Vad kännetecknar en sann kristen tro?

Då och då använder jag mig av begreppet ”sann kristen tro”, och man kan då fråga sig varför det är nödvändigt att sätta in detta ord ”sann” framför orden ”kristen tro”. Räcker det inte med att bara säga kristen tro? Vad är skillnaden?

I vår tid är det så otroligt mycket mänskligt tankegods, rena villfarelser och all sköns världslighet som korrumperat den kristna tron. Man kan uppfatta det som om det är okey för en kristen att tro lite hur som helst, lite som man själv tycker. Många plockar efter eget tycke och smak från ett fullproppat andligt smörgåsbord och frågar inte efter ”ursprungsmärkning”. Detta märker man tydligt om man t.ex. ser vad Svenska Kyrkan erbjuder idag. Men många frikyrkor ligger inte långt efter. Trots denna röra i den s.k. kristenheten kallar man denna mix för ”kristen”. Man kan då med rätta ställa sig frågan om folk verkligen är sanna kristna när deras tro omfattar denna nya mix. Av denna anledning tycker jag det är nödvändigt att distansera sig från röran genom att istället tala om sann kristen tro. Kanske ursprunglig kristen tro hade funkat bra också. Eller bibelbaserad kristen tro...

Men vad är då sann kristen tro? Vad är det en sann kristen skall tro på? Jo, det är just vad jag skall jag försöka förklara i en slags logisk sammanställning som följer nedan. Observera att jag inte här lämnar en komplett ”innehållsförteckning” för en sann kristen tro, men jag tar upp ett antal tyngre saker som jag anser vara särskilt viktiga för en sådan tro, och för att den skall kunna sägas vara sunt bibelbaserad. Observera också att frälsningen inte grundar sig på att man tror allt detta från första början. Fälsningen grundar sig på att man hört evangeliets budskap, omvänt sig till Gud, tackat ja till Guds fria gåva i evangeliet om Jesus och sedan förtröstar på att denna Guds gåva i Jesus Kristus är det enda som räknas för min frälsning. Men jag är övertygad om att Guds Helige Ande, vår Hjälpare, med tiden kommer att leda alla sanna troende in i en allt större insikt och ett bejakande av de ting som en sann kristen troomfattar.

Eviga sanningar

En sann kristen tro måste till sitt innehåll helt klart omfatta en rad fasta, orubbliga och eviga sanningar för att kunna räknas som sann. Den kan absolut inte ha ett innehåll som är grundat på människors olika tyckanden och/eller känslor. En sann kristen tro måste vara definierad av Gud, och då gäller det att vi tar reda på vad han har fastställt.

Självklart kan det vara så att en människa som precis blivit kristen inte hunnit få grepp om dessa kristna sanningar med en gång. Men allteftersom den troende mognar och vinner insikt, måste dessa sanningar komma på plats för att tron skall kunna räknas som en sann kristen tro. Detta är viktiga och fundamentala sanningar som bevarar tron sund och aktiv, och bevarar tron ända fram till det eviga livet hos Gud – det liv som är det egentliga målet för en sann kristen. Jag skall lyfta fram några sådana sanningar som jag är övertygad om att de måste vara en del av en sann kristen tro.

Bibeln är fundamentet för sann kristen tro

Ordet kristen syftar på den människa som tror på och bekänner sig till Jesus Kristus. Det var ganska kort efter Jesu tid på jorden som de Jesustroende började kallas för ”kristna” (Apg 11:26). Att vara kristen innebär alltså att man är knuten till Kristus. Källan för kunskap om Jesus Kristus är Bibeln, Jesus själv sa detta:

Luk 24:27: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.”

Hela Bibeln handlar i stort sett om Jesus. Han är Bibelns Ord förkroppsligat, och den stora ”hemligheten” med Jesus är att han är Gud som kom till sin egen skapelse i mänsklig gestalt.

Joh 1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud… Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet”

Så det absoluta fundamentet för en sann kristen tro måste alltså vara Bibeln med alla dess texter. Det är Bibelns helhet som utgör Sanningen med stort ”S”, eller som Bibelns själv uttrycker det:

Ps 119:160: ”Summan av ditt ord är sanning”.

