Trosrörelsen + Katolska kyrkan = Sant!

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:two-one.jpgNär de liberala vindarna började svepa starkt genom den svenska kristenheten, satte många evangeliska kristna sitt hopp till Trosrörelsen och inte minst till Ulf Ekman och hans församling och bibelskola Livets Ord i Uppsala. Man tänkte: ”Här är en man som vågar stå upp mot liberalism och förfall”. Och så hakade många på tåget. Livets Ords starka stöd för Israel var också en faktor som lockade in många intet ont anande. Efter ett antal år fick dock många uppleva (ännu) ett obehagligt uppvaknande när Livets Ord med Ulf Ekman i spetsen ännu tydligare visade sitt sanna jag när han styrde seglatsen i riktning mot den Katolska kyrkan.

Många med mig har alltid sett Trosrörelsen som en del av den avfallna kristenheten. Kenneth Hagins läror – som är den primära grunden i Trosrörelsens teologi – utgörs av en samling mycket allvarliga villoläror. Dessa villoläror i kombination med ett auktoritärt ledarskap har gett upphov till en mycket dålig frukt. Oerhört många kristna har tagit allvarlig skada, både psykiskt och andligt. Detta är en frukt som i sig talar sitt tydliga språk. Så den tydliga flörten med katolicismen var därför inget snedsteg från en tidigare rak och bibeltrogen hållning; Trosrörelsens verksamhet och undervisning var ända sedan starten långt utanför Bibelns ramar (länk till mer information om detta finns nederst i denna sida). Utvecklingen har varit den samma i USA, men föregått den i Sverige.

Trosrörelsen är inte så olik den Katolska kyrkan som man kan tro. Man kan faktiskt definiera Trosrörelsen som en form av moderniserad katolicism, fast i kostym och slips istället för i purpur- och scharlakansfärgade skrudar. Därför är utvecklingen som sker nu helt logisk. Trosrörelsen (och dess varianter som t.ex. Toronto-andligheten) fungerar därför som ett fångstnät. Den lömska strategin tycks vara att fånga in evangeliska kristna, först in i en villolära – som utger sig för att vara mycket bibelförankrad – och sedan vidare till lydnad under "Petri stol", dvs. påven. Jag skall försöka förklara varför det förhåller sig så.

Hierarkiskt, odemokratiskt ledarskap

Både den Katolska kyrkan och Trosrörelsen bygger på ett strikt hierarkiskt ledarskap. Högst upp i Katolska kyrkan sitter som bekant en enväldig påve och bestämmer. Han sägs vara ”Kristi vikarie” på jorden. Som sådan har han både tron, krona och palats. I Trosrörelsens olika församlingar finns också vanligen en ”påve” i toppen som är enväldig härskare i sitt privata imperium. Så är det t.ex. med Benny Hinn, Kenneth Copeland, Rodney Howard Browne, Heidi Baker och många fler. Så var det även inom Livets Ord när Ulf Ekmans styrde detta påvedöme och imperium. Dessa förkunnare säger sig i likhet med påven i Rom att de är Kristus. "Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det. Vi ÄR Kristus" – skrev Ulf Ekmans läromästare Kenneth Hagin i boken Word of faith.

Tolkningsföreträde

Inom både Katolska kyrkan och i Trosrörelsen är det endast de högsta ledarna som får/kan uttolka skriften och definiera doktrinerna. Lekmännen bemöda sig icke! Förr blev man avrättad om man gick emot Katolska kyrkans officiella doktriner. Hade man en avvikande åsikt inom Livets Ord kunde man bli inkallad på förhör, vilket många upplevt och känt som väldigt hotfullt. Inom Trosrörelsen tycks man inte tro att lekmännen själva – med Guds Andes hjälp – kan komma till insikt om Skriftens betydelse. Varför satsar man annars så alldeles sanslöst mycket på konferenser, bibelskolor, böcker, videos, undervisning och åter undervisning? Förmodligen för att dunka in den ”rätta” tolkningen av Skriften och alla doktriner.

