spekulationer!

Gärdeborn föreslår att elohim/theos konsekvent borde översättas med ”Herren” och att JHVH borde översättas med ”Gud”. ”Gud” är då skaparen, och ”Herren” är då en gud över en viss domän. Här rör han till det ordentligt genom att helt kasta om begreppen!

”Vem (vad) är Jesus?” frågar sig Gärdeborn. När han går igenom detta säger han att Messias/Kristus är en ”titel/roll” som Jesus fått. (Här ser vi stora likheter med ny-judaismen som menar ungefär det samma om Jesus: att han har fått ”ämbetet” Kristus för en viss period.) Endast Jesus har denna ”roll” Kristus, enligt Gärdeborn. Till detta kopplar han också det icke-ontologiska begreppet ”gud” i den betydelsen att vara ”chef” över en domän. Jesus föddes gudomlig av Gud och blev sedan enbart mänsklig genom Maria, tömd på sin gudomlighet. Detta utläser Gärdeborn från Joh 1:1, 14.

Jesus är ”född” och Gärdeborn tror att denna Jesu tillblivelse skedde precis före den första skapelsedagen. Han säger vidare: ”Sedan var Jesus med under skapelsen, han var Faderns ’agent’ [Tim Warners begrepp] och hjälpte till att skapa jorden”.

Gärdeborn säger vidare: ”Fadern och Sonen får identiska benämningar” och så tar han upp bibelord där han pekar på att Sonen är ”budbäraren” (Tim Warner tar också upp detta) som liksom får låna Guds namn JHVH/Jahve. Han trycker på att Jesus är Guds budbärare och ”agent” (Tim Warner igen). Han menar att Gud anlitat en ”agent” (Jesus) som agerar i Guds namn för de syften som Gud har, analogt med hur vi kan anlita en mäklare för att sälja vårt hus, allt enligt Gärdeborn.

För att Gärdeborn skall få till det med degraderingen av Jesus och att Jesus inte kan jämställas med Gud/Jahve så, lyfter han fram bibelord i GT (där Gud/Jahve helt uppenbart talar) och menar han att det ändå är ”budbäraren/agenten” som talar (alltså Jesus) fast i Guds/Jahves namn. När det gäller bibelord som tydligt visar att Jesus ÄR Gud, av samma väsen som Gud/Jahve, så menar alltså Gärdeborn att ”agenten” får lov att använda dessa titlar på sig själv eftersom han agerar ÅT Gud/Jahve. Han tar t.ex. upp Jes 44:6 och Upp 22:13. Och så gör han en utläggning kring texterna 2 Mos 3:14 (Gud sade till Mose… Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er) och jämför med Mark 14:61-62 (Jesus svarade: "Jag Är”) och menar att det är ”budbäraren/agenten” Jesus som talar i båda fallen och inte Gud/Jahve.

MEN, Gärdeborn tycks inte ha läst vidare i Andra Moseboken för där står det:

2 Mos 3:16, 18: "Gå nu och samla de äldste i Israel och säg till dem: HERREN [JHVH], era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig… De kommer att lyssna till dina ord, och du och Israels äldste ska gå till Egyptens kung och säga till honom: HERREN [JHVH], hebreernas Gud, har visat sig för oss."

Så visst jämställer sig Jesus med Gud/Jahve! Här kan vi tillägga att den gammaltestamentliga varianten av namnet Jesus är Josua (Yehoshua) som betyder ”Herren är frälsning”. Och många menar att Yehoshua är sprunget ur just hebreiskans JHVH (Yahweh) vilket också signalerar samhörigheten mellan just Gud/Jahve och Jesus.

Som avslutning i denna video och inledning till nästa läser Gärdeborn ur Kärnbibeln, som bättre stöttar det han sedan har att säga om när Jesus blir människa och helt ”töms” på sin gudomliga natur.