Man kan då även säga att Jesus ÄR Sanningen, vilket han själv också bekräftade:

Joh 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och livet.”

Aposteln Paulus vittnade också om Bibelns betydelse:

2 Tim 3:16-17: ”Hela Skriften är utandad av Gud…”

Något liknande skrev även aposteln Petrus:

2 Petr 1:20-21: ”Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.”

Och Jesus själv underströk vikten av Bibelns Ord:

Matt 5:18-19: ”Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket.”

Nedanstående bibelord står i slutet på Uppenbarelseboken och därmed i slutet av Bibeln. Jag tror därför vi kan säga att denna varning gäller för hela Bibeln:

Upp 22:18-19: "För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok."

Detta innebär då följande: skall man kalla sig kristen, då är det hela Bibeln man måste grunda sin tro på. Om man tar bort något från fundamentet Bibeln och dess vittnesbörd är det inte längre frågan om en sann kristen tro. Det samma gäller om man lägger till något som går utöver Bibelns undervisning. Tar man bort eller lägger till har man inte längre hela Sanningen, då har man skapat en främmande tro, en osund mix, som man inte längre kan kalla för sann kristen tro. En sann kristen kan alltså inte rata något i Bibeln, inte heller utöka den med nya idéer. Som sann kristen kan man helt naturligt tycka vissa texter i Bibeln är svårbegripliga, kanske till och med jobbiga, men det ger inte den kristne rätten att rata dessa texter. Man skall då istället gräva djupare och be Gud om en ökad insikt och förståelse. En sann kristen kan även drabbas av tvivel, men detta får man också be Gud om hjälp med att övervinna. Tvivel får inte heller vara orsak till att man stryker delar i Bibelns innehåll – eller lägger till.

Bibelns undervisning är alltså den absoluta grunden för en sann kristen tro, allt annat är sekundärt. Dina eller mina upplevelser som kristen måste vara underordnade Bibeln. Vi är inte kallade till att vittna om ”vad vi varit med om”, vi är kallade att vittna om Jesus och hans försoningsgärning. Det är precis vad Paulus ansåg om sin förkunnelse:

1 Kor 2:2: ”Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.”

Den eller den undervisningen på Internet är också helt underordnad Bibeln. Dyker det upp läror och undervisning som inte har stöd i eller återfinns i Bibeln skall de förkastas! Science fiction-artade idéer som går under ”kristen” flagg och som talar flummigt om yttersta tiden, om utomjordingar, om hierarkier i demonvärlden osv, kan – och bör! – en sann kristen ignorera. Sådant saknar helt betydelse för en sann kristen tro om det inte tydligt återfinns i Bibeln!

En levande gemenskap – en levande tro

Kanske denna punkt borde stått först, men eftersom Bibeln är källan till all kunskap om den sanna kristna tron så ville jag börja där. Men det som en sann kristen tro i grunden går ut på är att Gud vill leva i gemenskap med oss, inte bara nu utan även i evigheten. Hela hans frälsningsprojekt är inriktat på att varje människa frivilligt skall söka sig tillbaka till gemenskapen med honom – och det är dessutom det allra bästa valet för var och en. En upprättad gemenskap med Gud ger därför en levande tro, men vägen till denna upprättelse går endast utmed den väg Gud har stakat ut. Vi kan inte enbart komma ”hejsan svejsan här kommer jag” och kliva in i Guds rike. Först måste vi försonas med Gud – enligt hans försoningsplan. Och försoningen med Gud sker via omvändelse, syndabekännelse, syndernas förlåtelse och tro på Jesus och hans försoningsgärning på korset.

en sann kristen tro skall i grunden kännetecknas av en levande gemenskap med Gud. Denna gemenskap kan ta sig lite olika uttryck, men helt grundläggande är det vardagliga samtalet med Gud/bönen samt bibelläsningen där vi låter Gud tala till oss. Det är främst genom Bibeln som Gud talar till sina barn. Gemenskapen med Gud kan sanna kristnaäven uppleva i enkel gemenskap tillsammans med trossyskon, för där två eller fler är samlade i Jesus namn, där är han mitt ibland dem! (Matt 18:20)

