Mystikerna bekräftar själva det vi länge varnat för!

Vad är så kallad ”kristen" mystik för något? Vad är en mystiker?

Mystik kan vi kortfattat säga är andliga metoder och övningar av typen meditation, kontemplation, mindfulness, tikva, yoga m.m. där utövaren ofta söker uppnå ett förändrat sinnestillstånd. En mystiker i detta sammanhang är då den som utövar denna typ av mystika övningar. Vanligen söker mystikerna sig utmed ”vägar” som bär inåt, in i människans "dolda rum", genom att stänga av tankar, sinnesintryck och allt reflekterande. Till sin hjälp har utövaren inte sällan ett mantra som repeteras gång på gång. Inom hinduismen är mantrat vanligen ett gudanamn. Inom så kallad ”kristen mystik” kan mantrat vara upprepandet av korta bibelcitat eller Jesu namn, mycket mer än så skiljer sig inte mystiken inom kristenheten från den utanför. Inom yoga är det vanligt med fokusering på den repetitiva andningen. Det oavbrutna upprepandet av mantrat är verktyget som skall hjälpa till att öppna vägen inåt till ett förändrat sinnestillstånd

Sökande efter inre gudomlighet

Mystik handlar ofta också om att "förenas med det gudomliga", hitta en "inre gudomlighet", eller hitta en ”gudagnista” i människans dolda inre. På så sätt innebär mystiken en väg till självförgudning eftersom utövarna försöker finna en egen gudomlighet som sägs ligga bevarad i de ”inre rummen”. En del upplever via mystika övningar att de är en kristus. Detta ser vi varningar för i Jesu ord:

Matt 24:25-26: ”Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte.”

Matt 24:5: ”Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.”

Den nu bortgångne apologeten Ray Yungen skrev i en bok att bibelordet i Matt 24:5 mycket väl kan tolkas som att det är ”mängder” av människor som kommer att säga att de är kristus. Det ligger då i linje med vad som sker med många av dem som utövar mystik.

Kristen mystik finns inte!

Det är alltså uppenbart att det är helt fel att ge mystiken epitetet ”kristen” eftersom Bibeln – som ju definierar vår kristna tro – helt saknar referenser till mystik och mystika övningar. Mystik hör inte hemma i en sann kristen tro! Mystik härstammar ifrån österländska religioner, inte minst hinduism och buddism. Till kristenheten har mystiken kommit via de så kallade ökenfäderna, som var personer som experimenterade med mystika övningar i främst Egyptens öken. Via dessa blev mystiken en självklar del i den katolska religionen, och främst därifrån har mystiken tyvärr sedan spridit sig in i den evangeliska kristenheten. I Sverige var det inom Svenska kyrkan som utövandet av mystika andliga övningar först började spridas på allvar, men på senare tid har detta även nått ut i frikyrkorna.

Tidigare varningar

Vi som skrivit här i BibelFokus har länge varnat för mystiken eftersom den leder till en korrumperad kristen tro och ett öppnande för en oönskad ekumenik med i stort sett alla religioner – förr eller senare. Det finns det otaliga exempel på. Man kan uttrycka det så, att utövare av mystik hittar en mötesplats i sitt inre där de upplever en enhet med allt och alla. Man öppnar sig för den ockulta tanken att Gud finns i allt och alla (vilket kallas panenteism) och/eller att ALLT är Gud (kallat panteism). Detta gör att man blir vidöppen för en ekumenik utanför de gränser som Gud har satt upp för oss kristna och som Bibeln undervisar oss om.