Kärnbibeln (så som Gärdeborn citerar den):

Fil 2:6-11: ”Han hade Guds natur men räknade inte jämställdheten med Gud som en trofé utan tömde sig själv på sitt eget när han antog en mänsklig gestalt och delade den mänskliga naturen.”

Men Svenska Folkbibeln säger:

Fil 2:6-11: "Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.


Kommentarer till Anders Gärdeborns video Jesu mänsklighet

I denna video gör Gärdeborn en tabelluppställning över Guds egenskaper och jämför dessa med Jesu egenskaper. Han visar att Jesus har samma personliga egenskaper som Gud (god, kärleksfull, trofast, osv). Men när det kommer till gudomliga egenskaper (som evig, odödlig, oföränderlig, allsmäktig) så har Jesus inte dessa egenskaper efter sitt människoblivande, enligt Gärdeborn. ”Eftersom Jesus var människa fullt ut, så kan han inte ha dessa ickemänskliga egenskaper”, säger Gärdeborn. Han hänvisar till Ps 2:7, 1 Tim 6:16, Fil 2:6-7, Joh 14:10, Agp 2:22, Matt 24:36, Joh 14:2, 16.

Men här skall vi observera vad som sägs i bl.a. dessa bibelord om och av Jesus:

Matt 28:20: ”Jag är med er alla dagar”

Joh 14: 23: ”VI ska komma till honom och ta vår boning hos honom.”

Mika 5:2: ”Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans [Jesus] ursprung är före tiden, från evighetens dagar

Sedan säger Gärdeborn: ”Gud har ALL makt, det är ingen annan skapad eller född varelse som har all makt. All makt finns hos Gud. Däremot kan Gud dela ut auktoritet, mandat kanske, till olika varelser. Jesus hade ett enormt mandat från Gud, att utföra kraftgärningar, under och tecken... Det är inget som är unikt för Jesus, man hade andliga gåvor på den här tiden, där man kunde utföra kraftgärningar och under osv… Människor kunde göra det, apostlarna kunde göra det. Så underverken är inget unikt för Jesus, utan det är någon som människor kan göra, om vi får mandatet utav Gud, och det är inte alla som får, men det finns fler människor än Jesus som fått det… Jesus blev auktoriserad av Fadern till att göra underverk.”

Det här är häpnadsväckande! Det han säger är verkligen att plocka ner Jesu gudomlighet och upphöja människan!

Gärdeborn menar också att Jesu styrmandat (domän) är idag begränsad till församlingen; ännu är inte allt lagt under Jesus. Under Tusenårsriket utökas Jesu mandat, då fler och fler fiender läggs under hans fötter. Fadern ”pytsar ut” mer och mer auktoritet till Jesus, säger Gärdeborn. Efter Tusenårsriket lämnar Jesus tillbaka sitt mandat till Gud.

Gärdeborn ställer frågan: ”Varför skriver inte Gud på himlen: Jag är Gud er skapare, tro på mig”? Och så svarar han att det beror på att Gud vill ha kärleksfulla människor som älskar honom, han vill inte ha imponerade människor som är rädda för honom.

I bästa fall uttrycker sig Gärdeborn klumpigt här, om inte är detta någon slags sekterisk gärningslära. Istället är det ju så, att Gud älskar alla människor och vill därför att ALLA skall bli frälsta (1 Tim 2:4). Men Gud har ondskans problem att hantera. Bibeln säger: ”Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda” (Ps 14:3) och då leder Gud människor först till omvändelse, frälsning och helgelse. Gud har inget krav på att vi måste vara kärleksfulla för att han skall ta sig an oss. Att vi skall bli älskande, självutgivande och osjälviska människor är helgelsens syfte!

Gärdeborn säger vidare: ”Tillbedjan av Fadern sker ställföreträdande genom att vi tillber Sonen… Sonen är en kanal för tillbedjan av Fadern… Sonen har en fullständig auktoritet att tala och handla i JHVH:s namn.”