Framgång för de få

Att Katolska kyrkan anser det helt rätt med framgång och rikedom kan ju inte vara en hemlighet. Det är bara att besöka Kyrkans katedraler så inser man det ganska lätt: guld, silver, marmor och åter guld. Kyrkan har enorma tillgångar, inte mist i fastigheter av alla de slag. Men vilka är det som lever gott på dessa rikedomar, och hur har de kommit in? Jo, det högst uppsatta ledarskapet lever gott: tjänstemän, biskopar, kardinaler och påven så klart. Pengarna har genom åren inte minst kommit in tack vare att Kyrkan gjort gräsrötterna oroliga över sin frälsning och Guds välsignelse över deras liv. Detta åstadkoms genom undervisning om skärselden, avlat, mässoffer, sakrament, osv, varav inget har stöd i Bibeln.
Inom Trosrörelsen är som bekant framgångsteologin en hörnpelare, men vilka är det som lever gott på den förkunnelsen? Jo, alla kan ju inte bli miljonärer i ett pyramidspel, så det är vanligen bara ledarna i toppen som kan visa upp ett liv i lyx – på grund av ”stark tro”. Och pengarna kommer in tack vare en snedvriden undervisning om just tro, sådd och skörd. I oro över att inte bli välsignade av Gud, och att inte få del av så väl materiella som andliga förmåner, offrar gräsrötterna stora summor till ledarskapet och deras lyxkonsumtion.

Mystika upplevelser

Katolicism är mystik, men vad är då trosförkunnelse? Jo, i många fall just mystik. Här har vi alltså ytterligare ett likhetstecken. Inom både Katolska kyrkan och Trosrörelsen är mystika upplevelser en viktig ingrediens, och det är ofta detta som lockar in nya medlemmar. I båda fallen förekommer vad som sägs vara möten med Jesus och änglar. Man gör utomkroppsliga, andliga resor. Man får uppenbarelsekunskap (som inte sällan ligger i strid med Bibelns undervisning). Hos Katolska kyrkan ser vi denna typ av mystik tydligt dokumenterad hos t.ex. heliga Birgitta, Teresa av Avila, Ignatius av Loyola och många, många fler. Mariauppenbarelser blir dessutom allt vanligare, och detta andeväsende meddelar ofta olika obibliska budskap till världen. I Trosrörelsen minns vi inte minst Kenneth Hagins s.k. möten med Jesus och andar. År 2008 var Todd Bentley på tapeten med sina resor i anden och många möten med änglar och Jesus – som han påstod. Efter det har allt fler gjort liknande upplevelser. Inom Trosrörelsen har det dessutom blivit allt vanligare med s.k. ”kristen” mystik i form av t.ex. retreat och meditativa övningar. Ur all denna röra flödar nya doktriner som ligger mer i linje med New age än med Bibeln. Det spektakulära skall liksom rättfärdiga och bekräfta innehållet i doktrinerna. Jag är övertygad om att bakom allt ligger antikrists ande för att leda kristenheten in i det stora avfall som skall röja vägen för Antikrists framträdande. Detta i enlighet med vad 2 Tess 2:1-4 förutsäger:

”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Självförgudningslära

Vi ser i ovanstående bibelord att självförgudning är viktig ingrediens i laglöshet och avfall. Det är idag knappast obekant för någon vaken kristen att självförgudningslära är en mycket central lära inom Trosrörelsen, även om detta mörkats lite på senare tid. Vi minns t.ex. vad Kenneth Copeland sa:

"Du måste inse att du inte är andligt schizofren - hälften Gud och hälften satan – du är helt och hållet gud."
Kenneth Copeland, Believer's Voice of Victory, mars 1982

Ulf Ekman har vid flera tillfällen fört fram ett liknande budskap. På Trettondagen 2007 sa han något liknande när han predikade i Östanbäcks kloster:

”Det eviga rike som alltid råder i himmelen skall nu börja spridas och förverkligas på jorden och så förenas med himlen igen i en förening lik och förebådad av inkarnationens hypostatiska förening. Allt skall läggas under hans välde, frälsas och gudomliggöras.”
Tidigare på länken http://www.svenskakyrkan.se/klostren/%F6stanb%E4ck/ulf_ekman.htm

För många kanske det är förvånande att Katolska kyrkan också har en sådan självförgudningslära, men i detta hittar vi ännu ett likhetstecken mellan Trosrörelsen och Katolska kyrkan. Vi skall läsa ur avsnitt 460 i Katolska kyrkans katekes:

"…Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar."

Här ser vi alltså en viktig gemensam teologisk plattform att bygga ekumeniken på för båda dessa parter (och även tillsammans med andra). Intressant information om dessa läror finns även i en video på Nätet (engelskspråkig).

Ett Gudsrike på jorden, här och nu

När man kikar lite på Trosrörelsens rötter ser man en koppling till den s.k. Latter rain-rörelsen. Inom ”Latter rain-familjen” finns föreställningen om att Guds folk (församlingen) skall växa så till den milda grad i storlek, antal, styrka och andlig kraft att den blir helt triumferande på jorden före det att Jesus kommer tillbaka för att just triumfera på jorden! Detta skall ske genom en aldrig tidigare skådad andeutgjutelse. Det är på grund av sådana villoläror som t.ex. skeendet i Lakeland, Florida med Todd Bentley i spetsen 2008 kunde få ett sådant genomslag. Folk som supit in Latter rain-förkunnelsen väntar ju på en enorm ”andeutgjutelse” och Lakeland var, menar man, en bit på vägen. Idag ställer många ”Latter-rain-troende” hoppet till Bill Johnson och hans Bethel Church och liknande förkunnare och församlingar. Samma villoläror rör sig ständigt vidare, men förpackas ofta lite annorlunda på de nya platserna.

Inom Latter rain-familjen finns begrepp som ”Kingdom dominion” (kungarikets herravälde), ”The corporate Christ” (Kristus kollektivet) samt ”Manifested sons of God” (Guds manifesterade söner, med fokus på övernaturliga krafter). Inom den Katolska kyrkan talar man om ”The eucharistic reign” (det eukaristiska regerandet), ”The coming of the eucharistic Christ” (ankomsten av den eukaristiske Kristus, där hans närvaro i den katolska nattvarden ”eukaristin” avses) samt ”The coming of the eucharistic man” (ankomsten av den eukaristiske människan genom att de troende tar del av den katolska nattvarden eukaristin och förvandlas). Ser du likheterna i tankegångarna? I båda lägren tänker man sig att Kristusmänniskan, ”den gudomliggjorda människan”, blir så dominerande på jorden att Kristusriket växer fram och ”Kristus” blir fullt närvarande på jorden utan att självaste Jesus Kristus är närvarande! Jag kan nämna att man har motsvarande tankegångar inom New age.

Läs gärna min text om Latter rain och den tänkta stora andeutgjutelsen i den yttersta tiden via denna länk.

Allt fler i Trosrörelsen lierar sig med Katolska kyrkan

Inom Trosrörelsen har flera tunga förkunnare lierat sig med den Katolska kyrkan eller antagit katolsk-liknande ritual. Benny Hinn har t.ex. antagit en katolsk nattvardssyn och talar väl om både Katolska kyrkan och påven. Robert Schuller (han som byggde sin glaskatedral och sände programmen Hower of Power) frågade påven: ”Hur kan vi komma hem?”.Paul Crouch (som startade den villfarna TV-kanalen Trinity Broadcasting Network) avsade sig protestantismen och sedan sålde hans verksamhet en mängd katolska böcker via deras webb shop. Kenneth Copeland välsignade i början av 2014 påven Franciskus tillsammans med en stor samling trospastorer (vilket du kan se här). Man ser snart denna avfallets ekumenik överallt!