Jesus ÄR Kristus och Gud

Bibeln är alltså det absoluta fundamentet för en sann kristen tro. Då skall vi i Bibeln söka kunskap om vem Jesus verkligen är. I Bibeln finner vi att Jesus ÄR Kristus.  Jesus är den Messias, den frälsare som Bibeln vittnar om skulle komma till jorden för att dö på ett kors och på så sätt sona mänsklighetens alla synder. Jesus gick inte in i ”rollen” eller ”ämbetet” Kristus, utan han VAR, ÄR och FÖRBLIR Kristus! Och som Messias/Kristus tog Jesus vårt rättmätiga straff på sig själv, ett straff som han själv hade utdömt för våra synder. Från Bibeln förstår vi också att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt (kommen i ”köttet”).

Fil 2:6-11: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

1 Joh 2:22: ”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus ÄR Kristus”

Jesus är med andra ord helt central i sann kristen tro och han är egentligen central för allas tillvaro. Bibeln säger att allt är skapat genom Jesus och det är ”i honom” som vi lever. Detta är inte helt fördolt enlig Bibeln:

Kol 1:15-17: ”Han [Jesus] är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

Apg 17:28: ”Ty i honom [Jesus] är det vi lever, rör oss och är till…”

Rom 1:19: ”Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.”

Som sann kristen vill man omfamna hela Guds sanning, den är central i den kristnes liv och går före allt annat. En sann kristen tro bekänner Jesus som Gud och som den mest grundläggande sanningen av alla. Tar man ifrån Jesus hans gudomlighet är det inte längre frågan om en sann kristen tro; då har man skapat en främmande tro som man inte längre kan kalla för sann kristen tro. En sann kristen tro har Jesus Kristus i sitt centrum, allt kretsar runt Jesus, vem han är, vad han gjort och vad han skall göra. Jag, mig och mitt är av underordnad betydelse. (Läs mer om Jesu gudomlighet via denna länk)

Jesu försoningsgärning

När vi förstått vem Jesus är då kan vi också via Bibeln förstå vikten och vidden av hans gärning här på jorden: hans korsdöd och uppståndelse. En sann kristen tro omfattar en tro på Guds nåd, och att Jesu korsdöd är det enda som kan ge försoning för våra synder och rädda oss till evigt liv.

Joh 3:16: ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

Joh 3:36: ”Den som tror på Sonen har evigt liv.”

Rom 6:23: ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Men Bibeln är också tydlig med att Guds gåva inte ges urskillningslöst åt alla människor. Det är via omvändelse till Gud och förtröstan på Jesus Kristus och att hans försoningsgärning är vår enda räddning som vi får del av Guds löfte. Vägen går via Jesus Kristus. En sann kristen tro kan inte erkänna några andra vägar till Gud och det eviga livet.

Joh 3:16: ”för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

Joh 14:6: ”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.’ ”

Skaparen och skapelsen

När nu Bibeln är det absoluta fundamentet för en sann kristen tro, och hela Bibeln är så oerhört starkt knutet till Jesus, vår ende sanne Frälsare, då kan vi också se vad den lär om vårt ursprung. Skulle vi rata vad Bibeln undervisar om skapelsen och vårt ursprung, ja, då skadar vi fundamentet för vår tro och vi får då en halvsann tro. Då skadar vi även relationen till Jesus eftersom han ÄR Ordet förkroppsligat! Ifrån Romarbrevets första kapitel kan vi lära vart ett samhälle hamnar om dess invånare ger upp tron på Skaparen och därmed tron på Guds skapelseakt. En tro på evolutionsläran går alltså inte att kombinera med en sann kristen tro. Det finns inte heller några vetenskapliga skäl till att tro på evolutionen; allt mer vetenskapliga upptäckter indikerar att Bibelns vittnesbörd om skapelsen måste vara förklaringen till vårt ursprung.