Från Bibeln vet vi att Gud inte såg med välbehag på människans första stora enhetsprojekt: byggandet av Babels torn. Gud hade tvärtom befallt människorna att föröka sig och sprida ut sig över hela jorden (1 Mos 9:1), vilket människorna vid den tiden inte vill gå med på (1 Mos 11:4). Därför ordnade Gud det så, att han splittrade upp människorna. Detta gjorde han genom att ge dem olika språk, vilket ledde till misstänksamhet och fruktan människor emellan, vilket i sin tur ledde till att människorna spred ut sig i olika språkgrupper över jorden (1 Mos 11:5-8). Så vill Gud ha det eftersom vi då lättare kan söka honom till frälsning och gemenskap (Apg 17:26-27). Men vi vet också att mänskligheten kommer att försöka bygga ett ”Babels torn” ännu en gång i den yttersta tiden, och då med en enda gemensam ledare. Vi ser detta strävande i en mängd olika projekt, verksamheter, organisationer, m.m. i världen idag. Bakom detta strävande driver den onde på, troligen utan att de flesta förstår det. I detta är mystiken ett viktigt verktyg till att få människor att enas mer och mer. ”Alla skall med” löd en gång Socialdemokraternas slogan i en valrörelse, och det känns som en slogan även för bygget av det sista ”Babels torn”, det vill säga, ett enat världsrike med en enda gemensam ledare. Detta har Bibeln förutsagt i flera texter, och eftersom de flesta av Bibelns förutsägelser (profetior) redan fallit in och träffat rätt, så bör vi även tro på den profetian.

Mystiker bekräftar farhågorna

Stämmer då denna varning om att mystiken leder till en enhet utöver gränser som Gud har förbjudit sanna kristna att överträda? Ja, det bekräftas av mystikerna själva. Jag blev uppmärksammad på en artikel i tidningen Dagen från den 29 juli 2023. Där skriver en kvinnlig präst i Svenska kyrkan, och själv utövare av mystika andliga övningar, följande [text inom hakparenteser är mina kommentarer]:

"I en tid präglad av splittring och bristande respekt för vår jord står kyrkan inför en utmaning att bli en förebild för samhället genom att återupprätta enheten och hållbarheten i Guds skapelse… Genom att använda andliga övningar, som finns att hämta inom mystikens tradition, kan vi tillsammans ösa ur en gemensam källa och vara en enda kropp och en enda mänsklighet på denna jord… Men i denna tid av globala utmaningar behöver vi en enhet som sträcker sig bortom teologiska gränser… Genom att fokusera på ekobaserad teologi, där vi erkänner vårt gemensamma ansvar för skapelsen, kan vi skapa en plattform [ett Babels torn!] för samverkan… Mystik, med sin inriktning på personlig andlig upplevelse och förening med Gud [självförgudning], kan vara en kraftfull resurs för att stärka den levande ekumeniken och främja en ekobaserad teologi. I mystikens traditioner finns en djup förståelse för enhet och en upplevelse av Guds närvaro i allt skapat [panenteism]. Genom att integrera andliga övningar från olika mystika traditioner [katolska, österländska, ockulta…] i våra liv kan vi öppna för en gemensam källa[en ockult källa!] av andlig näring och visdom. Detta ger oss möjlighet att dela erfarenheter, lära av varandra och fördjupa vår egen andliga praxis… Låt oss vara en enda kropp och en enda mänsklighet på denna jord, och låt oss agera nu för att förändra vår värld till det bättre."

Detta är så övertydligt och galet att jag nästan kan tro att någon vill skämta med oss! Men så är det inte. Så här vilsna är många präster, pastorer och ledare i svensk kristenhet idag; detta är vad många idag tänker, gör och sprider vidare. Ur Guds och Bibelns perspektiv är detta mycket allvarligt! Mystiken är INTE den väg Gud vill att vi kristna skall gå! Mystiken leder BORT ifrån en sann och sund kristen tro! Mystiken går hand i hand med den andlighet (andemakt) som vill snärja alla människor till att gemensamt hylla den siste Antikrist, den som Bibeln vittnar om skall komma! De som går med i den skaran kommer inte att få del av evigheten med Gud! Just det är det allra mest allvarliga och hemska! Så tro på vad Bibeln undervisar och ta varning!

/Lennart


Läs/lyssna vidare:

Babels torn i vår tid

Kristen mystik, kontemplation, meditation, yoga m.m.

Läs också om vad läkare tidigt sagt om risken att drabbas av allvarlig psykisk sjukdom vid utövandet av meditation och till och med vid enkla avslappningsövningar:

Göteborgs Posten: Meditation kan leda till psykisk sjukdom

Läkartidningen: Specifik meditationspsykos - en analys av nio fall