Det är märkligt att Gärdeborn inte kan/vill se att Jesus ÄR Gud! Han krånglar istället till det hela genom att säga att Jesus är den han är genom att han är en människa som har ett uppdrag, en roll, ett mandat från Gud, och att han är en agent, ett ombud, ett sändebud utan egen kraft. Ändå sa Jesus:

Matt 28:18: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.”


Kommentarer till Anders Gärdeborns video Jesu för-existens

Här går Gärdeborn igenom hurdan han tror Jesus var före skapelsen och på GT:s tid. Han menar att Jesus skapades av Gud/Jahve precis före första skapelsedagen i syfte att hjälpa Gud/Jahve med skapandet.

”Skapelsedag ETT inleds med Jesu födelse… ’Begynnelsen’ och Jesus födelse är samma sak”, säger Gärdeborn, och tar Ords 8:22 som bevis för detta och menar att ”visheten” i denna bibelvers avser Jesus. Han använder då en bibelöversättning som felaktigt säger:

Ords 8:22:”Herren födde mig vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden.”

I Svenska Folkbibeln står det istället helt korrekt översatt:

Ords 8:22: ”HERREN ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden.” (”mig” avser ”visheten”).

I den hebreiska grundtexten är det ordet qā·nā·nî som översatts till ”ägde mig” viket är helt korrekt. Men i den översättning som Gärdeborn läser ur är det alltså helt felöversatt.

Gärdeborn går sedan igenom flera bibelställen där Jesus visade sig på GT:s tid (i sin ”för-existens”). Han menar att det inte är Gud/Jahve som visar sig i fysisk gestalt utan att det är hans ”sändebud”, hans ”agent” Jesus. Det kan låta korrekt, men Gärdeborn utelämnar eller trixar med flera bibelverser som talar om att det faktiskt är Gud/JHVH/Jahve som kommer och besöker människor på jorden i fysisk gestalt, alltså som Jesus, vilket visar oss att Gud/Jahve och Jesus är av samma gudomliga väsen. Vi kan också uttrycka det så här, att när Gud/Jahve uppenbarar sig, då är det Sonen i den treenige Guden som visar sig. Vi kan alltså INTE kalla Jesus för Guds ”agent” eftersom Jesus ÄR Gud/Jahve i kroppslig gestalt! Här är några bibelord som tydligt visar oss detta:

1 Mos 18:1-2: ”HERREN [JHVH] uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp, och se, tre män stod framför honom.”

1 Mos 18:33: ”När HERREN [JHVH] hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån, och Abraham återvände hem.”

2 Mos 34:5-6: ”Då steg HERREN [JHVH] ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut HERRENS [JHVH] namn. Och HERREN gick förbi honom där han stod och ropade: " HERREN! HERREN! [JHVH] - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning,”

2 Mos 33:11: ”Och HERREN [JHVH] talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan.”

4 Mos 12:5-8: "Då steg HERREN [JHVH] ner i en molnstod och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam, och de gick båda dit. Och han sade: 'Hör nu mina ord. Om det finns en HERRENS profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn, och talar med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se HERRENS [JHVH:s] gestalt. Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Mose?' "

Helt klar kommer Gud/Jahve i fysisk person till Abraham och Mose, och i detta ser vi att han är den samma som Gud kommen i ”köttet”, dvs. Jesus. Men Gärdeborn trixar med 2 Mos 33:11 och menar att det är ”agentens” ansikte Mose får se eftersom ingen kan få se Guds/Jahves ansikte (2 Mos 33:23). Dock står det inte i vers 11 att Mose såg Guds/Jahves ansikte, det står att: ” HERREN (JHVH) talade med Mose ansikte mot ansikte, SOM när en man talar med en annan”. Gud/Jahve var alltså helt fysiskt närvarande, men Mose fick aldrig se hans ansikte, bara ryggen på honom (vers 23).

