Reformationen 500 år!

Reformationen, en absolut nödvändig händelse i kristenheten!!

Den 31 oktober 2017 var det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg. Dessa teser vände sig främst mot den Katolska kyrkans handel med s.k. avlatsbrev*, en handel som startades av den dåvarande påven för att få råd till att finansiera byggandet av Peterskyrkan. Med denna Luthers protest tändes den eld som kom att bli Reformationen.
(* Avlatsbreven skulle tillförsäkra dess köpare syndernas förlåtelse och en förkortad tid i den skärseld som Kyrkan genom sin undervisning hotade befolkningen med.)

Reformationens stora förtjänst var att den la grunden till att människor kunde bli förda ut ur andlig okunskap och andligt mörker så att deras relation med Gud blev helad och det eviga livet blev säkrat. Med detta följde ett uppvaknande över mycket av det korrupta och falska i den Katolska kyrkan, vilket också ledde till att många olika protestantiska grupper bildades. Personligen tror jag inte att uppdelningen i denna mångfald av protestantiska grupper är av ondo, istället är de i själva verket en Guds metodik till att få de kristna att fortsätta att söka Gud och hans rättfärdighet vilket också blir en vaccination mot det byggande av ett slags ”Babels torn” som kristenheten annars med all säkerhet skulle hamna i och rent av slutföra.

På denna sida har jag med anledning av att reformationen nu är 500 år samlat ett antal av mina texter som knyter an till reformationen, för den är ingalunda helt genomförd ännu. Kanske vi behöver en ny ansatts i reformationens anda, eller rent av en ny reformation!

Jag önskar dig Guds vägledning i läsandet!

/Lennart


Reformationen, Bibeln och folkets uppvaknande
Vad hände under reformationen, när folket fick möjligheten att läsa Bibeln? Degenererar dagens kristenhet tillbaka till okunskap och andligt mörker?

Evangeliska kristna vänder ryggen åt reformationen och dess martyrer

Påven och bedrägliga "reformations-jubileer" under 2016-2017

Låt oss be om en reformation i vårt land!

Den fria församlingen
Om vad Bibeln och kyrkohistorien visar oss vad gäller enkelhet och frihet för Guds församling, Guds eklesia, och om hur den apostoliska, urkristna församlingen fungerade.
Om hur den större delen av den tidiga kristenheten snabbt började spåra ur och utvecklas allt mer mot en hierarkisk, sakramentalistisk och våldsam ämbetskyrka!

Reformationen i Sverige och Sveriges avgörande roll i Europa för att bevara den evangeliska tron 
Om Gustav Vasa, Karl IX och 70 helt avgörande år för evangelisk tro i Sverige. Om Katolska ligan, Evangeliska unionen, 30-åriga kriget samt Gustav II Adolfs och Karl XII:s avgörande insatser på den europeiska kontinenten. Beslut och insatser som lade grunden till Guds rika välsignelser över vårt land. Men hur går det för Sverige idag?

Babels torn i vår tid
Ett studium om enhetens och avfallets betydelse för framväxten av Antikrists rike. Vi ser på hur olika kristna grupper synkroniserar sig till ekumenik över gränser som Gud satt upp till vårt beskydd. Vi ser på olika "adaptrar" till antikristlig enhet. Vi ser på vad den första pingstdagen betydde utöver vad vi vanligen tänker på.

Om Katolska kyrkan och katolicism
En samling texter om Katolska kyrkan (Romersk-katolska kyrkan) och katolicism. Syftet är inte att klämma dit katoliker. Det vi vill lyfta fram är villolärorna i och faran med katolicismen. Det här gör vi för att försöka rädda människor från att hamna i villfarelsens klor och för att rädda katoliker ur dessa klor. Katolicism är inte en bibliskt förankrad, evangelisk, frälsande tro. Förlitar man sig blint på den katolska läran och traditionen, så är risken stor att gå evigt förlorad på det sätt Bibeln beskriver detta. Det är utifrån denna övertygelse som vi känner oss tvungna att varna och upplysa om villolärorna och villfarelserna i katolicismen.

Luthers företal till Paulus brev till romarna