Bibeln vittnar om att, när, hur Gud skapade hela universum, med himlakropparna, jorden, djur, växter, människan m.m. Skapelsen är Guds verk och hans egendom. I sin skapelse har Gud etablerat en särskild skapelseordning som människan har att förhålla sig till. T.ex. skapades människan till man och kvinna, och dessa skall enligt Guds befallning föröka sig och sprida ut sig över jorden. Även Jesus talade om skapelsen och att Gud alldeles i början skapade en man och en kvinna:

Matt 19:4: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna”

Människan är av Gud insatt att råda över skapelsen, inte skövla eller fördärva den. En sann kristen tro omfattar alltså tron på Skaparen och skapelsen, i överensstämmelse med vad Bibeln vittnar om.

En sann kristen förstår också att Gud har full kontroll på sin skapelse, och inte minst vad som sker med jorden. Människan kan inte råda över väder och klimat; det är Gud som styr och låter/tillåter saker att ske utefter sitt rådslut. Vi har ett fantastiskt facit i Bibeln vad gäller jordens framtid. En sann kristen behöver inte heller förskräckas av vädrets och klimatets växlingar.

Ps 46:2-4, 7”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror… Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden.”

Ps 65:7-8: ”Du gör bergen fasta genom din kraft, du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm.”

(Läs mer om skapelse kontra evolution via denna länk)

Varifrån och varthän

Bibeln berättar alltså varifrån människan härstammar, men också vad som är avsikten med hennes liv på jorden och vad som kommer efteråt. Bibeln talar om två utgångar från livet på jorden: evig förtappelse eller en evighet tillsammans med Gud. En sann kristen tro bekänner att människan är skapad av Gud, och att hon har en frihet att välja var hon vill tillbringa evigheten. Det är här och nu, i detta jordeliv, som valet avgörs. En sann kristen tro innefattar en tro på ett evigt liv tillsammans med Jesus/Gud efter denna tidsålderns avslutning. Livet här på jorden är i förhållande till det eviga livet oerhört kort och av underordnad betydelse. Med en sann kristen tro räknar man sig främst som medborgare i Guds rike!

Korsets väg

En sann kristen tro kretsar inte kring vem JAG är, vad JAG skall bli eller vad JAG kan få ut av tron här och nu. Som jag skrev tidigare kretsar tron kring vem Jesus är, vad han har gjort och vad han skall göra. Under sitt liv på jorden levde Jesus ett självutgivande liv där döden på korset visar denna fullkomliga osjälviskhet. Hans liv är på många sätt en förebild för det kristna livet. Som sanna kristna är vi därför kallade att leva ett självutgivande liv där Guds vilja och andras frälsning är i centrum. En sann kristen tro bejakar därför korsets väg, att vi alla har ett kors att bära vad gäller försakelser och uppoffringar. En sann kristen tro garanterar INTE en fullkomlig hälsa eller ett liv i ständiga framgångar och överflöd här i denna tidsålder.

Evangeliet

I syndafallet gick människans naturliga gemenskap med Gud förlorad och detta blev ödet för varje människa som har fötts därefter. Därför är varje människa redan från födseln under syndens välde (ja, arvsynden är en sanning!). En sann kristen tro handlar då inte om att få bli kompis med Jesus eller att digga honom i en allmän mening. Istället är det så, att Guds erbjudande i evangeliet innebär att vår synd kan bli förlåten och sonad, att synden förlorar sitt grepp, och att gemenskapen med Gud blir återupprättad så att en sann kristen kan få vara som ett barn hos Gud och som en nära vän till Jesus.

En sann kristen tro omfattar hela evangeliet med allt vad det inbegriper: människans synd och skuld, dom över synden, syndens straff, Jesus och hans korsdöd och uppståndelse, den botfärdige syndarens syndabekännelse, syndarens omvändelse till Gud, underordnande, dop, försoning, tro, förtröstan, tillit, en Hjälpare/Helig Ande, barnaskap, helgelse, och till slut det eviga livet tillsammans med Jesus/Gud. (Läs mer om evangeliet via denna länk)

Hjälparen, den Helige Ande

En sann kristen kan till fullo räkna med att som en fri gåva få ta emot Guds Helige Ande. Den Helige Ande är vår Hjälpare. Han skall hjälpa oss att navigera i denna världens snårskog, att bli allt bättre vittnen för Jesus, att bli allt mer helgade till en bättre karaktär och att allt mer förstå Bibelns undervisning och därigenom komma allt närmare Jesus/Gud i en ömsesidig gemenskap. Guds Ande kan också ge oss särskilda gåvor att bruka i vår tjänst för Jesus vid särskilda tillfällen, bland människor som han vill frälsa och upprätta.