Gärdeborn har rätt i att det är Jesus som dyker upp på flera olika ställen i GT och på olika sätt, men felet är att han inte kan se att Jesus är Gud/Jahve kommen i köttet. För Gärdeborn är Jesus alltså istället Guds/Jahves ”agent” som arbetar på uppdrag av Gud/Jahve och talar i hans namn.

Warner och Gärdeborn menar alltså att orden elohim/theos används i Bibeln när det handlar om "mindre gudar”, som är mindre än och inte samma som Gud Fadern/Jahve, gudar som kan vara människor eller andevarelser. Och när det står att elohim talade med någon person i GT så menar de att det var Jesus – som de alltså ser som en ”mindre gud”, en ”agent”, en ”budbärare”. Och ifall ordet JHVH/Jahve ändå används samtidigt som elohim i Bibeln, då menar de att Jesus fick lov att verka ”i det namnet” så som Guds/Jahves ”agent”. Men då undrar jag hur de kan komma förbi en text som denna:

2 Mos 6:2-3: ”Och Gud [elohim] sade till Mose: ”Jag ÄR HERREN [JHVH]. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den Allsmäktige, men under MITT namn HERREN [JHVH] gjorde jag mig inte känd för dem.”

Dessa verser är ju helt ologiska om man som Warner och Gärdeborn tänker att det är en mindre gud (elohim/Jesus) som säger: "jag ÄR JHVH” och "MITT namn JHVH”. De vill inte/kan inte se att Jesus och Gud/JHVH/Jahve är samma gudomliga väsen!

Jag ser inte att denna ”teologi” från Gärdeborn och Tim Warner skulle göra tron enklare, mer sann eller tydligare för kristna som söker Sanningen. Tvärtom känns det väldigt obibliskt, rörigt och ologiskt och därför vilseledande. Det handlar om allvarliga villoläror! Jesus blir kraftigt degraderad, och därmed blir en av Bibelns största, viktigaste och härligaste sanningar tillintetgjord. Man kan undra varför de vurmar för dessa idéer? Vad är motivet och drivkraften?


Upplöses själen när vi dör?

En annan villfaren lära som Anders Gärdeborn för fram, är att själen är dödlig; en människas med hennes själ upphör att existera vid den fysiska döden; själen liksom upplöses. För de som bli dömda till evig förtappelse vid den slutliga domen menar Gärdeborn att själen med hela människans existens, kommer att upphöra. Detta stämmer inte på något sätt med Bibelns undervisning. Men jag skall inte själv kommentera detta utan hänvisar till dessa två kloka texter där skribenten synar dessa Gärdebornska idéer:

https://theholyremnant.com/2024/05/26/anders-gardeborn-och-sjalens-ododlighet/

https://theholyremnant.com/2024/05/27/anders-gardeborn-och-1-tim-616/


Men Jesus ÄR sann Gud och sann människa!

Bibeln är tydlig med vem Jesus verkligen ÄR; vi behöver inte söka utanför Bibeln för att förstå att Jesus är Gud. Ett Bibelord som det nedan visar oss att Jesus är Gud, men att han lät sin storhet och härlighet inte vara synlig när han vandrade på jorden för snart 2000 år sedan.

Fil 2:6-11: "Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren [kyrios]."

Vi vet från Bibeln att när Jesus kommer tillbaka, då kommer han i den härlighet som tillhör honom, som är hans!

Matt 24:30: ”Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

Men vid ett tillfälle lät han ändå lite av sin härlighet bli synlig inför några utvalda lärjungar.

Matt 17:1-2: ”Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.”

 

Läs vidare:

Jag har tidigare skrivit en utförlig text (finns nu även som inspelning) där jag utifrån MÅNGA bibelord visar vem Jesus faktiskt ÄR. Här är länken:

Jesus - sann Gud och sann människa!

Må Herren vår Gud vägleda dina tankar om Jesus Kristus!

/Lennart