Som du säkert vet lämnade Ulf Ekman Livets Ord och konverterade till katolicismen 2014. Efter det har många fler i vårt land öppnat sig för katolicism och katolsk mystik. Detta är en andlig pandemi som är långt mycket farligare än corona-pandemin! Nu har även Linda Bergling, pastor i trosförsamlingen Arken, sällat sig till den skara som riktar sina lystna blickar mot Rom. I tidningen Dagen såg jag att hon bett Ulf och Birgitta Ekman om förlåtelse för en tidigare negativ inställning till Katolska kyrkan. Hon säger samtidigt att Jesus ”lagt en varm och stor kärlek i mitt hjärta till Katolska kyrkan” (tidningen Dagen 2022-05-22). Eftersom det Katolska kyrkan står för ligger i strid med Bibelns evangelium är detta så klart frågan om en ”annan Jesus” och en ”främmande ande” (2 Kor 11:4). Men det visste vi ju sedan tidigare. Så visst är det så att Trosrörelsen + Katolska kyrkan = Sant!

Ett avfall inför den yttersta tiden!

Denna andliga blindhet, detta avfall från det sanna evangeliet jämte smärtsam splittring, är Trosrörelsens enda bestående bidrag till kristenheten i Sverige! Bibelläraren Sven Reichmann menade att inget annat gjort så stor skada i Sveriges kristenhet som just Trosrörelsens villfarna undervisning. Denna skada gör att ett stort antal kristna nu är lagom mörade och marinerade till att acceptera Katolska kyrkan som en ekumenisk partner – eller kanske rent av som sin hemmahamn! Utan Trosrörelsens verksamhet hade den evangeliska kristenheten inte så lätt kunnat ledas in på denna väg mot Rom. Så från fiendens perspektiv var nog detta en av avsikterna med Trosrörelsen: att återföra ”Luther" till den Katolska kyrkan. Detta är en del av den yttersta tidens stora avfall som vi kan läsa om i 2 Tess 2. Där ser du också vad det öppnar upp för i slutänden!

Att gå från sann kristen tro till villolära är ett mycket stort steg, och ett sådant steg tar ingen i ett snabbt och enkelt kliv. Men att gå från en villolära till en annan är faktiskt ett ganska litet steg, som man dessutom kan göra ganska enkelt och kvickt. Så bli inte förvånad när du ser personer med rötter i Trosrörelsen börja flörta med katolicismen – eller till och med konvertera!

Vakna upp!

Har du själv varit inne i Trosrörelsen och tycker att detta är skrämmande och upprörande att läsa, då är det mycket bra! Jag är nämligen övertygad om att man måste vakna upp för både sanningen om Trosrörelsen och Katolska kyrkan för att inte hamna förödande fel i den yttersta tiden. Men sådant uppvaknande kan vara smärtsamt. Och det gäller att vakna upp både vad gäller deras historia och deras nuläge om man skall få uppleva full befrielse från deras villfarelser och gå säker från nytt avfall, både nu och längre fram. Gnugga inte bara i ena ögat, där du sett katolicismen spira inom Trosrörelsen. Gnugga även det andra ögat, där du kan få se att trosförkunnelsen varit en villolära ända från början. Jag hoppas att denna text kan bidra till ett sådant uppvaknande och en andlig befrielse. Jag vill därför i all ödmjukhet be dig om detta: avsäg dig till 110% allt du tagit in från denna ström av villfarelser. Be Gud om förlåtelse och rening. Lämna alla sådana här villfarna sammanhang snarast. Använd din tid och dina pengar till något bättre, något som ligger i linje med Guds vilja:

Jak 1:7: ”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.”

Om du inte full förstår faran med den Katolska kyrkan vill jag be dig ta del av all den information som finns via denna sida: https://bibelfokus.se/katolicism_main

Vill du fördjupa dig i Trosrörelsens olika villoläror kan du börja här: https://bibelfokus.se/trosrorelsen

/Lennart