Gud Ande får vi INTE för att få erfara andliga upplevelser, för att ha roligt eller för att kunna starta en inkomstbringande ”ministry”. Vi kan inte ”skvätta” Guds Ande omkring oss som om han vore något vi förfogade över. Guds Ande innebär ordning och reda och att allt blir till nytta. Han delar ut gåvor så som HAN vill, inte så som vi hoppas. Gåvorna delas ut till alla sanna kristna och inte enbart till en andlig elit.

1 Kor 12:11:: ”Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.”

1 Kor 14:33: ”Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens.”

1 Kor 14:40: ”Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.”

1 Kor 7:7: ”Men var och en har sin gåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat.”

1 Kor 12:7: ”Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.”

1 Kor 14:26: ”när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.”

Judarna är Guds utvalda folk och Israel är deras land!

Läser man sin Bibel står det klart att det judiska folket är Guds utvalda folk och att Israel är deras nation. Det Israel som finns idag är inget misstag i historien som Gud råkat ut för, det är istället just det Israel som enligt Bibelns profetior skulle komma att upprättas i närheten av den yttersta tiden. Om judarna under denna ”hedningarnas tid” – som vi nu lever i – kan tyckas ha en lite tillbakadragen roll i Guds frälsningshistoria, så förtar det inget av den stora sanning att judarna ÄR Guds utvalda folk och så skall vara fram till den dag då inte himlakropparna rör sig i sina banor längre.

Jer 31:35-36: ”Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, Herren Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid.”

Judarnas roll i Guds hela frälsningshistoria är oerhört central och deras roll i detta kommer att bli lika central längre fram i Guds stora plan för världen. Dessutom utgör judarnas historia i Gamla testamentet profetiska budskap till kristenheten. Vi kan lära oss oerhört mycket genom att läsa om judarnas öde i Bibeln.

1 Kor 10:11: ”Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”

Guds Ande är Sanningens Ande, och han skall utöver vad jag skrev om ovan även vägleda oss in i hela sanningen. En sann kristen får ta emot Guds Ande som sin Hjälpare, och då är det helt självklart att en sann kristen också blir synkroniserad med Bibelns budskap om det judiska folket och Israel. Dessa insikter kanske inte kommer dag ett som nybliven kristen, men det måste komma på plats så småningom om man låter sig ledas av Guds Ande. Är man emot det judiska folket och Israel och samtidigt menar sig vara en sann kristen, då menar jag att det finns en allvarlig brist i den tro man menar sig ha!

Joh 16:13: ”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.”

(Läs mer om Israel och det judiska folket via denna länk)

Jesus skall komma tillbaka!

Bibeln vittnar tydligt om att Jesus skall återvända till jorden på samma sätt som han lämnade. Det innebär att han kommer i egen hög person på himmelens skyar; han kommer INTE osynligt på något mystiskt sätt. Bibeln visar också på ett antal tidstecken som skall föregå Jesu återkomst. En sann kristen tro vilar därför i en vaksam förvissning om Jesu återkomst, då han kommer för att hämta de sina till sig. Samtidigt gör han slut på ondskans rike och upprättar ett fridsrike. Utan denna tro och detta fokus på Jesu återkomst blir tron knuten till det jordiska med ett starkt fokus på fysiskt välbefinnande och framgång. En sann kristen tro däremot, har inte bara blicken fäst vid det jordiska, utan främst vid det himmelska! Vi har en gudomlig evighet som väntar oss!

Fil 3:20: ”Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.”

(Läs mer om Jesu återkomst via denna länk)

Detta var något om de viktigaste grunderna i en sann kristen tro. Som jag nämnde inledningsvis finns det så klart fler saker som omfattas av en sådan tro, men jag nöjer mig med dessa – som jag tycker är de mest fundamentala. Ger du ditt liv åt denna tro så KOMMER Gud att leda dig in i allt det han vill att du skall tro och tänka som en sann kristen!

/Lennart